Home

Nadere toelichting Engels

Vertalingen in context van nadere toelichting in Nederlands-Engels van Reverso Context: Op 27 november verzocht de Commissie om nadere toelichting, waarop Bulgarije op 15 december 2009 antwoordde nadere toelichting - Vertaling Nederlands-Engels. Vertalingen nadere toelichting NL>EN. nadere toelichting. clarification

Controleer 'nadere toelichting' vertalingen naar het Engels. Kijk door voorbeelden van nadere toelichting vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Vertaling van nadere toelichting geven op in Engels. Andere vertalingen. In dit verband wil ik graag een nadere toelichting geven op drie hoofdelementen van de nieuwe verordening betreffende het ESF. In this regard, I should like to highlight the three main elements of the new ESF regulation. Kan de Raad in dit verband een nadere toelichting. Tot een nadere toeli - Nederlands - Engels Vertaling en Voorbeelden. Je was op zoek naar: tot een nadere toelichting zijn wij gaarn..

Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten nadere - Nederlands-Engels woordenboek en zoekmachine voor een miljard Nederlandse vertalingen. Opzoeken in wordt nadere informatie over de uitgangspunten voor de bepaling van de reële waarde vermeld bij het onderdeel van deze toelichting dat specifiek op het betreffende actief of de betreffende. Vertalingen van 'toelichting' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen. bab.la arrow_drop_down. bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, Ik geloof dat hierover geen misverstanden bestaan, dat behoeft geen nadere toelichting

Uitgebreide vertaling voor toelichting (Nederlands) in het Engels. toelichting: toelichting [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord. de toelichting (nadere uitleg) the explanation; the commentary. explanation [the ~] zelfstandig naamwoord Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten toelichting - Nederlands-Engels woordenboek en zoekmachine voor een miljard Nederlandse vertalingen English translations of tot een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid with contextual examples made by humans: MyMemory, World's Largest Translation Memory Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten

toelichting Vertaald van Nederlands naar Engels inclusief synoniemen, uitleg en gerelateerde woorde nadere toelichting. Wij steunden de eisen van de Commissie begrotingscontrole toen deze de kwijting in maart uitstelde, en vroegen om nadere toelichting en actie. We had supported the demands of the Committee on Budgetary Control when it postponed discharge in March and asked for further clarification and action Many translated example sentences containing toelichting - English-Dutch dictionary and search engine for English translations

Controleer 'toelichting' vertalingen naar het Engels. Kijk door voorbeelden van toelichting vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Translation for 'toelichting' in the free Dutch-English dictionary and many other English translations. bab.la arrow_drop_down. bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, Ik geloof dat hierover geen misverstanden bestaan, dat behoeft geen nadere toelichting

nadere toelichting - Vertaling naar Engels - voorbeelden

 1. g met de toepasselijke wetgeving zijn vastgesteld zonder gesteund.
 2. aliteit. Hij geeft een toelichting op gegevensverwerking en op de sturing en het gezag van het MIT
 3. Bijlage 1: Toelichting op de nadere regel Recente wijzigingen Met ingang van 2016 is de tekst uit het 'spelregeldocument', dat voorheen werd opgesteld door DBC-Onderhoud, verwerkt in deze bijlage van de nadere regel. Daarnaast zijn zoals gebruikelijk de codelijsten, beroepentabel en dergelijke in bijlagen opgenomen

Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Reikwijdte - 1.1: Deze nadere regel gaat over de dbbc's, zzp's en extramurale parameters fz en de regels die gelden voor het registreren van activiteiten en verrichtingen. De fz in strafrechtelijk kader is van toepassing op vijf wetten: het Wetboek van strafrecht (Sr), he Toelichting translated from Dutch to English including synonyms, definitions, and related words In deze nadere regels, tevens toelichting legt het gerechtsbestuur van de rechtbank Midden-Nederland vast voor welke zaken de rechtzoekende op welke zittingsplaats in het arrondissement terecht kan. Waar in het document wordt gesproken over behandeling van zaken, wordt gedoeld op de behandeling ter zitting Toelichting bij artikel 16, onderdeel e. In de CoE (210.13) is opgenomen dat het verstrekken van informatie aan de opvolgend accountant door de bestaande accountant mede afhankelijk is van toestemming van de cliënt. Dit voorbehoud is in deze verordening niet overgenomen, hetgeen in lijn is met de hiervoor geldende VGC 3.3 Nadere toelichting toetsingscriteria APV; 3.4 Aanverwante wet- en regelgeving; 4 Nadere bepalingen over permanente standplaatsen; 5 Nadere bepalingen over incidentele standplaatsen; 6 Toezicht en Handhaving; Bijlage 1 Financieel kader; Bijlage 2 Commerciële standplaatse

Accountants kijken niet weg! Met deze slogan introduceert de NBA de te consulteren Nadere voorschriften NOCLAR, waarbij NOCLAR staat voor Non-Compliance with Laws and Regulations. Reageren kan tot 23 maart 2018. Nieuwe nadere voorschriften voor alle accountants die aangeven wat er van hen verwacht wordt en hoe zij moeten handelen als regels niet worden nageleefd door de eigen organisatie of. Toelichting 'Nadere regels Verordening ruimte 2014 - Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij' Toelichting BZV Geraniumstraat 53 te Made 1 Voorliggende toelichting betreft de verantwoording van de nadere regels over de inzet van maatregelen die bijdragen aan de ontwikkeling naar zorgvuldige veehouderij Bij Kabinetsmissive van 9 juli 2001, no.01.003339, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, bij de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit met nota van toelichting tot wijziging van het Huisvestingsbesluit (nadere regels inzake splitsing) Nadere toelichting rendement en risico: historisch overzicht. U kunt hier alle nadere toelichtingen downloaden van Energie Transitiefonds. U kunt hier alle nadere toelichtingen downloaden van Zeewind Nieuwe Parken. U kunt hier alle nadere toelichtingen downloaden van Groenfonds Regionaal Duurzaam Minister Van Engelshoven (OCW) geeft een verduidelijking van de begrippen 'bestuursoverdracht' en 'bestuurlijke fusie'. Zij doet dit naar aanleiding van een vraag van het Tweede Kamerlid Bisschop (SGP) tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

nadere toelichting - Vertaling Nederlands-Engel

3.3 Nadere toelichting toetsingscriteria APV; 3.4 Aanverwante wet- en regelgeving; 4 Nadere bepalingen over permanente standplaatsen; 5 Nadere bepalingen over incidentele standplaatsen; 6 Toezicht en Handhaving; Bijlage 1 Financieel kader; Bijlage 2 Commerciële standplaatse Toelichting steunfonds COVID-19 2020. In deze bijlage staat de nadere uitwerking van enkele van de hiervoor genoemde voorwaarden en onderwerpen. Het college van burgemeester en wethouders kiest voor de onderstaande lijn, mits passend binnen de wettelijke kaders. Bij de beoordeling of een aanvraag aan de voorwaarden voldoet, is maatwerk vereist CS-VROO: toelichting op status document Nadere bepalingen. Begin februari is het Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten (CS-VROO-01) gepubliceerd ! In het CS-VROO-01 wordt verwezen naar het document Nadere bepalingen voor het beoordelen van bronnenmateriaal en afbakening verdacht gebied (CS-VROO-02)

nadere toelichting in Engels - Nederlands-Engels

Nadere toelichting en onderbouwing beroepschrift W.J. de Jong zaaknummer ARN19 / 2184 WABOA Pagina 5 van 238 Inleiding Om recht te kunnen spreken, dient u als rechter over de juiste informatie te beschikken Besluit van 11 juli 2014 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met de vaststelling van de bijzondere nadere vooropleidingseisen voor de opleiding tot leraar basisonderwijs en het herstel van enkele technische gebreken. Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 13. Nadere toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening. 36. Materiële vaste activa. De mutaties in de materiële vaste activa in 2020 zijn als volgt: Ultimo 2020 is onder de materiële vaste activa begrepen een bedrag van € 79,3 miljoen (ultimo 2019: € 78,4 miljoen) inzake leases

