Home

Vragen tuchtcollege

Veroorzaakt creatine gewichtstoename? ​Je vragen beantwoor

Bij een tuchtcollege voor de gezondheidszorg kunt u terecht voor een uitspraak over het medisch handelen van uw zorgverlener. Als Vraag en antwoord. Kan ik voor een schadevergoeding terecht bij een tuchtcollege? Nee. De tuchtcolleges voor de gezondheidszorg kunnen geen schadevergoeding toekennen. Die bevoegdheid hebben ze niet. Vraag en antwoor Veelgestelde vragen | Over de tuchtcolleges | Tuchtcolleges voor de gezondheidszorg Vraag en antwoord. Hoe is een regionaal tuchtcollege samengesteld? Het regionaal tuchtcollege bestaat meestal uit vijf leden: twee juristen, van wie één de voorzitter is, en drie Vraag en antwoord. Kan iedereen de zitting bezoeken? Ja, de zittingen van een tuchtcollege zijn toegankelijk voor publiek. Vraag en antwoor Vraag en antwoord. Wat kost het indienen van een klacht of in beroep gaan? Als u een klacht indient bij het tuchtcollege, betaalt u 50 euro griffierecht. Dit is een bijdrage in de kosten van de procedure Vraag en antwoord. Kan ik mijn beroep intrekken? U kunt tot aan de behandeling van het beroep ter zitting het beroep intrekken. Vraag en antwoor

Het VTC bestaat sinds 1992 en is een bij wet ingesteld onafhankelijk rechtscollege dat klachten in eerste aanleg behandelt over de diergeneeskundige behandeling van dieren. Het college is dus een rechtsprekend instituut. Het college brengt zelf geen klachten aan en is geen opsporingsinstantie of bestuursorgaan Tuchtcollege. Samenstelling Tuchtcollege; Uitspraken Tuchtcollege; In beroep tegen in-/uitschrijving. Uitspraken Commissie van Beroep; Geschillencommissie Validaties. Uitspraken Geschillencommissie Validaties; Statuten en jaarverslagen STNRVT; Bestuur STNRVT; Reglementen STNRVT; Vragen over tuchtrech de klager is niet-ontvankelijk in zijn klacht. Het tuchtcollege behandelt de klacht dan niet inhoudelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval als klager niet klachtgerechtigd is, niet duidelijk is tegen wie wordt geklaagd, niet duidelijk is waar de klacht over gaat of als de klager klaagt over een zorgverlener die niet BIG-geregistreerd is Het tuchtcollege behandelt wekelijks zaken tegen verpleegkundigen die een fout hebben gemaakt in hun werk of die op de een of andere manier nalatig zijn geweest. Oftewel: verpleegkundigen van wie het handelen of nalaten in strijd is met het belang van een goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg

De uitspraak van het centraal tuchtcollege volgt uiterlijk twee maanden na de zitting. De procedure bij het centraal tuchtcollege is wettelijk geregeld in de artikelen 73 tot en met 75 Wet BIG ( Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en de artikelen 19 tot en met 22 Tuchtrechtbesluit BIG vragen van het Tuchtcollege beantwoord. 2. De feiten, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang. 2.1 Sedert 2015 heeft in opdracht van de gemeente Z (woonplaats van klager) een grootschalig werk plaatsgevonden, bestaande uit onder meer het vervangen van het riool en de nutslei-dingen met aansluitend het aanleggen van nieuwe. Het tuchtcollege beoordeelt of de klacht gegrond is. Na een uitspraak van het regionaal tuchtcollege bestaat ook de mogelijkheid om beroep daartegen in te stellen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden Hoe lang duurt het voordat het centraal tuchtcollege uitspraak doet? Uiterlijk twee maanden na de zitting doet het tuchtcollege uitspraak. Vraag en antwoord. Welke maatregelen kan een tuchtcollege opleggen? Als het tuchtcollege oordeelt dat de zorgverlener niet zorgvuldig heeft gehandeld, verklaart het tuchtcollege de klacht gegrond Vraag en antwoor

