Home

Analogiestrategie rekenen

Rekenstrategieën. Rijgen. Splitsen. Compenseren. Analogie. Verwisselen. Omvormen 1. Fonologische strategie: woorden verdelen in klanken of klankgroepen; luisterwoorden 2. Visuele strategie: onthouden en oproepen van woordbeelden; weetwoorden 3. Analogiestrategie: gebruikmaken van overeenkomsten met andere woorden; net-zoals-woorden 4. Regelstrategie: onthouden en toepassen van regels, verlengingsregel, verenkelingsregel,. Een strategie is een manier waarop je een som kunt uitrekenen. Binnen de leerlijn delen speelt een aantal strategieën een rol. In de middenbouw: het herhaald aftrekken bij verdeelsituaties en herhaald optellen bij opdeelsituaties. Bij de grotere delingen kan de splitsstrategie gebruikt worden en het rekenen naar analogie (210:7 via 21:7) Rekenen: Doelstellingen voor het eerste halfjaar van groep 7 (blok 1 tot en met 6) Basisvaardigheden De kinderen kunnen: • optellen en aftrekken tot en met 10 000 op een eigen manier; • gebruikmaken van strategieën voor handig vermenigvuldigen (verdubbelen, halveren, één keer meer/minder en vermenigvuldigen naar analogie)

analogiestrategie (familiesommen). Dagkaart 7. Het lezen, schrijven en maken van getallen t/m 100. Het werken met getallenlijnen t/m 100. Het tellen en het noemen van de buren (één meer of minder). Sommen met de analogiestrategie. Sommen met de rijgstrategie. Dagkaart 13 De analogiestrategie . Ik heb de Nederlands didactiek toets gehaald, dus ik wist dit ook goed toe te passen. Daarnaast hebben we rekenen didactiek gehad. Ik ben naar een paar lessen geweest. Voor de rekenen didactiek toets heb ik een 7,3 gehaald dus daar ben ik erg blij mee Maar hoe moeilijk een opgave ook is, het principe is altijd hetzelfde: er is sprake van één of meerdere verstopte regels. Waar het bij analogieën om gaat is dat je relaties tussen woorden moet leggen. Een analogieëntest bestaat meestal uit zo'n veertig zinnen waarbij in elke zin één woord is weggelaten Analogiestrategie: dit doe je als je een woord schrijft wat lijkt op een ander woord doordat ze dezelfde klankvorm hebben: schrapen - slapen - apen Of woorden kunnen schrijven die een overeenkomst hebben in betekenis: vertrouwelijk - trouwen - trouw ; Hulpstrategie: een (zelfbedacht) geheugensteuntje, hulpregel of ezelsbruggetje gebruiken Welke strategie moet het kind aangeleerd krijgen als het kind /muus/ schrijft in plaats van /mus/? De fonologische strategie. De tweede optie is de analogiestrategie, de kinderen kijken naar bijvoorbeeld het woordje kus of zus en kunnen dan mus schrijven. Volgens welke regel is de onderstreepte letter gespeld? Zij vindt dat knap

Rekenstrategieën - rekenen-oefenen

De analogie strategie: De analogie strategie is gebaseerd op het vergelijken van woorden. Als een leerling weet hoe het woord dromen wordt geschreven, weet de leerlingen ook, door middel van de analogiestrategie hoe bomen worden geschreven. Bij de analogie strategie zijn er twee verschillende vergelijkingen 4 De analogiestrategie. Als iemand een woord schrijft door het te vergelijken met een ander woord. - Woorden als ziezo, burgemeester en dorpsslet. Kenmerkend voor de analogiestrategie is dat je woorden schrijft op grond van zelf ontdekte regelmaat in spelling, zonder dat de regels expliciet zijn aangeleerd Analogiestrategie (net als-woorden) Je schrijft een woord door het te vergelijken met een ander woord. Je schrijft woorden op basis van een ontdekte regelmaat, zonder dat de regels specifiek zijn aangeleerd

