Home

AVG portretrecht werknemer

Foto's, de AVG en het portretrecht Ploum Rotterdam Law Fir

 1. g voor het maken van een foto is vrijwel nooit wenselijk, laat staan nodig. Uiteindelijk komt het in veel gevallen onder zowel de AVG als het portretrecht uit op een belangenafweging: weegt het belang van de gefotografeerde op tegen het belang van de partij die de foto wil publiceren
 2. g geldt, of er sprake zal zijn van naamsvermelding en of de geportretteerde recht heeft op een vergoeding
 3. g. Indien een uitzondering van toepassing is dan moet dezelfde belangenafweging worden gemaakt als in het portretrecht onder de Auteurswet. Heb je een vraag over portretrecht of de AVG, dan kun je een aanvraag indienen via ons aanvraagformulier
 4. Wanneer iemand een privacybelang inzet om publicatie van zijn portret te verhinderen, moet hij dat doen via de AVG en niet meer via het portretrecht. In principe kun je dus alleen nog een financieel of commercieel portretrecht inroepen: je verzilverbare bekendheid kun je verhandelen
 5. Als straat-, journalistiek-, of portretfotograaf krijg je vanaf 25 mei ook met de nieuwe Privacy (AVG) wet te maken. Want portretten zijn ook persoonsgegevens die iemand kunnen identificeren

Portretrecht en de AVG - Blogs - Advies-bali

Na de AVG komt het portretrecht. De AVG gaat alleen over persoonsgegevens. Het portretrecht gaat meer over privacy in bredere zin. Er moet daarom altijd een belangenafweging plaats blijven vinden tussen het belang van het gebruik of de publicatie van een portret en het recht op een privéleven van de geportretteerde Omdat foto's niet noodzakelijk zijn voor de uitoefening van uw taken als werkgever, betekent dit dat u voor het gebruik van de foto toestemming moet krijgen van het desbetreffende personeelslid. Hoe, wat en waarom. Uw werknemer moet weten waarmee hij instemt AVG & controle personeel. Als werkgever mag u uw werknemers alleen controleren als u voldoet aan de eisen uit de privacywetgeving. De voorwaarden voor de controle van personeel staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG)

In dit soort situaties is de privacywet van toepassing, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat u alleen foto's en filmpjes mag maken en publiceren waarop uw werknemers, leerlingen of bezoekers herkenbaar in beeld komen als u daarvoor een wettelijke grondslag heeft Het portretrecht betreft de rechten die een geportretteerde heeft met betrekking tot de publicatie van het portret dat van hem is gemaakt. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de situatie dat iemand opdracht geeft tot het maken van zijn portret en de situatie dat iemand hiertoe geen opdracht heeft gegeven Portretrecht. Als je persoonsgegevens in het kader van de AVG niet mag verwerken, kom je nooit meer aan het portretrecht toe. Maar laten we er even van uitgaan dat de verwerking wel mag, wat in de meeste gevallen, in elk geval voor de fotograaf zelf, zo zal zijn De AVG vervangt daarmee het klassieke portretrecht, omdat Europees recht immers nationaal recht vervangt. Maar allereerst dateert het gebruik van de foto van vóór de AVG, en ten tweede roept de man geen privacygrondslag in voor zijn argument: hij maakt bezwaar tegen de associatie met het bedrijf, hij wil niet langer het 'gezicht' van deze dienstverlening zijn

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft de werknemer het recht om inzage te krijgen in zijn persoonsgegevens en hiervan een kopie te ontvangen. Het doel hiervan is dat de werknemer op grond van de, door de werkgever, verstrekte informatie gebruik kan maken van zijn recht om zijn persoonsgegevens te controleren, aanvullen, wijzigen of te verwijderen Ieder persoon heeft portretrecht. Dit houdt in dat een foto waar je duidelijk herkenbaar op staat niet zonder jouw toestemming gepubliceerd mag worden. Een werkgever heeft dus jouw toestemming nodig voordat er foto van jou mag worden gepubliceerd. Let wel: herkenbaarheid is belangrijk Portretrecht en AVG. Zonder de AVG moest er, met dank aan het portretrecht, dus ook al een afweging worden gemaakt tussen verschillende belangen bij het publiceren van jouw foto's. Strenger is de AVG dus niet. Misschien biedt het zelfs een oplossing; je hoeft 'alleen maar even' expliciete toestemming vast te leggen van de persoon op de foto Iedereen die herkenbaar wordt afgebeeld, kan zich beroepen op zijn portretrecht. Dat wil zeggen dat de geportretteerde zich tegen openbaarmaking kan verzetten wanneer hij daar een redelijk belang bij heeft. Of er sprake is van een redelijk belang zal per geval beoordeeld moeten worden maar er is in elk geval sprake van een redelijk belang wanneer.