Millingerwaard wandelroute

Nadere toelichting onderbouwing stoppersruimte Achtergrond In de tussenuitspraak is geoordeeld dat niet inzichtelijk is gemaakt of, en zo ja, op welke wijze in het PAS rekening is gehouden met de mogelijke toename van depositie als gevolg van externe salderingen met bedrijven die in 2014 feitelijk geen stikstofdepositie mee Model Nadere overeenkomst bij de Raamovereenkomst ARBIT-2018. Het model is ook beschikbaar in het Engels Toelichting. Algemeen. In de 'Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2021' zijn de kaders vastgelegd voor het beleid ten aanzien van de maatwerkvoorzieningen Wmo. In deze Nadere regels worden de kaders verder uitgewerkt. Artikelsgewijze toelichting. Hoofdstuk 1

nadere toelichting geven op - Vertaling naar Engels

Nadere uitleg translated from Dutch to English including synonyms, definitions, and related words Nadere toelichting van de voorlopige gunningsbeslissing. Sinds het KPN-arrest van de Hoge Raad moeten alle relevante redenen voor de gunning in de voorlopige gunningsbeslissing zijn opgenomen. Dus ook de redenen voor de ongeldigheid van de inschrijving. De redenen mogen op een later moment niet worden aangevuld Toelichting Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Niet alle (sub)artikelen worden automatisch van een toelichting voorzien. Er wordt slechts een toelichting gegeven indien een nadere uitleg noodzakelijk wordt geacht. Algemeen . Het doel van deze toelichting is informatie, aanvulling en nadere uitleg te verstrekken met betrekkin

Tot een nadere toeli - Nederlands - Engels Vertaling en

Voor een nadere toelichting op de wijziging in het tarief voor de vennootschapsbelasting wordt verwezen naar noot 10 'Uitgestelde belastingvorderingen'. Voorts had het terugnemen van een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermindering gevolgen voor de uitgestelde belastingen Nadere toelichting bij Aanvraagformulier behorende de Regeling specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling d.d. 7 juni 2020 . In deze toelichting staan we stil bij die punten die naar onze mening multi -interpretabel zijn . Mochten zaken bij jullie wel vragen oproepen , maar door ons niet nader toegelicht, dan ku nadere toelichting Dit achtergronddocument biedt een nadere toelichting op de Policy Brief 'Profijt en bekostiging van ruimtelijke ontwikkeling'. Er komen drie onderwerpen aan de orde: 1. Omschrijving van de zes beoordelingscriteria 2. Verantwoording van de beoordelingsprocedure 3

nadere - Engelse vertaling - Linguee woordenboe

TOELICHTING - Engelse vertaling - bab

Toelichting: vertaling Nederlands - Engel

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Welk lidwoord (de of het): de toelichting of het toelichting, wij helpen je graag UWV Uitvoeringsregels ontslag BE ± versie september 2020 5 Toelichting bij versie september 2020 De UWV Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen (hierna: Uitvoeringsregels Nadere toelichting op Impact Plan benadering en Impact Outlook benadering in de NWA-ORC Call 2020/21 . Versiedatum: 18 december 2020 . Kennisbenutting is een essentieel onderdeel van elk NWA-ORC project. Door productieve interacties met (maatschappelijke) belanghebbenden worden mogelijke bijdragen vanuit onderzoek aan vragen uit de maatschappi Web survey powered by SurveyMonkey.com. Create your own online survey now with SurveyMonkey's expert certified FREE templates