Het tuchtcollege zal nu in de raadkamer gaan bepalen hoe uw zaak verder moet worden voortgezet. Heeft u vragen over de tuchtrechtprocedure of is er een klacht tegen u ingediend en heeft u bijstand nodig, neem dan contact op met mr. dr. Luuk Arends of mr en vragen van het Tuchtcollege beantwoord. 2. De feiten, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang. 2.1 Klager heeft opdracht verleend aan F (hierna: de aannemer) tot vervanging van twee bestaande dakkapellen op zijn woning met een daartoe getekende overeenkomst van 12 februari 2018, voorafgegaan door een offerte van 8 februari 2018

Algemene vragen Over de tuchtcolleges Tuchtcolleges

De tuchtklachtfunctionaris helpt u als u een klacht wilt indienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Bijvoorbeeld om uw klacht op te stellen en te onderbouwen. Ook kan de tuchtklachtfunctionaris u adviseren of een klacht aan het tuchtcollege op zijn plaats is Tuchtcolleges zijn onafhankelijke rechterlijke organen. Zij kennen een eigen formele benoemingsprocedure. In de praktijk betekent het dat er - wanneer zich een vacature voordoet in een tuchtcollege - contact wordt opgenomen met de representatieve beroepsvereniging met het verzoek één (of meerdere) kandidaten voor te dragen

Veelgestelde vragen Over de tuchtcolleges

De procedure Over de tuchtcolleges Tuchtcolleges voor

Indienen van een klacht Over de tuchtcolleges

U kunt naar een Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg als uw arts bijvoorbeeld een verkeerde of te late diagnose heeft gesteld. Het college behandelt klachten over zorgverleners die bij het uitoefenen van hun functie in gebreke zijn gebleven. U kunt alleen klagen over zorgverleners die onder het tuchtrecht vallen Lees: Tuchtcolleges willen leereffect graag verhogen (Medisch Contact) Meer informatie. Voor advies bij juridische en medisch-ethische vragen kunt u ook terecht bij de KNMG Artseninfolijn, telefoon 088 - 440 42 42. Wekelijks publiceert Medisch Contact in samenwerking met de KNMG een uitspraak met commentaar

Veelgestelde vragen Veterinair Tuchtcolleg

licht en vragen van het Tuchtcollege beantwoord. 2. De feiten, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang. 2.1 Klager is eigenaar van een bedrijfspand te Y. Het pand is gebouwd in 1980. In 2018 heeft de buurman een verbouwing uitgevoerd waarbij zijn dak circa 1 meter omhoog gebracht is. Op 1 Die vraag beantwoordt het Centraal Tuchtcollege bevestigend. De tandarts dient er voor te zorgen dat haar praktijk op zodanige wijze is georganiseerd dat daar altijd, ook indien zijzelf niet aanwezig is, de zorg wordt verleend die van een tandartsenpraktijk verwacht mag worden Vraag hulp bij het voeren van de procedure Het verloop van een tuchtrechtelijke procedure verschilt per klacht. U ontvangt van het regionaal tuchtcollege op uw werk- of woonadres een brief met daarbij het klaagschrift. In de brief staat wat er van u wordt verwacht Tuchtcollege. Het tuchtcollege is het bondsorgaan dat bevoegd is om de tuchtrechtspraak uit te oefenen. Echter alleen wanneer rechtspraak niet is voorbehouden aan het Instituut Sportrechtspraak. Het tuchtcollege is een onafhankelijke commissie van de bond. Het tuchtcollege benoemt uit haar midden drie personen die de tuchtzaak behandelen Een maatregel van het tuchtcollege tegen een zorgverlener kun je als genoegdoening ervaren. Een ander verschil is dat alle zorginstellingen en zorgverleners over een klachtenregeling moeten beschikken volgens de Wkkgz, terwijl je bij het tuchtcollege alleen over beroepsgroepen kunt klagen die onder de Wet BIG vallen