Portretrecht onder de AVG - Clinic - Law incubato

 1. g vragen anders volgt automatisch een miljoenenboete
 2. Portretten en foto's Onder de AVG zijn portretten of bepaalde foto's persoonsgegevens. Aan de hand van een (portret)foto ben je veelal instaat om een persoon te identificeren. Het Nederlandse portretrecht is geregeld in de Auteurswet
 3. De werknemer die na jaren volle tevreden opeens niet meer goed presteert en op een vervelende wijze het bedrijf verlaat, zal een redelijk belang kunnen hebben om zijn foto van de website van de werkgever waar hij ontslagen is, verwijderd te zien. E.e.a. zal ook hier weer afhangen van de specifieke omstandigheden, gaat het bijvoorbeeld om een groepsfoto van alle jubilarissen dan zal de.
 4. Onder de AVG dient u een intern verwerkingsregister bij te houden. In dit register moet u opnemen welke persoonsgegevens u van uw werknemers verwerkt, voor welke doeleinden, hoe lang u de persoonsgegevens bewaart, wie toegang heeft tot deze persoonsgegevens en welke beveiligingsmaatregelen u toepast
 5. g met de nieuwe privacywetgeving. Zo voorkomt u hoge sancties

Hoe verhoudt het portretrecht zich tot de AVG? - Ius Menti

 1. g (AVG) in werking. Nieuw is dat de boete bij het niet naleven van de regels maximaal € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet is, wanneer dat meer is. Let op! Geeft de werknemer de toestem
 2. De AVG is 25 mei van kracht gegaan. Maar dat betekent niet dat je als ondernemer nu niets meer hoeft te doen. Heb je personeel in dienst? Dan ben je verplicht om goed om te gaan met de privacy en persoonsgegevens van je medewerkers. In deze blog beantwoorden we een aantal veelgestelde vragen op het gebied van de AVG en personeel
 3. g met trots hun goede relatie tonen met hun werknemers of klanten. Als dit getoond wordt met beeldmateriaal waarop een werknemer of klant herkenbaar in beeld is, heeft u te maken met het portretrecht

Betekenis Portretrecht. Het portretrecht maakt onderdeel uit van het auteursrecht. Het is het specifieke recht van iemand die herkenbaar is afgebeeld zich daartegen te verzetten. Deze persoon moet een redelijk belang hebben om zich hierop te beroepen. Dat kan in de aard van het portret liggen, of een zakelijk belang zijn In de AVG is vijftal grondslagen opgenomen op basis waarvan u als werkgever de verzamelde personeelsgegevens aan anderen mag verstrekken zonder dat u hiervoor de toestemming van de werknemer nodig heeft: • U mag gegevens aan derden verstrekken, als dit nodig is voor een goede uitvoering van de arbeidsovereenkomst De situatie kan zich voordoen dat een werkgever deze middelen wilt inzien, bijvoorbeeld om te controleren of een werknemer zich onder werktijd niet (al teveel) bezighoudt met privéaangelegenheden. Een dergelijke controle kan tot de nodige ontzetting bij of zelfs tot weigering van werknemers leiden AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescher­ ming. De verordening is de opvolger van de Wet Bescher­ ming Persoonsgegevens. In relatie tot fotografie worden deze twee wetten nogal eens verward met portretrecht, dat de privacy van afgebeelde personen beschermt. Als je beide wetten naast elkaar zet, dan blijken er grote verschil­ len.