Milsbeek wandelroute

toelichting - Engelse vertaling - Linguee woordenboe

 1. 8. Het hof heeft verzocht om een nadere toelichting op de mogelijkheid dat Eligible Shareholders daadwerkelijk aanspraak kunnen maken op de in het Settiement Distribution Plan genoemde bedragen per Fortis Aandeel, gelet op het totale schikkingsbedrag en de in paragraaf 4 van het Settlement Distribution Plan opgenomen maximumbedragen
 2. Martinus Fels Snuiter voor het oude licht, of nadere toelichting van van zeker geschrift [...] getyteld: Eenige aanmerkingen tegen het hedendaagsch gewaand nieuw licht, enz. door J.M. Boon. In een zendbrief. E-boo
 3. Uitwerking + nadere toelichting Aanvullende oefententamenvragen AEC en bedrijfsomgeving. Hieronder staan een aantal oude tentamenvragen (mc) over de stof van Hoofdstuk 19 Vermogensmarkten en Hoofdstuk 24 Valutamarkt.De antwoorden met uitleg vind je in een apart bestand
 4. 'Geen nadere toelichting' 2 juli 2021, 10:40 • Groningen. Deel dit artikel . Susan Top verlaat Groninger Gasberaad. Foto: Archief DVHN/Duncan Wijting

Tot een nadere toelichting zij in English with example

 1. Nadere toelichting. Het PBL heeft in april 2020 de op dat moment meest actuele gegevens van LNV gebruikt over het aantal boeren dat aan de regeling zou meedoen. Dit was gebaseerd op het aantal aanmeldingen van belangstellende boeren, waardoor het subsidiebudget voor de regeling juist verhoogd werd
 2. Sinds 13 juli is de LIFE call 2021 officieel geopend voor aanvragen! In dit artikel vindt u alles wat u moet weten om uw LIFE-aanvraag tot een succes te brengen: van de specifieke doelstellingen en onderwerpen die in aanmerking kunnen komen, tot aandachtspunten bij het indienen en de selectieprocedure van uw LIFE-aanvraag
 3. Nadere toelichting. Alvorens te besluit in 2018 geen NEV uit te brengen, heeft het PBL dit voornemen eerst besproken met: de secretariaten van de Borgingscommissie Energieakkoord en van het Klimaatakkoord. de Adviesgroep NEV 2018 (met daarin de vertegenwoordigers van de betrokken departementen)
 4. Monumentenverordening gemeente Oisterwijk 2010 incl. toelichting.doc. Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Oisterwijk 2008. Nadere regels jeugdhulp gemeente Oisterwijk 2021

toelichting - Vertaling Nederlands-Engel

workshop: celpathologie uitwerking van de open vragen nadere toelichting op de opdrachten vero cellijn (soms geen volledige want daarvoor heb je je eige Helaas ontbreekt nadere toelichting per schilderij. Waarom niet alle werken van iedere kunstenaar bij elkaar staan blijft hier onduidelijk. Een platenboek dat de herinnering aan een prachtige expositie levend zal houden. Wie meer wil weten is aangewezen op de eigenlijke catalogus. Onze meesters van het landschap Less Than Jake uit Florida heeft eigenlijk geen nadere toelichting meer nodig! De band maakt overheerlijke punk met een dikke laag ska. Wat begon in 1992 als een heavy metal band werd na het toevoegen van een altsax en trombone al snel een skapunk band die al jaren zalen over de hele wereld op zijn kop zet. Less Than Jake heeft met nummers als 'All My Best Friends Are Metalheads' legendarische. Nadere toelichting: binnen 2 dagen zeker in huis, meestal na 1 dag Score voor Filterman.nl: 4 / 5 Zou u Filterman aanbevelen aan kennissen of buren? Ja Geslacht: Man Aangekocht product: Overzicht Bedrijfsinformatie. Filterman is sinds 2008 leverancier van WTW-filters voor alle merken en typen balansventilatietoestellen

