Home

Vakdidactiek geschiedenis UGent

Het is de webstek van de Intervisiegroep Vakdidactiek Geschiedenis. Deze stelt zich tot doel academische kennis en professionele ervaring uit te wisselen rond geschiedenisdidactiek. De intervisiegroep bestaat uit de lerarenopleidingen geschiedenis van de Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool, Hogeschool West-Vlaanderen, CVO Het Kisp en PCVO Het Perspectief Vakdidactiek Geschiedenis Bruno De Wever, Odette Decombele, Koen De Landtsheer, Frederika Ducheyne Published in 2002 in Gent by Academia press Service

De 'Bibliografie Vakdidactiek Geschiedenis' (BVG) is een digitaal werkinstrument voor lerarenopleiders geschiedenis, raadpleegbaar via het online platform Zotero. Ze omvat publicaties rond geschiedenis als leervak in zowel het secundair als het hoger onderwijs maar een gekleurde selectie en interpretatie van de geschiedenis x Beseffen dat de filmische, narratieve technieken en verbeelde waarden en normen een effect/ invloed hebben op hoe wij het getoonde verleden interpreteren. x Nieuwe begrippen ( Zdissolver [, Zostalgie [) leren kennen en deze kunnen duide Universiteit Gent: Bachelor of Arts in de geschiedenis Bachelor of Arts in de geschiedenis De geschiedenisopleiding leidt historici op met een onderzoeksgerichte attitude en een brede blik op de wereld. Het gaat over veel meer dan louter geheugenwerk of de opsomming van historische feiten Geschiedenis Bruno.DeWever@UGent.be Frederika.Ducheyne@UGent.be Koenraad.DeLandtsheer@UGent.be Sofie.delanghe@ugent.be VG Geschiedenis UFO, Sint-Pietersnieuwstraat 35 9000 Gent 09 331 02 88 -Praktijkassistenten: Rozier 44, Didacticum SLO L&W, C.028 Gezondheidswetenschappen Leen.Haerens@UGent.be Contactpersoon algemene info + begeleidin In de 19e eeuw waren westerse ontdekkingsreizigers in Afrika koortsachtig op zoek naar de bron van de Nijl. Onder hen ook UGent-alumnus Eugène de Pruyssenaere. Gert Huskens volgt zijn spoor in een nieuwe aflevering van onze podcast Geheugenissen

Over het Netwerk - Netwerk Vakdidactiek Geschiedeni

Vakdidactiek Politieke en Sociale Wetenschappen DPB Bisdom Gent Ugent . Inzagerecht in 'taak achter de gevels' Ondergetekenden, en geschiedenis. Afhankelijk van de tijd die u ter beschikking hebt voor de uitstap, kan u de educatieve. Bruno de Wever (°1960) is hoogleraar aan de Vakgroep Geschiedenis van de UGent. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent waar hij in 1983 licentiaat en in 1992 doctor in de geschiedenis werd. In 1985 werd hij assistent van Herman Balthazar aan de Vakgroep Nieuwste Geschiedenis VAKDIDACTIEK POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN Academiejaar 2010- 2011 Taak Vakdidactiek I Vakdidactiek Politieke en Sociale Wetenschappen DPB Bisdom Gent UGent . 2 INHOUDSOPGAVE geschiedenis dan door een economische, sociale of culturele bril siska_baert_iris_roose_taak_vakdidactiek_i_handleiding.pdf siska_baert_iris_roose_taak_vakdidactiek_i_handleiding.pdf; Opleidingen. Communicatiewetenschappen; Politieke Wetenschappe