Archiefwet, AVG, Auteursrecht en Portretrecht. De wetgeving betreffende het gebruik van persoonsgegevens en het verveelvoudigen van publicaties is uitgebreid. Hieronder vindt u een korte en zeker niet volledige uitleg over de wetten en rechten, waar u als genealogische onderzoeker mogelijk mee te maken zal hebben of kan krijgen. Archiefwet AVG: privacybescherming van werknemers. Vanaf 25 mei 2018 vervangt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Als werkgever moet u kunnen aantonen dat u zich aan de AVG houdt. Kunt u dit niet, dan riskeert u (potentieel) enorme boetes. Maximaal € 20.000.000,- of 4% van de wereldwijde omzet Op 25 mei 2018 trad de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Doordat de werkgever gezag uitoefent over de werknemer en de werknemer bovendien financieel afhankelijk is van de werkgever, zal een werknemer zich vrijwel nooit vrij genoeg voelen om toestemming te weigeren of in te trekken

De werkgever moet daarbij wel voldoen aan de voorwaarden uit onder meer de AVG en de UAVG. Let op: de werkgever mag alleen openbare informatie op sociale media controleren. De werkgever kan niet afdwingen dat de werknemer hem tot vriend maakt op bijvoorbeeld Facebook. Of dat de werknemer de inlogcodes van het account afgeeft. Interne richtlijne De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op 6 juni 2018 aangegeven dat zij 25 tot 30 klachten per dag ontvangt over toepassing van de AVG in diverse organisaties. Hoewel minister Dekker heeft aangegeven dat kleine Nederlandse organisaties aanvankelijk minder streng zullen worden getoetst, is het toch belangrijk om te zorgen dat een organisatie AVG-proof is

AVG en Portretrecht - Photofact

AVG en zieke werknemer, wat zijn de regels? 4453 De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt strenge eisen aan de verwerking van gegevens van zieke werknemers. 5 valkuilen van een personeels­dossier. 3880 Het personeels­dossier: hoofdpijndossier De AVG is dan extra streng. Het is in beginsel verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken. C ameratoezicht mag dus alleen als daar een legitiem doel voor is, er een rechtmatige grondslag is om dat doel te kunnen bereiken, de gegevens beveiligd zijn en niet langer dan noodzakelijk worden bewaard Wanneer sprake is van het verwerken van persoonsgegevens van een werknemer (of elk ander natuurlijk persoon) bepaalt artikel 5, eerste lid, AVG aan welke beginselen moet worden voldaan. Zo moeten persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de werknemer rechtmatig, behoorlijk en transparant is

Het portretrecht regelt het recht van een geportretteerde of gefilmde persoon om zich in bepaalde gevallen te verzetten tegen publicatie van zijn portret. Daarnaast heb je de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het beeldrecht Portretrecht. Artikel 21 van de Auteurswet bepaalt dat een geportretteerde zich tegen de publicatie van een portretfoto kan verzetten als de geportretteerde daarbij een redelijk belang heeft. De kantonrechter heeft in deze rechtszaak beoordeeld of er inderdaad een inbreuk werd gemaakt op het hiervoor genoemde portretrecht van de ex-werknemer

AVG/GDPR en Portretfoto's: Ja, fotograferen mag nog

Iedere werknemer kan zijn werkgever onder de AVG vragen om inzage in de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Dat houdt in dat een werknemer zijn werkgever mag vragen of deze persoonsgegevens van hem heeft vastgelegd en zo ja, welke. De werknemer hoeft geen reden op te geven voor een inzageverzoek; de werkgever mag hier wel naar vragen Dit heeft tot gevolg dat de werknemer het recht heeft inzage te verkrijgen in zijn persoonsgegevens, conform artikel 15 lid 1 AVG. Uit lid 3 vloeit het recht om een kopie te maken van zijn personeelsdossier. Ook de andere rechten voortvloeiende uit de AVG zijn van toepassing, zoals het recht op correctie, doelbinding en minimalisatie Portretrecht Het antwoord op deze vraag kan gevonden worden in het portretrecht. Dit recht houdt in dat een portret van iemand niet mag worden gemaakt zonder dat de geportretteerde daarvoor toestemming heeft gegeven. Ook voor de openbaarmaking zal de werknemer toestemming moeten geven Je hebt nog wel te maken met het portretrecht, maar dat was voor de invoering van de AVG ook al het geval. Tips Wil je het zekere voor het onzekere nemen dan kun je als (professionele) dronefotograaf of -videomaker een aantal voorzorgsmaatregelen nemen als het gaat om de AVG Naast schending van het portretrecht en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, meent de zorgverlener dat Schiphol in strijd handelt met de AVG. De kantonrechter is met de zorgverlener van mening dat er inderdaad sprake is van een datalek, aangezien haar foto is gebruikt nadat de Stichting nadrukkelijk kenbaar maakte dat deze foto niet meer gebruikt mocht worden