Limburgse apotheker geschorst wegens fraude - Opgelicht

Vragen over tuchtrecht - NRV

 1. Het tuchtcollege kijkt daarna of het de klacht gaat behandelen. Zitting. Als het tuchtcollege uw klacht wil behandelen, volgt meestal een zitting. U en uw zorgaanbieder mogen hierbij aanwezig zijn, maar dat hoeft niet. Tijdens de zitting kunt u uitleg geven over uw klacht. Het tuchtcollege kan u ook vragen stellen, of deskundigen en getuigen.
 2. Het tuchtcollege is opgericht door het VBO en het kwaliteitsregister SCVM.Het college handelt klachten af over personen die geregistreerd zijn bij organisaties aangesloten bij het Tuchtcollege. Let op de NVM is dus niet aangesloten.. De doelstellingen van het Tuchtcollege Makelaardij Nederland zijn
 3. Het Centraal Tuchtcollege komt in zoverre tot een ander oordeel dan het Regionaal Tuchtcollege. De klachtonderdelen a tot en met d zijn gegrond. Het Centraal Tuchtcollege heeft er ter zitting nota van genomen dat inmiddels op het vlak van de overdracht verbeteringen zijn doorgevoerd
 4. Cardiologen in tuchtcolleges niet met elkaar eens. 7 reacties. Het Centraal Tuchtcollege bood deze uitspraak ter publicatie aan. In dit geval vragen wij ons af wat nu de les is van deze zaak. De zussen van een vrouw die met aanvallen van drukkende pijn op de borst naar de Eerste Harthulp (EHH) kwam, klagen over de superviserende cardioloog
 5. Dit kan u zonder advocaat of juridische hulp zelf doen. U kunt natuurlijk altijd terecht bij ARAG als u een vraag heeft over de klacht en beoordeling hiervan. Ook kunnen we advies geven voor het gebruik van de juiste termen. Binnen 10 weken kunt u een reactie verwachten van de klachtenfunctionaris. Klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege

Vraag 8 (6 punten) Na 10 weken krijgt de zoon van de heer Beelen de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege te Eindhoven. De klacht is gegrond verklaard en de verpleegkundige is een waarschuwing opgelegd Het tuchtcollege bekijkt of de klacht terecht is en of u zich aan de gedragsregels van uw beroep heeft gehouden. Het college kan alle betrokken personen vragen stellen en bewijs onderzoeken en doet dan een uitspraak. U moet zich houden aan de uitspraak van het tuchtcollege. U kunt een waarschuwing, boete of een berisping krijgen

Het Centraal Tuchtcollege oordeelt dat de huisarts in het verhoor bij de politie in antwoord op de aan haar gestelde vragen van medische aard haar mening heeft gegeven. Als zodanig kan dit handelen van de huisarts in dit geval geen tuchtrechtelijk verwijt opleveren 4.5 Het Centraal Tuchtcollege stelt vast dat het Regionaal Tuchtcollege in de bestreden beslissing de klacht in essentie juist heeft weergegeven. Wel dient, gelet op het klaagschrift, aan deze zakelijke weergave te worden toegevoegd dat klaagster de neuroloog ook verwijt dat hij de verdenking op MS niet heeft gecommuniceerd en daarmee monitoring niet heeft geborgd Na ontvangst van uw klacht en het klachtgeld (€ 125,00) vormt de Stichting KRZ een Tuchtcollege dat de klacht in behandeling gaat nemen. Het Tuchtcollege bestaat uit drie personen, waarvan minimaal één persoon grondige kennis heeft van de professionele diensten van het betreffende Lid en minimaal twee leden met een grondige kennis en ervaring binnen de rechterlijke macht en/of. Tuchtcollege Makelaardij Nederland Postbus 135 2630 AC Nootdorp info@tcmnl.nl KVK: 5320324

4.2 Aan de beslissing dat klaagster niet in de klacht kan worden ontvangen, heeft het Regionaal Tuchtcollege - kort gezegd - ten grondslag gelegd dat het het Regionaal Tuchtcollege onmogelijk wordt gemaakt een afgewogen belangenoordeel te geven ten aanzien van de klachtgerechtigdheid van klaagster, nu klaagster heeft geweigerd de weduwe van de patiënt om instemming met de klacht te vragen en. Een omschrijving van hetgeen u wenst c.q. eist. De bemiddelaar van NOAB neemt vervolgens contact met u op. In eerste instantie probeert hij de klachten in der minne te schikken of door conflictbemiddeling op te lossen. Als dat niet lukt, of als u dat niet wilt, kan een klacht ook direct worden voorgelegd aan het Tuchtcollege. Terug Bij de regionale tuchtcolleges voor de gezondheidszorg zijn vorig jaar 1513 klachten tegen BIG-geregistreerde zorgverleners binnengekomen, het laagste aantal in tien jaar tijd. Bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) kwamen 394 zaken binnen. Het handelde er 443 af, en nog eens 19 beroepszaken werden ingetrokken