Vakdidactiek Geschiedenis - Ghent University Librar

 1. Na elke bacheloropleiding van de UGent kun je starten met een educatieve master. archeologie, geschiedenis, kunstwetenschappen, moraalwetenschappen, wijsbegeerte. Je verwerft er de vakinhoudelijke expertise op masterniveau. Welke vakken je mag geven in het secundair onderwijs hangt grotendeels af van de vakdidactiek.
 2. Traditiegetrouw organiseert de opleiding vakdidactiek geschiedenis in samenwerking met het OSGG twee nascholingen voor leraren. Op woensdag 11 oktober bezoeken we de tentoonstelling Stad en universiteit - sinds 1817. De Ugent viert dit academiejaar haar dubbel eeuwfeest
 3. de do's-and-don'ts en concrete tips and tricks op een bewustere omgang met PPT en een functionelere inzet daarvan in de lessen geschiedenis. een aantal vaardigheden in te oefenen. Datum: woensdag, 21 februari, 2018 - 14:00 tot 17:00
 4. Universiteit Gent: Educatieve Master of Science in de cultuurwetenschappen (geschiedenis) Educatieve Master of Science in de cultuurwetenschappen (geschiedenis) Een educatieve master bereidt je voor op een job als leraar in het onderwijs met focus op het secundair onderwijs (2de en 3de graad), het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs
 5. Geschiedenis en didactiek. We bieden in 2021 workshops aan over alle Historische Contexten en de herijkte Canon. Het gaat om kleine groepen (10-30) in Domstad en Kargadoor met een duidelijk 1.5 meter protocol en meestal met een livestream. We gaan in maart en april 2021 ook online workshops aanbieden over de Historische Contexten

Wie een bijkomende vakdidactiek opneemt, is verplicht eveneens de bijhorende stage uit de Programmalijn stage op te nemen. Elke student die kan aantonen voldoende academische voorkennis te hebben verworven in een ander specifiek domein (minstens 30 studiepunten, 60 studiepunten voor talen), kan bij de curriculummanager Eduma een aanvraag indienen om de corresponderende vakdidactiek als. Contact. IPG - Vakgroep Geschiedenis Universiteitsforum UGent Sint-Pietersnieuwstraat 35 9000 Gent. 09 331 02 78. Schrijf je in op de nieuwsbrief. Fien Danniau, projectcoördinatie en onderwijsbegeleiding publieksgeschiedenis fien.danniau@ugent.be, 09 331 02 78. Bruno De Wever, co-stichter IPG, hoogleraar eigentijdse geschiedenis en vakdidactiek bruno.dewever@ugent.be, 09 331 02 8

Davy Verbeke. davy.verbeke@ugent.be. Contactgegevens. LinkedIn. Vakgroep. Vakgroep Geschiedenis. Onderzoeksgroep (en) GhentCDH - Ghent Centre for Digital Humanities. SocialHistory - Social History since 1750 * Eigenheid en sterkte SLO UGent Evenwicht tussen academische basis (leraar met een visie) en professionele gerichtheid (leraar ook gewapend met technische vaardigheden) Flexibele trajecten, maar ook de mogelijkheid om in één jaar af te studeren Aansluiting bij masteropleiding via een eigen vakdidactiek Ruime stage en variatie in stage: verschillende onderwijsvormen en onderwijsniveaus Stagebegeleiding door praktijkassistenten die zelf nog deeltijds in het werkveld staan.

Bibliografie Vakdidactiek Geschiedenis BVG - Netwerk

Hier vind je de beste samenvattingen om te slagen voor Vakdidactiek Geschiedenis (7103ME063Y) op de Universiteit van Amsterdam. Er zijn o.a. samenvattingen, aantekeningen en oefenvragen beschikbaar Geschiedenisdidactiek samenvatting Vakdidactiek 1 - Moderne vreemde talen in de onderbouw Vakdidactiek handleiding.doc Flex.2017- 2018 Dossier Vakdidactiek 1 Samenvatting Vakdidactiek MA 3 en Burgerschap Proef/oefen tentamen Vakdidactiek. Bij geschiedenis gaan de feiten o ver de verd wenen wereld van h et verleden. Bij geschiedenis h oort Vakdidactiek 1 - Moderne vreemde talen in de onderbouw Vakdidactiek handleiding.doc Flex.2017- 2018 Dossier Vakdidactiek 1 Geschiedenisdidactiek - Arie Wilschut e.a Samenvatting Vakdidactiek MA 3 en Burgerschap Proef/oefen tentamen Vakdidactiek Vakdidactiek Politieke en Sociale Wetenschappen UGent . VanPoeck_Barbara_19934432_Vakdidactiek_20152016!! 2! INHOUDSTAFEL Eindtermen en leerplandoelstellingen p. 3 1. Situering p. 3 2. Oriënteren p. 4 Methode: Puzzelgroepen Stap - voor - Stap 1. Definities en.