Gebruik van foto's mag dat nog van de AVG

Portretrecht | Inloggen | AVG. Goedemorgen Roniel Consultant. Hier gaan we het over hebben • Hoe kom ik van mijn data af • Inzage beperken • 2FA • OIDC • Portretrecht module. Data verwijderen. Bewaartermijnen en de wet Leerling LVSdossier bewaren: max 2 jaar. max 3 jaar. min 6 Personeel. Leerlingen. Leerlingen. Two factor. Aflevering van het weblog Arbeidsrecht (4 mei 2018) op de site van werkgeversverening AWVN over het 'kopietje paspoort': identificeer, controleer, kopieer en bewaar Vanaf 25 mei 2018 zal de al veelbesproken Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG') van kracht worden. Vanaf die datum zal dezelfde privacywetgeving gelden in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens ('Wbp') zal dan niet meer gelden. De AVG op kent een aantal punten een overlap met de Wbp, maar de AVG introduceert ook een aantal nieuwe rechten en verplichtingen Sancties AVG. Als een werkgever gegevens over zijn werknemers verwerkt in strijd met de op grond van de AVG geldende regels, riskeert de werkgever een boete van maximaal € 20.000.000,00 of vier procent van de totale wereldwijde jaaromzet van de onderneming, als dit bedrag hoger uitvalt. Daarnaast kan een werknemer op grond van de AVG. AVG en Fotografie. Een foto van een persoon is doorgaans een persoonsgegeven. Bijna alles wat je met de foto doet, bijvoorbeeld opslaan op je computer of verkopen aan derden, geldt als een verwerking van persoonsgegevens waarvoor de regels van de AVG gelden. De AVG geldt niet als de persoon op de foto niet direct of indirect identificeerbaar is

Controle van werknemers Autoriteit Persoonsgegeven

Stappenplan personeels­dossier. Stap 1. Bepaal of je een meldingsplicht hebt. Over het algemeen moet je een verwerking van persoons­gegevens melden bij de Autoriteit persoons­gegevens (AP). Maar in bepaalde gevallen kun je vrijstelling krijgen. Dat kan ook gelden voor een personeels­administratie. Check aan de hand van de vereisten van de AP AVG - Arbeidsrechtelijke plichten en rechten op een rij. Het zal u niet ontgaan zijn dat per 25 mei a.s. de AVG van kracht is geworden. Hierin is nauwkeuriger en uitgebreider dan nu het geval is, vastgelegd hoe u als werkgever met de verwerking van persoonsgegevens moet omgaan. Dat heeft zowel op het vlak van het registreren van.

Beeldmateriaal Autoriteit Persoonsgegeven

De vraag is of dat mag. In IJsland deed zich een dergelijke situatie voor. Een IJslandse ijssalon kreeg daar een boeten van ca. € 34.000 opgelegd voor opgehangen beveiligingscamera's waarmee het personeel geobserveerd werd. De ondernemer overtrad daarbij meerdere regels uit de AVG, zo oordeelde de IJslandse toezichthouder. De situati Portretrecht gaat over mensen die herkenbaar op een foto staan. Dit is niet alleen als je gezicht in beeld is, maar ook als uit de omgeving op te maken is dat jij het bent. Denk aan specifieke attributen, een lichaamshouding of de omgeving waarin de foto genomen is. Een balkje voor de ogen is dus niet voldoende om portretrecht op te heffen AVG & AP: controleren van werknemers, mag dat? Werkgevers hebben veel mogelijkheden om allerlei gegevens over hun personeel te verzamelen, bijvoorbeeld via cameratoezicht, e-mail en internetgebruik, track and trace systemen en toegangspoortcontrole. Deze gegevens kunnen voor verschillende doelen worden gebruikt, waaronder het controleren van. 65. Wat is de relatie tussen het portretrecht en de privacywet AVG? Door de komst van de AVG komt een deel van het portretrecht te vervallen. Een website die een foto met daarop een herkenbaar persoon publiceert, kreeg tot de komst van de privacywet AVG te maken met het portretrecht