Hoe ziet de procedure van een regionaal tuchtcollege er

 1. Vragen over de tandarts. Het medisch tuchtrecht wordt uitgevoerd door tuchtcolleges. Als u aan dit college een klacht over een tandarts voorlegt, zitten er tandartsen in het college. De voorzitter is een jurist. U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij het regionaal tuchtcollege in de regio waar uw tandarts woont
 2. tentamen gezondheidsrecht voor tg (194112130) datum: 25 juni 2013 tijd: 13.45 17.15 locatie: docent: prof. dr. dit tentamen bestaat uit opgaven met open vragen
 3. De plaats waar de aangeklaagde woont, is in principe bepalend voor de vraag welk tuchtcollege bevoegd is. Onlangs heeft het federatiebestuur ingestemd met een procedure voor het voordragen van leden-geneeskundigen bij de tuchtcolleges
Vriendenkring bezoekt Stal Singels op 25 mei - Welsh

7 vragen over het tuchtrecht voor verpleegkundigen - Nursin

De andere leden van het tuchtcollege kunnen eveneens vragen stellen. 3 Door tussenkomst van de voorzitter kunnen de klager en degene over wie is geklaagd, vragen stellen aan de getuigen en de deskundigen Als u beroep instelt, moet u € 50,- griffierecht betalen aan het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. U ontvangt hierover bericht. Als u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, wordt het griffierecht aan u terugbetaald Het Tuchtcollege kan ook om meer informatie vragen, maar verricht zelf geen diepgaand onderzoek. Behandeling van een klacht - de zitting. Het Tuchtcollege in eerste aanleg is het orgaan dat de binnengekomen klachten behandelt en zo nodig een straf bepaalt. Het Tuchtcollege in eerste aanleg bestaat, inbegrepen de voorzitter, uit ten minste drie.

Hoe ziet de procedure van het centraal tuchtcollege er uit

 1. VPHuisartsen geschokt door recente uitspraken tuchtcollege. dec 5. 2018. Discussiebijdrage Uitgelicht. Het afgelopen jaar is in Medisch Contact een aantal tuchtzaken gepubliceerd, met daarin voor huisartsen zeer bedreigende conclusies van het tuchtcollege. VPHuisartsen is zeer geschokt door het toenemend aantal onbegrijpelijke uitspraken
 2. Op vragen van de inspecteur antwoordt de kapitein als volgt. De container lashing plans uit het CSM (tekeningen) heb ik vooraf bestudeerd. U vraagt of het mij niet is opgevallen dat volgens de container lashing plans de containers in de bovenste tiers lichter zijn dan in de praktijk het geval was. Ik antwoord u dat is mij dat niet is opgevallen
 3. kracht wordt. (6) Genoemde leden vragen waarom een wetswijziging noodzakelijk is als de beoogde voordelen op deze wijze ook zonder wijziging van het aantal regionale tuchtcolleges te behalen zijn. (7) Is het voor het belang van fysieke bereikbaarheid voor de belanghebbenden niet beter om bijvoorbeeld het tuchtcollege in Groningen te behouden

Centraal Tuchtcollege: 'Het belang van het kind prevaleert Vragen over het toestemmingsvereiste zijn bij de KNMG-Artseninfolijn haast dagelijkse kost. Van de driehonderd calls die in 2010 over gescheiden ouders binnenkwamen, gaat eenderde over dubbele toestemming Soms leent een zaak zich voor een klacht bij het tuchtcollege, een andere keer kunt u zich beter beklagen bij de burgerlijke rechter. De keuze (u kunt ook beide instanties inschakelen) hangt vooral af van de vraag wat u als patiënt wilt bereiken Die vraag speelt met name op als de werkgever het zogenaamde eigen regie model toepast waarbij de bedrijfsarts veelal op afroep beschikbaar is. Wat is een probleemanalyse? De verplichting tot het opstellen van de probleemanalyse, uiterlijk 6 weken na de eerste ziektedag, vloeit voort uit artikel 2 lid 2 van de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar (hierna: Regeling)