Bureau Vakdidactiek biedt training, coaching en advies over vakdidactiek aan scholen, docententeams en docenten. Gespecialiseerd in creatieve werkvormen die historische verbeelding stimuleren, en met ervaring met activerende didactiek, differentiëren en formatieve evaluatie bij verschillende schoolvakken, biedt Bureau Vakdidactiek ondersteuning bij (vak)didactische vraagstukken Proef van het onderwijs Grieks aan de UGent tijdens de openlesweek en schrijf je in voor een les Griekse Taalbeheersing of Letterkunde. (Vakdidactiek) over Ἰθάκη Geschiedenis van de klassieke oudheid. Geschiedenis van de antieke wijsbegeerte Het Expertisecentrum Geschiedenis stelt zich ten doel de kwaliteit van het geschiedenisonderwijs op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs te verbeteren.Ze doet dat door het ontwikkelen, bijeenbrengen, delen en toepassen van vakdidactische kennis. Het expertisecentrum werkt aan vakdidactische producten, voert onderzoek uit, organiseert scholing en geeft advies Vakdidactiek Geschiedenis 1 3 Vakdidactiek Geschiedenis 2 3 (Ugent)6 Economics, ecology and demography from antiquity to the present day (Ugent)6 Consumption history 1500-1800 6 Consumption history 1500-1800 6 Urbanisation in early modern Europe 6 Urbanisation in early modern Europe

Projecten met als doel kennisdeling en methodologische training. Projecten en activiteiten om de inhoudelijke expertise aan de vakgroep Geschiedenis van de UGent te vertalen naar een breed publiek. Allerlei partnerschappen, engagementen en geschiedenis in opdracht op voorwaarde van inhoudelijke of methodologische expertise Lesontwerp Mens en Maatschappij. DDD DDD DDDD format lesontwerp vakdidactiek geschiedenis student klas studentnummer datum inlevering xena meijs lgs1a 115894 De officiële programma's trekken in beide gevallen de kaart van de nieuwe inzichten in het domein van de vakdidactiek geschiedenis, zij het met verschillende accenten. Een blik op de beknopte, heldere Franstalige eindtermen maakt duidelijk dat we in Vlaanderen zelfs iets kunnen opsteken

Warning: TT: undefined function: 32 Vakdidactiek 1, College 4 2 oktober 2018. Geschiedenis van het vak geschiedenis. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (1806) -> (1806-1810 Bataafse Republiek) Deugden, zedelijke vorming m.b.v. historische figuren die uitblonken in godvrezendheid, deugdzaamheid en volharding Vakdidactieklatijn UGent. Nascholing Res, non verba. Nascholing Res, non verba. Actiever omgaan met Latijnse en Griekse woordenschat Woensdag 23 januari 2019. Universiteit Gent Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Blandijnberg 2 9000 Gent. Zonder woordenschat is er geen taal, laat staan een goed verhaal: dit lijkt de evidentie zelve VAKDIDACTIEK Geschiedenis Vakdidactiek = hoe het schoolvak geschiedenis in de hoofden en harten van leerlingen raakt. Samen met de scholen willen wij docenten opleiden die: - brede en actuele kennis hebben van onderwijsdiscussies en het curriculum - motiverende en activerende (digitale)lessen, werkvormen en lesmateriaa

Samenvatting van inleiding hoofdstuk 1 en hoofdstuk 10 van Geschiedenisdidactiek - Handboek voor de vakdocent - Wilschut Van Straaten Van Riessen 2de herziene druk 201 Het inschrijvingsgeld voor leerkrachten bedraagt 40 euro. In de prijs is een exemplaar inbegrepen van het boek Latijn anders? Waarom er nood is aan ander Latijn in de klas. Dit themanummer van Didactica Classica Gandensia is integraal gewijd aan het gebruik van latere Latijnse teksten in de klas en biedt theoretische duiding bij de studiedag Format lesontwerp Vakdidactiek Geschiedenis. Naam/namen Student Xena Meijs Klas LGS1A Studentnummer 1158944 Vak Middeleeuwen 1. Battle op de Engelse troepenmacht. De slag die hierop volgde ging de geschiedenisboeken in als de Slag bij Hastings en werd gewonnen door de Normandiërs 07 Vakdidactiek Theorie.doc Studiegids 2003-2004 Vakdidactiek: theorie: toegepaste biologische wetenschappen Referentie TGTOBI01A00003 Wordt gegeven in academische initiële lerarenopleiding in de toegepaste biologische wetenschappen Theorie (A) 30.0 Toepassingen (B) 0.0 Stages en scriptie (C) 0.0 Studietijd (D) 90 Studiepunten (E) 3 Doceertaal.