(c) Portretrecht - wat is het? Gebruik op social media

Portretrecht ex werknemer (AVG). Schending van het portretrecht Aangezien eiseres geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van haar portret, kan zij zich daar op grond van artikel 21 Auteurswet bij aanwezigheid van een 'redelijk belang' tegen verzetten Uw bedrijf heeft een product bedacht en iemand maakt het na AVG-regels als uw werknemer vertrekt. Uw werknemer die beschikt over belangrijke persoons- en privacygevoelige gegevens, gaat het bedrijf verlaten. U wilt niet dat uw bedrijfsgegevens op straat komen te liggen. Neem daarom maatregelen en maak goede afspraken met uw (ex-)werknemer In geval van een zieke werknemer mag de werkgever i.v.m. de AVG geen vragen stellen over de aard en oorzaak van een ziekte. Waarom mag dit niet Portretrecht en privacy: wat betekenen ze voor je content? Bij recht op content, denken we misschien vooral aan auteursrecht en de vele sommatiebrieven met hoge schadevergoedingen die bij menig bedrijf en blogger op de mat vallen. Maar er is meer. Veel meer Corona en de AVG op de werkvloer. Als werkgever heeft u de plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Tijdens de coronacrisis wilt u natuurlijk voorkomen dat een werknemer met het coronavirus zijn of haar collega's besmet. Wellicht wilt u daarom uw medewerkers controleren op corona. Bijvoorbeeld door hun temperatuur op te meten

Werken door werknemer gemaakt. Tussen werkgevers en werknemers doet zich nogal eens de vraag voor aan wie het auteursrecht toebehoort op de werken die door de werknemer zijn gemaakt. Komen de auteursrechten aan de werknemer of aan de werkgever toe? Meestal zal de werkgever de auteursrechten verkrijgen, maar er zijn enkele uitzonderingen Steeds vaker maken mensen gebruik van hun recht op inzage in hun persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uit een enquête door de Autoriteit Persoonsgegevens bleek dat 86% van de ondervraagden bekend was met dit recht. Een werknemer kan een inzageverzoek indienen bij zijn werkgever Mijn onderzoeksvraag luidt dan ook: Heeft de AVG een verandering veroorzaakt op het gebied van privacy voor de sollicitant, de werknemer en de ex-werknemer met betrekking tot het monitoren van e-mail-, internet-, social media- en telefoongebruik door de werkgever? 1.3. Leeswijze Het portretrecht biedt alleen een oplossing voor ongewenste publicaties en niet tegen het maken van foto's als zodanig. Dit betekent dan ook meestal dat de geportretteerde na een ongewenste publicatie niet de fotograaf, maar de openbaarmakende partij - vaak een uitgever of televisieomroep - dient aan te spreken

Over Privacy, de AVG en het Portretrecht voor Fotografen

Het portretrecht is een uitzondering op of beperking van het auteursrecht, op grond waarvan een geportretteerde persoon zich in bepaalde gevallen kan verzetten tegen publicatie (openbaarmaking of verveelvoudiging en verspreiding) van zijn portret.. Het portretrecht is niet gelijkwaardig aan het auteursrecht, dat immers een exclusief recht betreft, dat door de maker of diens rechtverkrijgende. Je wilt klanten benaderen maar je weet niet of dit mag vanwege de AVG privacyregels. Aan de hand van 10 vragen bepaal jij welke acties je moet nemen om aan de wet te voldoen. Zo word jij AVG-proof en voorkom je een boete De werknemer was sinds 1987 bij de werkgever in dienst als timmerman. Sinds 8 februari 2010 was de werknemer arbeidsongeschikt wegens klachten aan zijn schouder en nadien aan zijn knie. Op 5 mei 2010 ontving de werkgever een anonieme tip, inhoudende dat de werknemer tijdens zijn ziekte vrijwel dagelijks werkzaamheden voor derden uitvoerde