Toepassen van spellingstrategieë

  1. Rekensprint Getalbegrip t/m 1000, ook rijgstrategie, analogiestrategie, leren cijferen en inzicht in tafels / delen. Automatiseringsserie: Rekensprint Start is een remediërend programma voor het..
  2. Het programma bestaat uit vier delen. Spelwerk op Maat Spelwerk op Maat is gebaseerd op het oefenprogramma Spelwerk en leert de juiste schrijfwijze van de aangeboden woorden aan via een viertal strategieën: de klankclusterstrategie, de visuele strategie, de analogiestrategie en de regelstrategie
  3. Alle onderwerpen die in de Entreetoets zitten, komen uitgebreid aan bod. De manier waarop de vragen worden gesteld is afgestemd op die van het Cito, omdat die op veel punten afwijkt van de meest gebruikte lesmethoden in het basisonderwijs. Dit pakket bevat alle drie de delen van de serie
  4. Analogiestrategie Bij de onveranderlijke woorden wordt de analogiestrategie niet gebruikt om woorden aan te leren. rekenen. In één woord kan ook zowel de korte klinker e als de stomme e voorkomen: bestellen. Bespreek de punten op de uitlegkaart. Laat de extra woorden lezen
  5. Als de woordbeeldstrategie en de analogiestrategie beiden niet kunnen zorgen voor het correct spellen van een woord, dan gaat het geheugen over op de fonologische strategie: het woord wordt geschreven zoals diegene het woord hoort

Leerlijn rekenen - Wie kan delen, kan vermenigvuldige

Meten en metend rekenen. Lengtematen: m, dm, cm, km. Inhoudsmaten: l, dl, cl. Gewichten: kg, g. Tijd: Klok tot op 1 minuut (analoog en digitaal) Geldwaarden (Euro en cent / Betalen en teruggeven) Temperatuur (Positieve en negatieve temperatuur Analogiestrategie. Spellingstrategie waarbij een woord geschreven wordt door het te vergelijken met een ander woord. Analyseren. Ook het herkennen van afzonderlijke woorden in een zin en klankstukken in een woord rekenen we tot de auditieve analyse. Auditieve discriminatie

Klimop - Rekene

  1. Begin met het leren van Kennisbasis Nederlands. Leren van woordenschat, termen enz. met kaarten, spelletjes en andere hulpleermiddelen
  2. Begrippenlijst ostlg: begrippenlijst woord taalstaal fonologie fonemen fonetiek fonen allofonen betekenis korte opnamen maken vd taaluiting en analyse klanklee
  3. Taal & Didactiek spelling en andere samenvattingen voor Kennis taal in de bovenbouw, Leraar Basisonderwijs. Dit is een uitgebreide samenvatting van het boek Taal & Didactiek Spelling. Deze samenvatting bestaat uit de hoofdstukken 5,6,7,9 en 10
  4. begrippenlijst orthopedagogiek: leerstoornissen hoofdstuk inleiding leerproblemen adhd dyspraxie dysfasie leren omgeving individu klassieke benadering wer

- analogiestrategie: gebruik maken van de overeenkomsten met andere woorden (bv. macht gaat als pracht); bij 'net-zoals-woorden') - regelstrategie: onthouden en toepassen van regels, bv. de verlengingsregel, verenkelingsregel, verdubbelingsregel; bij 'regelwoorden' - hulpstrategie: gebruik maken van (zelfbedachte) geheugensteuntje In het leerlingvolgsysteem worden vorderingen bijgehouden op het gebied van rekenen, begrijpend lezen, spelling, taal en lezen. De basisschool Als de woordbeeldstrategie en de analogiestrategie beiden niet kunnen zorgen voor het correct spellen van een woord,. schattend rekenen om de uitkomst van een berekening globaal te controleren - cijferen: tot drie cijfers na de komma / tot 100 000 een analogiestrategie ('je schrijft bijvoorbeeld schip net als school'); een zoekstrategie ('je zoekt de schrijfwijze van het woord op in een woordenboek'). Er worden 20 woordpakketten aangebracht a. elementaire spellinghandeling 1. net-als woorden b. klankclusterstrategie 2. luisterwoorden c. woordbeeldstrategie 3. regelwoorden d. regelstrategie 4. weet woorden e. analogiestrategie 5. luisterwoorden met speciale klankgroepen Klik hier voor het antwoord op vraag 2. In de praktijk 1