Voor wiskunde verkrijgt men een vereiste bekwaamheid door Vakdidactiek Wiskunde I te volgen in die educatieve master. De Educatieve Masteropleiding Wetenschap en Techniek is een tweejarige master bestaande uit 120 studiepunten, met een voorbereidingsprogramma van 15 studiepunten. Deze opleiding combineert onderwijskundige vakken met domeinvakken 2. Catherine Verguts (UGent, UCT) & Joke Ysenbaert (UGent, SDL) Taalvaardigheid testen en breed evalueren 3. Peter Vervaet (Het Perspectief) Feedback geven en spreekdurf stimuleren in de NT2-les 4. Stef Slembrouck & Kirsten Rosiers (UGent, Taalkunde) Stimuleren van interactie en 'translanguaging' 5 Vakdidactiek 1 Geschiedenis en Staatsinrichting. Vakdidactiek 1 Geschiedenis en Staatsinrichting. Ga naar de inhoud. Studiegidsen. Radboud Docenten Academie, 2020-2021. Studenten. Zoek in de site... Zoeken Zoeken. Onderwerp. Medewerkers. MENU. Home; Educatieve Master Educatieve Master

Universiteit Gent: Bachelor of Arts in de geschiedeni

 1. aries : Bio-ingenieurswetenschappen Micro-teaching 1. Objectieven Praktijkervaring in een beschermende omgeving Het gedemonstreerde didactisch moment wordt in al zijn facetten ontleed, zonder gevaar voor tuchtproblemen
 2. ste 3 jaar ervaring als eerstegraadsdocent Geschiedenis in het voortgezet onderwijs
 3. Hanneke Tuithof. Als vakdidacticus werkzaam bij het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht, Drift 6, kamer 018, Utrecht
 4. Medewerkers Zelfstandig Academisch Personeel (30) Koen Aerts 09 331 02 7
 5. Hier vind je de beste samenvattingen om te slagen voor geschiedenis vakdidactiek op de Thomas More Hogeschool. Er zijn o.a. samenvattingen, aantekeningen en oefenvragen beschikbaar
 6. uten van de gegeven les. Ik kreeg de PowerPoint er niet in
 7. Geschiedenis Gezondheidswetenschappen www.lerarenopleiding.UGent.be (programma / wie volgt welke SLO) 6 7 Programma De SLO kent een studieomvang van 60 studiepunten, LErEn En InStrUCtIE (6 SP) VAKDIDACtIEK I (6 SP)* OnDErWIJSOrGAnISAtIE En ­BELEID (4 SP) VAKDIDACtIEK II (6 SP)

Vakgroep Geschiedenis - Universiteit Gen

 1. Vakdidactiek 2 Geschiedenis en staatsinrichting. Vak. 2021-2022. Toegangseisen. Alleen toegankelijk voor studenten aan de lerarenopleiding geschiedenis en staatsinrichting. Beschrijving. Evenals in Vakdidactiek 1 staat in Vakdidactiek 2 het maken van keuzes over het wat en hoe van vaklessen centraal
 2. Elke vakdidactiek bestaat uit twee vakken: een deel in het 1ste semester en een deel in het 2de semester. Wie dus bv. kiest voor de vakdidactiek Wijsbegeerte dient op het einde van zijn traject zowel 'Vakdidactiek Wijsbegeert
 3. Samenvatting Geschiedenis geven; praktische vakdidactiek voor het basisonderwijs H5-H8 & 9.1. Een beknopte geschiedenis samenvatting. Per hoofdstuk de bijbehorende begrippen uitgewerkt en de belangrijke jaartallen op een rijtje bijgevoegd&period

Prof. Dr. Bruno De Wever Faculteit Letteren en ..