Je ex-werknemer mag zo snel mogelijk van de bedrijfsbus af

Een werknemer wordt om die reden geacht vrijwel nooit vrijelijk zijn toestemming te hebben gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens door zijn werkgever. Deze algemene stelregel is begin 2018 door de WP29 (het advies orgaan van de EU voor privacy gerelateerde kwesties) geformuleerd als toelichting op het toestemmingsbegrip in de AVG AVG: werknemer heeft recht op personeelsgegevens. Home > Artikelen > AVG: werknemer heeft recht op personeelsgegevens. Vraagt uw medewerker inzage in zijn of haar personeelsdossier? Sinds de AVG hebben werknemers hier recht op, en mag u dit niet weigeren - of de werknemer valt onder een vangnetbepaling uit de Ziektewet; - of er sprake is van een arbeidsongeval en of daar eventueel een aansprakelijke derde bij betrokken was. Bewaartermijnen. Met de komst van de AVG gelden er geen harde termijnen meer voor het bewaren van salaris- en personeelszaken

De zieke werknemer onder de AVG. By Boels Zanders april 20, 2018 maart 2nd, 2021 No Comments. Home » De zieke werknemer onder de AVG. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing en dienen alle bedrijven en organisaties aan de vernieuwde privacywetgeving te voldoen De AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze verordening is een uitbreiding op de huidige privacywetgeving, maar heeft zeker impact op uw organisatie. Deze wet heeft niet alleen gevolgen voor hoe u met patiëntgegevens omgaat, maar heeft ook invloed op hoe u moet omgaan met de gegevens van uw personeel

Nu de AVG van toepassing is, is een werkgever ook gehouden aan artikel 15 AVG, het recht op inzage van werknemer. Dit was voor de invoering van de AVG overigens ook al vaste rechtspraak. Dit houdt aldus in dat een werknemer een werkgever mag vragen welke persoonsgegevens ten aanzien van hem of haar worden verwerkt Recht op schadevergoeding (art. 82 AVG) Als een werknemer materiële of immateriële schade heeft geleden als gevolg van een overtreding van de AVG dan heeft hij het recht om een schadevergoeding te ontvangen voor de geleden schade. De werknemer heeft dus een breed scala aan rechten ter bescherming van zijn privacy tot zijn beschikking

AVG-diensten. Als ondernemer helpen wij jou om de zaken op orde te krijgen. Bekijk hoe wij je kunnen helpen met onze AVG-diensten. Meer weten? Wil je meer weten over wat de AVG voor jou als werkgever betekent? En welke stappen je moet nemen om boetes te voorkomen? Ga naar het contactformulier of neem contact op met Sanne van Dam. 06 184 46 32 Omgaan met portretrecht en privacy. Als je gebruik maakt van portretfoto's of foto's van evenementen, moet je ervoor zorgen dat portretrechten en privacyrechten worden geregeld. Belangrijk bij portretten is om toestemming te vragen aan mensen die worden gefotografeerd en bij evenementen dat je bezoekers en deelnemers van tevoren informeert Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vind je antwoord op al je vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Je vindt op de speciale pagina over de AVG van de AP* alle inhoudelijke informatie, zoals bijvoorbeeld een overzicht van alle verplichtingen die je straks hebt als de AVG van toepassing is, wanneer je precies een functionaris voor de gegevensbescherming. Controleren van werknemers: twee jaar na inwerkingtreding van de AVG. Werkgevers beschikken over verschillende mogelijkheden om allerlei informatie over hun werknemers te verzamelen. Die informatie kunnen werkgevers gebruiken om de werknemers te controleren. Voorbeelden hiervan zijn toezicht door middel van camera's, het plaatsen van een. Als werkgever verzamelt u gegevens van uw personeel.Veel van deze gegevens zijn persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens zijn namelijk alle gegevens die, alleen of in combinatie met andere gegevens, zijn terug te herleiden naar een natuurlijk persoon

De AVG en inzagerecht van het personeelsdossier, hoe werkt

Een aantal verwerkingen mogen absoluut niet. Hier weegt de privacy van de werknemer altijd zwaarder: Monitoring van toiletten, kolfkamers, religieuze- en pauzeruimten. Geautomatiseerde beslissingen over bijvoorbeeld prestaties. Continu monitoren in plaats van steekproefsgewijs Binnen de AVG is men nogal scherp op het portretrecht. Iemand kan even makkelijk toestemming geven als intrekken. Zo vriendelijk als dat klinkt, zo lastig kan dat zijn. Stel, je hebt een restaurant of een kapsalon en je wilt af en toe resultaten delen van je klanten