Bij de analogiestrategie schrijft iemand een woord door het te vergelijken met een ander woord. Die vergelijking kan gebaseerd zijn op overeenkomst in klank (bijvoorbeeld 'komen' en 'dromen'), maar ook op overeenkomst in betekenis rekenen en studievaardigheden zijn opgavenbanken in gebruik Meten en metend rekenen. Lengtematen: m, dm, cm, km. Inhoudsmaten: l, dl, cl. Gewichten: kg, g. Tijd: Klok tot op 1 minuut (analoog en digitaal) Geldwaarden (Euro en cent / Betalen en teruggeven) Temperatuur (Positieve en negatieve temperatuur Rekenen heeft zeker te maken met dingen onthouden. We moeten splitsingen, tafels, formules onthouden. We hebben twee soorten geheugen nodig om te rekenen: het korte termijn geheugen (STM) en het lange termijn geheugen (LTM)

Uit de Veren Uit de veren is een nieuw toegevoegde rubriek aan de NDN-website. Het is meteen ook een invitatie tot interactiviteit. Enige toelichting zal nodig zijn. De naam? De naam is enerzijds geïnspireerd door het alom bekende 'Hebban olla vogala ', een probatio pennae, een proberen van ee Rekenen en Taal. Ruim voor baan nen! Reke. Wi wor e d Taa lTo t de pp 20 12- er van 20 13? de analogiestrategie en de regelstrategie. De vier modules van Spelwerk op Maat kunnen onafhankelijk van elkaar aangeboden worden. Ze kennen alle vier een vaste opbouw, met een begintoets, instructie, oefeningen en een eindtoets

Ook rekenen, schrijven en de taalontwikkeling komen uitgebreid aan bod (zie 4.2.2.). In de Onderbouw Unit werken de groepen (OB Paars, OB Oranje en OB Geel) intensief met elkaar samen met als doel nog beter te kunnen inspelen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen Spelling Om tot een correcte schrijfwijze van een woord te komen moet een leerling een bepaalde werkwijze volgen. In Taal actief komen de volgende werkwijzen (spellingsstrategieën) voor: elementaire spellinghandeling, klankclusterstrategie, woordbeeldstrategie, regelstrategie, analogiestrategie en de hulpstrategie Analogiestrategie: dit is de strategie waarbij gebruik gemaakt wordt van de kennis van het spellen van bepaalde woorden om op dezelfde manier bij andere woorden te werk te gaan ; Woordbeeldstrategie: dit is een visuele strategie; je weet hoe je een bepaald woord schrijft. Bij deze strategie wordt er een beroep gedaan op het woordgeheugen

Start studying Spellingdidactiek. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools regelwoorden, hoorwoorden. Bij de tweede oefening gaan de leerlingen op zoeken naar de juiste regel achter de regelwoorden. Downloadbaar lesmateriaal 05-12-2016 (37) Katrien Lodewijks Leerkracht, GOK- of zorgcoördinator, ondersteuner Reken- en taaloefeningen : Weektaken Elke weektaak bestaat. Regelwoorden - Beetje spelle . Meest recente berichten Analogiestrategie: er wordt gewerkt met voorbeeldwerkwoorden. Dit zijn regelmatige werkwoorden waaraan je kunt horen hoe ze gespeld moeten worden. - het kind moet in staat zijn uit te maken of het werkwoord in de tegenwoordige of verleden tijd staat; - het kind moet in staat zijn uit te maken om welke grammaticale persoon het handelt

In dat gedeelte worden vensters geopend op de kennisbasis vanuit de referentieniveaus voor taal in de rapportage van de Expertgroep van de Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen, (Commissie Meijerink), verschenen februari 2008, en in de bijstelling hiervan die dezelfde commissie heeft aangebracht onder de titel Een nader beschouwing; over de drempels met taal en rekenen, juni 2009: 2 Geoffrey Reemer, Kinderen met spellingproblemen pagina 2 van 43 Inleiding Ten gevolge van de weersgesteldheid verspreidden zich afgelopen zomer plantensoorten die we in onze contreien ternauwernood kenden; ongebreideld floreerden allerwegen acacia, eucalyptus en apebroodboom - nog even en veldleeuweriken kunnen hun nesteldrift botvieren in hoog opgeschoten pampagras

Niveau 1 :: Portfolio Tamsin O'She

Analogieën oefenen 123test

Marijke Theunissen - Auteur Rekensprint-serie (8 delen