 1. kerndoelen voor geschiedenis in de onderbouw deel van uitmaken. Je wordt gevraagd om over de grenzen van het eigen vak heen te kijken. We besteden zowel bij Vakdidactiek als bij de owe Westen en de wereld aandacht aan de inhoudelijke en didactische mogelijkheden van samenwerking tussen vakken uit het leergebied M&M
 2. arie: Leerplanne
 3. Doelen Vakdidactiek 2. Geschiedenis. Leerlijn vakdidactiek: De student houdt bij het ontwerpen van lessen rekening met de geselecteerde vakdidactische principes die passen binnen de schoolvisie. De student kan de gemaakte keuzes voor de opbouw van een jaar- en periodeplanning verklaren aan de hand van de horizontale en verticale opbouw van het.
 4. 1. Van 1789 tot 1944. -- 2. Van 1944 tot 198
 5. De vele gedaanten van Hugo Claus' Gilles : of de geschiedenis van een dramatische monoloog Elies Smeyers, Stéphanie Vanasten (2018) ZACHT LAWIJD Bekijk ZACHT LAWIJD SN - 1377-5294 PB - 2018 AU - Smeyers, Elies UGent 000141389624 802002083920 973310752971 0000-0002-0302-0686 AU - Vanasten, Stéphanie ER -.

christophe.verbruggen@ugent.be Telefoon 09 331 02 76 Categorie zelfstandig academisch personeel Onderzoeksprofiel bekijk in Research Explorer Opleidingsonderdelen Sociale politiek in Europa sinds 1750 Historische datavisualisering Religie- en cultuurgeschiedenis van West-Europa Ecologische geschiedenis Watersportlaan 2. 9000 Gent. Telefoon. 09 264 86 37. Telefoon Secretariaat. 09 264 63 27. Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit Welkom op de webpagina van de intervisiegroep vakdidactiek geschiedenis. Deze stelt zich tot doel academische kennis en ervaring uit te wisselen rond geschiedenisonderwijs en geschiedenisdidactiek. Ze werd opgericht in het kader van het Expertisenetwerk Lerarenopleidingen (ENW) van de Associatie Universiteit Gent (AUGent) en bestaat uit de lerarenopleidingen geschiedenis van de Universiteit. Aan de Vakgroep Geschiedenis van de UGent werden drie interessante vacatures uitgeschreven: 1) Deeltijds (20%) praktijkassistent (deadline 3/06) vakdidactiek 2) Voltijds assistent (deadline 03/08) in de economische geschiedenis 3) Voltijds assistent (deadline 03/08) in de moderne, hedendaagse en wereldgeschiedeni Vakdidactiek GW > Geschiedenis. Bekijk sidebar. Algemene info. Speerpunten. Het meesterschapsteam Geschiedenis werkt de komende jaren aan de volgende drie speerpunten: 1. Onderzoek borgen en versterken. Om de continuïteit van het vakdidactische onderzoek te waarborgen, richt het meesterschapsteam zich uitdrukkelijk op het faciliteren van de.

Aan de Vakgroep Geschiedenis van de UGent werden drie interessante vacatures uitgeschreven: 1/ Deeltijds (20%) praktijkassistent (deadline 3/06) vakdidactiek 2/ Voltijds assistent (deadline 03/08) in de economische geschiedenis 3/ Voltijds assistent (deadline 03/08) in de moderne, hedendaagse en wereldgeschiedeni Bezig met A001021 Geschiedenis van de Klassieke Oudheid aan de Universiteit Gent? Op StuDocu vind je alle samenvattingen, college-aantekeningen en uitwerkingen voor dit vak Geschiedenis als constructie van het verleden: werkvormen om het interpretatieve karakter van geschiedenis aan te leren Lieke Pieters 4171942 Meesterproef vakdidactiek Hanneke Tuithof 25 januari 2019 . 2 Inhoudsopgav Start studying Vakdidactiek Geschiedenis. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Cursus vakdidactiek Author: CAGE Last modified by: OEM Created Date: 11/9/2007 12:44:00 PM Company: RUG Other titles: Cursus vakdidactiek.