Portretrecht, werkgevers en werknemer

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is sinds 2018 vervallen, maar een aantal rechten en plichten uit die wet, zoals het recht op inzage, correctie en verwijdering in het personeelsdossier, zijn ook terug te vinden in de AVG. De rechten en plichten binnen de AVG vragen de aandacht van werkgevers omdat ze dwingend zijn voorgeschreven Daartoe beroept zij zich op twee grondslagen, namelijk (I) schending van haar portretrecht en (II) schending van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Schending van het portretrecht Aangezien eiseres geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van haar portret, kan zij zich daar op grond van artikel 21 Auteurswet bij aanwezigheid van een 'redelijk belang' tegen verzetten De AVG en het personeelsdossier zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Denk bijvoorbeeld eens aan een loonstrook. Op iedere loonstrook staat het burgerservicenummer (BSN) van de werknemer vermeld. Het is dan ook van belang dat de loonstrook in een beveiligde omgeving staat en dat werknemers hun loonstroken in deze beveiligde omgeving kunnen. Hoewel de AVG niet uitsluit dat ook een werknemer zijn/haar toestemming uit vrije wil kan verlenen, heeft de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) al in verschillende situaties geoordeeld dat een werknemer niet geacht kan worden toestemming uit vrije wil te verlenen omdat sprake is van een afhankelijke (gezags)verhouding met de werkgever

Het oude portretrecht is sinds mei 2018 ondergebracht bij de AVG. Een foto valt nu onder de persoonlijke gegevens want aan de hand van een foto zou iemand geïdentificeerd kunnen worden. Er wordt in eerste instantie onderscheid gemaakt tussen het gebruik van foto's van personen voor persoonlijk (particulier) en zakelijk gebruik De werknemer was sinds 1987 bij de werkgever in dienst als timmerman. Sinds 8 februari 2010 was de werknemer arbeidsongeschikt wegens klachten aan zijn schouder en nadien aan zijn knie. Op 5 mei 2010 ontving de werkgever een anonieme tip, inhoudende dat de werknemer tijdens zijn ziekte vrijwel dagelijks werkzaamheden voor derden uitvoerde Portretrecht. Wie op een foto afgebeeld staat, kan zich soms beroepen op het zogenaamde 'portretrecht'. Dat houdt in dat in sommige gevallen de foto niet mag worden gepubliceerd zonder de toestemming van degene die op de foto staat. Het portretrecht geldt ook voor andere soorten afbeeldingen, zoals tekeningen en schilderijen. Van een 'portret. Het controleren van personeel is aan strikte regels gebonden. Werkgevers moeten hierbij rekening houden met de privacy van de werknemers en met de voorwaarden die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) in dat verband stellen. In deze blog geven wij hiervoor enkele handvatten. Neem de privacyregels in ach

Afgelopen vrijdag is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, de nieuwe privacywet) van kracht geworden. Ook verenigingen en stichtingen moeten voldoen aan deze wetgeving. In de afgelopen tijd kregen we vragen over het gebruik van foto's en het aanpassen van inschrijfformulieren. In dit artikel geef ik je daar een antwoord op. Foto's Als de verwerking va Zoeken binnen AVG-Helpdesk voor Zorg en Welzijn Zoek. Bewaartermijnen personeelsdossier. Voor een personeelsdossier gelden specifieke bewaartermijnen. In deze FAQ lees je meer over minimale en maximale bewaartermijnen. En over hoe het zit met het delen van CV's bij een sollicitatieprocedure De werknemer voert verweer tegen de ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst. Hij voert daarbij onder andere aan dat zijn privacy is geschonden, omdat de werkgever zonder concrete verdenking, zonder aankondiging of toestemming de gehele mailbox tot en met 2016 heeft doorzocht

Foto's openbaar publiceren: AVG en Portretrecht Fotografen

Volgens de AVG, de nieuwe privacywet die sinds 25 mei 2018 geldt, dienen er verwerkersovereenkomsten te worden gesloten met verwerkers van persoonsgegevens. Maar niet alle partijen waarmee u persoonsgegevens deelt, worden aangemerkt als verwerker. Maar wie is nu wel en wie is nu niet een verwerker? Definitie De AVG definieert een verwerker als volgt: een [ AVG-regels als uw werknemer vertrekt. Home > Artikelen > AVG-regels als uw werknemer vertrekt. Uw werknemer die beschikt over belangrijke persoons- en privacygevoelige gegevens, gaat het bedrijf verlaten. U wilt niet dat uw bedrijfsgegevens op straat komen te liggen. Neem daarom maatregelen en maak goede afspraken met uw (ex-)werknemer Jan van Vegchel is juridisch adviseur bij een advocatenkantoor. Zijn specialiteiten zijn: beeldgebruik, auteursrecht, portretrecht en AVG. Op 30 januari komt hij vertellen over wanneer je foto's, waar mensen op staan, gewoon mag publiceren; hoe het zit met portretrecht en privacy en hoe je legaal aan beeldmateriaal kunt komen