Toelichting in het Engels vertaald uit het Nederland

 1. Nadere toelichting: Wederom makkelijk te bestellen en niet duur Score voor Filterman.nl: 5 / 5 Zou u Filterman aanbevelen aan kennissen of buren? Ja Geslacht: Man Aangekocht product: Overzicht Bedrijfsinformatie. Filterman is sinds 2008 leverancier van WTW-filters voor alle merken en typen balansventilatietoestellen
 2. Nadere richtlijnen pilot Engels B1. Deze informatie is niet van toepassing op het studiejaar 2020-2021, maar alleen op het studiejaar 2016-2017. Wijzig uw jaarfilter om kennis te nemen van deze informatie
 3. Nadere richtlijnen pilot Engels B2. Deze informatie is niet van toepassing op het studiejaar 2020-2021, maar alleen op het studiejaar 2016-2017. Wijzig uw jaarfilter om kennis te nemen van deze informatie
 4. Toelichting engels. Een van de bekendste manieren om denkvaardigheden in te delen is de taxonomie van Bloom. Bloom benoemt analyseren, evalueren en creëren als hogere denkvaardigheden. Het blijkt in de praktijk voor Engels lastig om deze onderverdeling in hogere denkvaardigheden van Bloom te hanteren bij het verwerven van taal
 5. Nadere toelichting van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en dan specifiek het hoofdstuk over de personeelssamenstelling (H6). Dit document is opgesteld door de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut

- Translation in English - bab

 1. Kan ik nadere toelichting krijgen op de vragenlijst en de daarin genoemde begrippen? Ga naar hoofdinhoud. CBS voor uw bedrijf
 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020. Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. histnoot. 's-Gravenhage, 19 juni 2019. Willem-Alexander. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees. Uitgegeven de achtentwintigste juni 2019
 3. Nadere toelichting Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Personeelssamenstelling (hoofdstuk 6) Er is behoefte aan een nadere toelichting van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg met betrekking tot het hoofdstuk over de personeelssamenstelling. Dit document, opgesteld door de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut, voorziet hierin
 4. Bijlage D - Nadere toelichting op de begrippen | NHG. Overslaan en naar de inhoud gaan. Home. Actueel & tijdschriften. Richtlijnen & praktijk. Onderwerpen & Zoeken. Nascholing & e-learning. Organisatie & beleid. Winkel & bestel
Schottheide wandelrouteLeurse bos wandelroute

Nadere toelichting op werkwijze in LRP en SKG_def Pagina 1 1. Aandachtspunten voor het maken van een groep. Voor het aanmaken van een groep digitale toezeggingen zijn twee mogelijkheden: a. Op basis van een bestaand fonds. Hebt u een bestaand fonds waar IDEAL gebruikt wordt en wilt u deze gemeentelede Nadere toelichting Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten Medicatieoverzicht In de Richtlijn staat in de definitie van medicatieoverzicht dat het medicatieoverzicht ten tenminste de volgende gegevens bevat: 1. Voorgeschreven, ter hand gestelde, toegediende en gebruikte medicatie NADERE TOELICHTING OP DE OP TE VOEREN POSTEN Berekenen exploitatietekort De grondslag voor de subsidie is een negatief exploitatiesaldo in 2020. Het exploitatiesaldo kan berekend worden door het verschil tussen de opbrengsten en kosten te berekenen. Als de kosten hoger zijn dan de opbrengst spreekt men van een negatief exploitatiesaldo of t nadere toelichting tot stand gekomen. Voor de helderheid is daarbij zoveel mogelijk de volgorde van de handreiking alsmede de daarin opgenomen beleidsregels zelf gevolgd. Modelbeleidsregels Landelijke toegankelijkheid beschermd wonen In de handreiking zijn onder meer 'modelbeleidsregels' opgeno-men in 15 punten nadere toelichting door UWV met een verwijzing naar rubrieknummers in de aanvraagformulieren. Vervolgens zijn wijzigingen van het BW en de lagere regelgeving toegevoegd achter de oorspronkelijke tekst. Daarmee is een compleet overzicht ontstaan van de relevante wet- e