Vakdidactiek bevindt zich in een dynamisch veld. Het is gerelateerd aan een schoolvak dat onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen, onderwijswetenschappelijk en vakdidactisch onderzoek, ontwikkelingen in de vakwetenschap en ontwikkelingen op scholen voortdurend in beweging is Artikelen over geschiedenisdidactiek . Algemeen - Geschiedenis als competentie-Histoforum methode- Kennisoverdracht bestaat niet - De Gouden cirjkel van Simon Sinek - Backward Design-Historische empathie-Redeneren over en met bronnen- Van historisch belang - Analyseren van spotprenten - Handelen met voorkennis - Conceptual chang Bezig met Geschiedenis aan de Universiteit Gent? Op StuDocu vind je alle samenvattingen, college-aantekeningen en uitwerkingen voor dit va Toegangseis. Alleen open voor studenten die de Educatieve minor of Educatieve module Geschiedenis en Staatsinrichting volgen. Beschrijving. In Vakdidactiek staat het maken van keuzes over het wat en hoe van vaklessen centraal, waarbij de student de cyclus doorloopt van ontwerpen, uitvoeren in de praktijk, evaluatie van lessen en theoretische analyse van de lessen 2.2. Is de structuur helder en doorzichtig? 2.3. Is de leerstof goed gekozen ? dosering, waardevol, aantrekkelijk, actueel, functioneel geordend, aansluitend bij belang

Regionale geschiedenis: twee nieuwe doeleinden voor historische plekken in Gorinchem. Niveau: bovenbouw / eindexamen / havo / vwo. Tijdvakken: 04 Steden en Staten / 05 Ontdekkers en Hervormers / 06 Regenten en Vorsten. De leerlingen kunnen in de opdracht van Maril de Man een van de twee scenario's uitdenken, waarbij zij voor twee historische. Vakdidactiek : Theorie : Bio-ingenieurswetenschappen . Vakdidactiek : Praktische oefeningen : Bio-ingenieurswetenschappen . Vakdidactiek : Praktijkgerichte seminaries : Bio-ingenieurswetenschappen . Portfolio Vakdidactiek Bio-ingenieurswetenschappen. Academiejaar 2004-2005. Graag dit document bij elke deadline per e-mail terugbezorgen aan Vakdidactiek •De vakspecifieke kant van het lesgeven: het verduidelijken en presenteren van leerinhouden en het plannen en reguleren van het leerproces. -Wat is kenmerkend voor wiskundig denken? -In welke stappen leer je lln een formule? -Meest zinvolle ordening leerstof? -Welke werkvormen bij doelen, inhoud en lln Vakdidactiek praktische oefeningen: informatica verantwoordelijke lesgever Prof. A. Hoogewijs Vakgroep Zuivere wiskunde en computeralgebra Galglaan 2 9000 Gent 09/264 49 00 Albert. Hoogewijs@UGent. be praktijkassistente Annick Van Daele Annick. VanDaele@UGent. be tijdstip en plaats School, af te spreken met de praktijkassistent. eerste le

Universiteit Gent: Educatieve Master of Science in de

De nieuwste geschiedenis Pieter Antonie Julius Caljé, Jaap C den Hollander Published in 1996 in Utrecht by Spectrum Dienstverlenin Vakdidactiek praktijkgerichte seminaries: informatica verantwoordelijke lesgever Prof. A. Hoogewijs contactpersoon Prof. A. Hoogewijs Vakgroep Zuivere wiskunde en computeralgebra Galglaan 2, 9000 Gent 09/264 49 00 - Albert.Hoogewijs@UGent.be praktijkassistent Annick Van Daele, Annick.VanDaele@UGent.b Discussiemiddag Geschiedenis 2032. Op 5 juni 2015, tijdens een tropische middag op de VU werd door onderwijzers, leraren, vakdidactici, historici en methode-ontwikkelaars gediscussieerd over het huidige geschiedeniscurriculum en over het geschiedenisonderwijs voor de toekomst Bron: Jones, T. (2004). Medieval lives: the peasant Geschiedenis UGent, Gent, Belgium. 1,117 likes · 1 talking about this · 13 were here. Welkom op de Facebookpagina van de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent

OSGG-nascholingen 2017-2018 - Netwerk Vakdidactiek

Het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord (EVN) is een initiatief van de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden Hogeschool. Het EVN biedt vakdidactische professionalisering voor docenten in het voortgezet onderwijs. Bij het EVN kun je als docent werken aan je professionalisering door deel te nemen aan een Professionele. Toegangseis. Alleen open voor studenten van de lerarenopleiding Geschiedenis en Staatsinrichting. Beschrijving. In vakdidactiek 1 staat het maken van keuzes over het wat en hoe van vaklessen centraal, waarbij de student de cyclus doorloopt van ontwerpen, uitvoeren in de praktijk, evaluatie van lessen en theoretische analyse van de lessen Samenvatting Wilschut: Geschiedenisdidactiek. (2) €3,99. 10x verkocht. Samenvatting van de hoofdstukken 1, 2, 10, 11 en 13 van Geschiedenisdidactiek: handboek voor docenten van Wilschut, van Straaten en van Riessen Hoofdstuk 1 gaat in op de functies van geschiedenis, het historisch denken en betekenisvol geschiedenisonderwijs

De Academische Lerarenopleiding (ALO) van de Antwerp School of Education (ASoE) zoekt een deeltijds (15%) academisch medewerker in het domein Vakdidactiek geschiedenis. Je biedt ondersteuning bij de taken van de academisch verantwoordelijke voor het domein Vakdidactiek geschiedenis (o.a. bij de opleidingsonderdelen Introductie vakdidactiek. include JCR data (impact factor, subject category and rank) Cancel Export. Create search lis Opleiding. In onze opleiding bestuderen studenten de Griekse taal en literatuur, in al hun diversiteit, en van hun vroegste geschiedenis tot vandaag. De oudheid staat centraal, met ruime aandacht voor de poëtische, wijsgerige, dramatische en retorische teksten die ons denken en onze cultuur blijven fascineren Tussenproducten vakdidactiek 2. Hierbij alle drie de tussenproducten van vakdidactiek 2. Los kosten ze samen 15,47 en nu krijg je ze voor 10 euro! 3 items Stage wijsbegeerte en moraalwetenschappen Doelstellingen. Verwerven van praktijkervaring lesgeven. Inhoud. De stage bestaat uit 25 uren observeren, een equivalent van 60u zelfstandig realiseren en begeleiden van onderwijs-leeractiviteiten (het lesgeven zelf), gedurende 30u deelname aan minstens 8 verschillende mesoactiviteiten (waarbij minstens 2 functionele gehelen van de basiscompetenties.

Het stageboek is voor je Portfolio Vakdidactiek Bio-ingenieurswetenschappen infeite een bijlage : gebruik je eventuele stage-ervaringen en stage-inzichten bij het invullen van de delen 3, 4 en 5. Title: Microsoft Word - 10 Opdrachten Vakdidactiek - Praktische oefeningen.do Test: Diagnostische toetst onderwijskunde en vakdidactiek geschiedenis. Door het maken deze diagnostische toets ontdek je of je de stof op het gebied van onderwijskunde en (vak)didactiek uit jaar 1 voldoende beheerst. Zorg dat je de hele toets maakt. Als je de lijst met vragen halverwege sluit dan moet je alle antwoorden opnieuw invullen De vroegste geschiedenis van Lochristi en Zaffelare. Maurits Gysseling, Albert Vervaet Published in 1987 - 1988 in Gent by Heemkundige kring de Oost-Oudburg. Dienstverlening Inschrijven. Het inschrijvingsgeld bedraagt 55 euro. Inschrijven is mogelijk tot 14 januari 2019. OPGELET: de workshop Woordenschatherhaling: van blokken naar inoefenen, van kennistoetsing naar geïntegreerde evaluatie (Katrien Vanacker) is ondertussen volzet. Gelieve andere keuzes te maken. Schrijf nu in. Uw inschrijving is pas.