Op grond van de AVG mag een werkgever daarom niet vragen naar gezondheidsgegevens van haar werknemer(s), dus ook niet of een werknemer gevaccineerd is tegen het coronavirus. Ook wanneer een werknemer uit zichzelf aangeeft of hij/zij wel of niet is gevaccineerd, dan mag de werkgever deze gegevens niet registreren Een zieke werknemer die in de eerste twee jaar van zijn arbeidsongeschiktheid met zijn werkgever ontslag overeenkomt (via een vaststellingsovereenkomst) loopt het risico zijn uitkering te verliezen. Het kan zinvol zijn dat een werknemer, nadat hem rechtsgeldig (dus met ontslagvergunning van het UWV) ontslag is aangezegd, een rechterlijke procedure start wegens 'kennelijk onredelijk ontslag'

De AVG geldt dus voor veel bedrijven en organisaties. Ook als u geen personeel heeft en maar een paar klanten. Al bij het versturen van een offerte, factuur of een nieuwsbrief moet u rekening houden met de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of bedrijven zich aan de AVG houden Een werknemer kan bijvoorbeeld een verzoek doen om de gegevens uit zijn personeelsdossier in te zien. Meer informatie over de AVG. Meer informatie over de AVG inclusief een praktisch stappenplan, vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP AVG voor werkgever en werknemer. Arthur Sweens. 15 mei 2018. Ondernemings- en Faillissementsrecht. Een werknemer kan bijvoorbeeld bang zijn voor bepaalde sancties of een vervelende bejegening als hij over zij de toestemming niet verleend. Voorwaarden voor rechtsgeldig toestemming De nieuwe privacywet (AVG) in 10 stappen. ( update mei 2018) Met ingang van 25 mei 2018 vervangt de Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet bescherming persoonsgegevens. De nieuwe privacyregels vragen een gedegen voorbereiding, ook van de ondernemingsraad. In tien stappen naar de nieuwe AVG

De informationele privacy heeft te maken met het verzamelen en gebruiken van gegevens over personen. De relationele privacy betreft het recht ongestoord je eigen leven te leven en heeft dus meer te maken met de relatie met je omgeving. Relatie is daarbij een ruim begrip, ook cameratoezicht valt eronder. Overigens hebben beide vormen van privacy. We accepteren afstandsverklaringen van het portretrecht in vele talen. We accepteren ook formulieren die afkomstig zijn van andere bronnen, mits ze alle benodigde informatie bevatten zoals aangegeven in onze controlelijst en correct zijn ingevuld. Kijk hierboven voor een downloadbare controlelijst voor de afstandsverklaring van het portretrecht AVG betekent Anti-Virus Guard AVG is het eerste product van het bedrijf Grisoft. Later is het bedrijf AVG Technologies ontstaan die verschillende software producten maakt die je computer beschermen. A [..] Bron: wat-betekent.nl: 8: 1 6. AVG. AVG is een virusscanner van AVG Technologies De camera's filmen het personeel in het kader van een training. De onderneming heeft voor de inzet van heimelijke camera's gekozen wegens onvoldoende resultaten van eerdere trainingen. Het leereffect na concrete voorbeelden uit de eigen werksituatie zou volgens de onderneming naar algemene onderwijsinzichten groter zijn dan na alleen een algemeen betoog over verkooptechniek Over AVG-CARE. Betrokken zijn. Daar staat AVG-CARE voor. Want wij willen dat U het begrijpt én dat uw organisatie er verder mee kan. Duidelijk en overzichtelijk zijn, dat is onze werkwijze. Omdat organisaties verschillen is inleving en maatwerk, binnen het kader van wat moet, de sleutel tot een succesvolle samenwerking. Neem contact op