Top 10 meest gestelde Letselschade vragen - Drost

Tuchtklachtfunctionaris Ministerie van Volksgezondheid

 1. Een kaakchirurg in Almere heeft zorgverzekeraar Zilveren Kruis voor bijna een half miljoen euro opgelicht. Tot dat oordeel komt het Medisch Tuchtcollege. De tuchtrechter heeft hem daarom uit het BIG-register geschrapt. Dit betekent dat hij zijn beroep niet meer mag uitoefenen. Een inschrijving in het register is daarvoor namelijk een voorwaarde. De kaakchirurg hield tot en met 2012 praktijk in.
 2. Tuchtcollege te ver om te oordelen dat hij ook daardoor in strijd met goede zeemanschap heeft gehandeld. Voor het navigeren en communiceren zijn namelijk andere instrumenten aangewezen dan het gebruik van een privé-telefoon. 7. De tuchtmaatregel Het Tuchtcollege is van oordeel dat betrokkene is tekortgeschoten in zijn functie als scheepsofficier
 3. Uitspraak Centraal Tuchtcollege Den Haag. 27-10-2020. Uit deze uitspraak van het Centraal Tuchtcollege blijkt ook nu weer dat overleg en informeren (naast het vastleggen daarvan) een van de basisthema's is van beroepsethisch verantwoord handelen. In deze casus werd de gz-psycholoog als (zeer) zorgvuldig gezien, maar omdat zij verzuimd heeft.

Uitspraak en maatregelen Over de tuchtcolleges

 1. Uitspraak Centraal Tuchtcollege: complexere zorg vereist regiebehandelaar. Het Centraal Tuchtcollege (CTG) heeft een aangepaste lijn geïntroduceerd ten aanzien van de taken en verantwoordelijkheden van verschillende zorgverleners bij de behandeling van één patiënt. Er wordt niet langer meer gesproken over hoofdbehandelaar, maar over.
 2. NIVRE Register-Experts en / of NIVRE Register-Deskundigen treden het leven van mensen binnen op het moment van schade. Emotie en nare ervaringen moeten vertaald worden naar oplossingen. De NIVRE-expert / deskundige dient zich hierin objectief op te stellen en met empathie en voortvarendheid de schade te behandelen
 3. Door een uitspraak van het Tuchtcollege kan wel vast komen te staan, dat de dierenarts een fout gemaakt heeft. Met de uitspraak van het Tuchtcollege in de hand kunt u dus wel een schadevergoeding claimen, zonodig bij de gewone burgerlijke rechter. Adres: Veterinair Tuchtcollege Postbus 90426 te 2509 LK Den Haag
 4. Het Centraal Tuchtcollege heeft in hoger beroep twee van de drie klachten tegen een HAP-verpleegkundige alsnog ongegrond verklaard. In 2008 werd de 4-jarige dochter van de klager ziek. Ze had koorts, moest braken, kon niet meer op haar benen staan en haar benen waren vanaf de knie ijskoud
 5. Na bewuste uitspraak is onderzoek naar functioneren tuchtcollege gewenst. Zelden heeft een uitspraak van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg zoveel reacties opgeleverd als de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege Zwolle (RTCZ). Volgens het tuchtcollege nam de huisarts niet de regie van de palliatieve zorg van de in 2016 overleden.
De gynaecoloog die te hard van stapel loopt - KBS Advocaten

Een tuchtklacht, en nu? - Dirkzwage

Reglement. Klik hier voor het PROCESREGLEMENT van het Veterinair Tuchtcollege Met deze uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) in een zaak tegen een psychiater wordt selectieve vernietiging van (dus alleen bepaalde) gegevens in het cliëntendossier mogelijk. Hierbij kun je denken aan een woord, een zinsnede, een alinea of bepaald onderdeel (zoals een brief). Tot nu toe was selectieve vernietiging niet mogelijk, zie: [ Wie: Inspectie Gezondheidszorg tegen fysiotherapeut Joost (40) Kwestie: seks met patiënten Waar: Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Zwolle De zittin