Navormingen Arteveldehogeschool - Netwerk Vakdidactiek

Bezig met K001068 Belgische politieke geschiedenis aan de Universiteit Gent? Op StuDocu vind je alle samenvattingen, college-aantekeningen en uitwerkingen voor dit vak De Campus Cup 2019 was het eerste seizoen in 2019 van De Campus Cup, een televisiequiz voor studenten van alle Vlaamse en Brusselse universiteiten en hogescholen, gepresenteerd door Otto-Jan Ham.Het programma wordt gemaakt door productiehuis Woestijnvis.. Het eerste seizoen startte op 27 mei 2019 en eindigde op 4 juli 2019 met de finale, waarin de Rechten-faculteit van de UGent de cup won De Academische Lerarenopleiding (ALO) van de Antwerp School of Education (ASoE) zoekt een deeltijds (15%) academisch medewerker in het domein Vakdidactiek geschiedenis . Jouw opdracht. Je staat in voor praktijkgebonden onderwijs in het domein Vakdidactiek geschiedenis binnen de Educatieve Master in de cultuurwetenschappen (ALO) davy.verbeke@ugent.be. Contact details. LinkedIn. Department. Department of History. Research group (s) GhentCDH - Ghent Centre for Digital Humanities. SocialHistory - Social History since 1750. Research Focus Publieksmiddag 'Onderzoek ontmoet Onderwijs: Talen, cultuur en geschiedenis op school' Het onderwijs in talen, cultuur en geschiedenis is volop in ontwikkeling en daarbij wordt er steeds meer vakgericht wetenschappelijk onderzoek naar gedaan

Educatieve Master of Science in de - studiekiezer

Vakdidactiek Geschiedenis en Staatsinrichting. Vak. 2019-2020. Toegangseis. Alleen open voor studenten die de Educatieve minor of Educatieve module Geschiedenis en Staatsinrichting volgen. Leerdoelen. De student kan met behulp van bestaand lesmateriaal vaklessen ontwerpen en uitvoeren Vakdidactiek Geschiedenis en Staatsinrichting. Vak. 2017-2018. Toegangseis. Alleen open voor studenten die de Educatieve minor of Educatieve module Geschiedenis en Staatsinrichting volgen. Leerdoelen. De student kan met behulp van bestaand lesmateriaal vaklessen ontwerpen en uitvoeren tom.decorte@ugent.be Telefoon 09 264 69 62 Categorie zelfstandig academisch personeel Onderzoeksprofiel bekijk in Research Explorer Opleidingsonderdelen Kwalitatieve criminologische methoden en technieken Masterproef Masterproef Masterproef Vakdidactiek criminologische wetenschappen Indien je Vakdidactiek geschiedenis (F0YY6A + F0YY7A + F0YY8A) als eerste vakdidactiek gekozen hebt, volg je verplicht F0ZA0A - Cultuureducatie: leer- en onderwijsprocessen in historische musea en erfgoedsites. Wanneer je reeds een credit behaald hebt voor F0VE1A - Geschiedenis en onderwijs, kan je het hier niet opnieuw opnemen

Geschiedenis en didactie

Soumis par admin_akapivo le lun, 06/13/2016 - 16:52. Aan de Vakgroep Geschiedenis van de UGent werden drie interessante vacatures uitgeschreven: 1) Deeltijds (20%) praktijkassistent (deadline 3/06) vakdidactiek 2) Voltijds assistent (deadline 03/08) in de economische geschiedenis 3) Voltijds assistent (deadline 03/08) in de moderne, hedendaagse en wereldgeschiedeni De lessen worden georganiseerd door de UGent, faculteit Letteren en Wijsbegeerte, opleiding Taal- en Letterkunde en vangen aan eind september 2014 (eerste les op donderdag 25 september). Inschrijven is mogelijk tot en met 30 september. Aanwezigheid in de eerste les van de vakdidactiek is verplicht

Over het IPG Instituut voor Publieksgeschiedeni

Universiteit Gent · Geneeskunde · Geschiedenis. Hier vind je de beste samenvattingen om te slagen voor Geschiedenis op de Universiteit Gent. Er zijn o.a. samenvattingen, aantekeningen en oefenvragen beschikbaar. Ook vind je op Stuvia diverse samenvattingen voor de opleiding Geneeskunde op de Universiteit Gent. 1 Zoekresultaten explaining concepts to students, and then expecting. student to complete ta sks to practice the concept s. Much more student-centred appro ach and makes use. of a strategy known as 'n oticing'. The teache r presents students with many examples. showing how the conc ept is used. - It teaches grammar in an i solated way samenvatting vakdidactiek Frans spaanse les een goede les: principe is belangrijk voorkennis duidelijk definiëren beginnen bij het einde duidelijke e