Kan ik hulp krijgen als ik een klacht wil indienen bij het

Tuchtcollege. Met een klacht over een zorgverlener of arts kunt u ook naar het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Ook beantwoorden ze uw vragen en helpen u met praktische tips. Ernstige klachten geeft het Landelijk Meldpunt Zorg door aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd De Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg behandelen klachten over het handelen van individuele zorgverleners. Het tuchtrecht iser om de kwaliteit in de gezondheidszorg op niveau te houden. Er zijn 5 regionale tuchtcolleges in Nederland, elk met een eigen werkgebied. Het centraal tuchtcollege behandelt zaken in hoger beroep Meer informatie over de diverse tuchtcolleges is op te vragen via de knop 'Instanties tuchtrecht' (rechts op het scherm): Wanneer u het onderdeel Tuchtrecht opent, komt u terecht op de pagina Nieuw , waar de meest recente uitspraken van de lopende maand zijn opgenomen

Taxaties - Huyssteede Makelaars

Tuchtcolleges in Nederland V&V

Tuchtcollege Sommige mensen gebruiken een medisch tuchtcollege als een soort hoger beroep. Kortom: een meldpunt dat klachten, vragen van mensen serieus neemt en daar iets meedoet bereikt meer dan 10 tuchtcolleges bij elkaar. Nl Verbeteren 5.2 Het Tuchtcollege overweegt voorts als volgt. De klacht tegen B vindt naar het oordeel van het Tuchtcollege voldoende grond in het dossier. Het verzoek aan D van de rechtsbijstandsverzeke-raar van klager hield onder meer in dat de vraag beantwoord diende te worden of de toedrach De vraag is of dit aan een tuchtcollege is om (achteraf) te beoordelen, of dat dit uitdrukkelijk aan de arts moet worden gelaten. Het tuchtcollege verbindt hieraan echter niet de conclusie dat gesedeerd had moeten worden: terecht heeft het dat bij de arts gelaten. Zie ook. Webdossier palliatieve sedati Heb je vragen of klachten over de gezondheidszorg? Neem dan contact op met het Landelijk Meldpunt Zorg of bel het Nationale Zorgnummer. Vind de juiste ingang voor je zorgklachten via de wegwijzer voor zorgklachten. Gebruik de tool Klachtenwijzer van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) om te kijken welke oplossingen er zijn voor jouw klacht Het tuchtcollege vindt de klacht gegrond. De verpleegkundige was niet bekwaam en dus niet bevoegd om de pomp te bedienen. Ze had instructies moeten vragen. De verpleegkundige, die zonder gehoord te worden een officiële waarschuwing van de verpleeghuisdirectie kreeg, gaf aan dat ze zich daarvan bewust was geweest. Zelfreflecti

Ernst Jansen voor tuchtrechter: lees NRC-interview met deKolder Vorsselman Advocaten

Het tuchtcollege berispte een verpleeghuisarts voor een onzorgvuldig uitgevoerde euthanasie. De zaak belicht een dramatisch en actueel dilemma. De NVVE (167.000 leden) krijgt heel veel vragen over euthanasie bij dementie en de waarde van de wilsverklaring Voortaan wordt er niet meer gesproken over hoofdbehandelaar, maar over regiebehandelaar. Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) heeft besloten om de taken en verantwoordelijkheden van zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van een patiënt anders te omschrijven. Maar wat betekent dit Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg. Het medisch tuchtcollege, het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg bewaakt de kwaliteit van de beroepsbeoefening in de gezondheidszorg. Wanneer u meent dat de zorgverlener in gebreke is gebleven, dan kunt u een klacht indienen bij het tuchtcollege Wat betekent de maatregel die het tuchtcollege mijn zorgverlener heeft opgelegd? Op grond van de Wet BIG kunnen zorgverleners maatregelen opgelegd krijgen. Op de pagina Uitleg maatregelen leest u welke maatregelen er zijn en wat zij betekenen VETERINAIR TUCHTCOLLEGE. Postbus 90426, 2509 LK Den Haag. Tel: (070) 378 6500. Fax: (070) 378 6246. Telefonisch bereikbaar: dinsdag tot en met vrijdag van 10:00 uur tot 13:00 uur. (Met de voorzitter en/of collegeleden is geen rechtstreeks contact mogelijk Ook kunt u een klacht indienen bij een tuchtcollege. Op de website www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl kunt u het adres vinden van het regionaal tuchtcollege in uw regio. Het tuchtrecht is er om de kwaliteit van de gezondheidszorg te beschermen. De patiënt kan geen schadevergoeding vragen aan het tuchtcollege