Home

Inspecteur generaal Onderwijs

Mr. Alida Oppers Over ons Inspectie van het onderwij

'De overheid moet helderder formuleren wat ze van hetDe Staat van het Onderwijs | Onderwerp | Inspectie van het

Alida Oppers nieuwe inspecteur-generaal van het Onderwijs

 1. isters, dames en heren, We presenteren vandaag de Staat van het Onderwijs voor een camera, en niet - zoals we gewend waren - voor een volle zaal. Wij zijn hier in het Onderwijsmuseum in Dordrecht, met een beperkt gezelschap. Ik ben bli
 2. De secretaris-generaal staat aan het hoofd van het MT-OCW. Daarnaast maken directeuren-generaal en de inspecteur-generaal van het onderwijs deel uit van het managementteam OCW. Secretaris-generaal. Aan het hoofd van het managementteam OCW staat de secretaris-generaal (SG)
 3. isterraad heeft ingestemd met haar benoe

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Inspecteur-generaal van het onderwijs - Alida Oppers; VROM - Inspecteur-generaal van de Inspectie van het Ministerie van VROM - Harry Paul; VWS - Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd - Ronnie van Diemen-Steenvoorde; Ministerie van Verkeer en Waterstaat - Inspecteur-generaal Jenny Thunnisse Inspecteur-generaal. Het bericht dat mevr. Annette Roeters, de inspecteur-generaal van de Inspectie van het Onderwijs, bij de publikatie van het Onderwijsverslag over 2006/2007, uitspraken heeft gedaan over de daling van het onderwijsniveau, roept enkele vragen op. Gewoon in het kader van de conclusies van het rapport Dijsselbloem Vanaf 1974 tot 1989 was de inspecteur-generaal van het onderwijs tevens directeur-generaal van het onderwijs. Als inspecteur-generaal leidde hij een onderwijsinspectie die uit twee delen bestond: een departementale binnendienst, die overwegend de administratief- juridische aangelegenheden afhandelde en een niet-departementale buitendienst die i

Alida Oppers wordt inspecteur-generaal van het Onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs. De ministerraad heeft ingestemd met haar voordracht. De benoeming gaat in op 1 september 2020. Alida Oppers is nu nog (sinds 2014) directeur-generaal primair en voortgezet onderwijs bij het ministerie van OCW Inspecteur-generaal over de Staat van het Onderwijs 2021 Gesprek: Inspecteur-generaal over de Staat van het Onderwijs 2021 Deze vergadering is geweest. Bekijk dagoverzicht. 10 juni 2021. 10:15 - 11:45 uur Locatie: Troelstrazaal Commissie: Onderwijs. In gesprek met NU.nl waarschuwt inspecteur-generaal Monique Vogelzang voor een verdere daling van het prestatieniveau van leerlingen. Hoe staat het Nederlandse onderwijs ervoor Onderwijsinspecteurs. Het inspectiekorps bestaat uit een 130-tal onderwijsinspecteurs die een thuiskantoor hebben. Alle inspecteurs zijn onderwijsinspecteurs en zijn als zodanig op basis van hun beroepservaring en competenties breed inzetbaar

Alida Oppers inspecteur-generaal van het Onderwijs

Hou alvast vrij! Op 14 april 2021 overhandigt inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers De Staat van het Onderwijs 2021 aan de ministers van Onderwijs. De daaropvolgende weken is er gelegenheid voor het onderwijsveld om onderling in gesprek te gaan over de uitkomsten en ontwikkelingen De Inspectie van het Onderwijs (IvhO), ook wel Onderwijsinspectie genoemd, is een Nederlands inspectie-orgaan en valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.De missie van de organisatie is 'Effectief toezicht voor beter onderwijs'. De inspectie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en doet dit onder andere door het bezoeken van scholen

Benoeming inspecteur-generaal Onderwijs Nieuwsbericht

Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst. Alida Oppers inspecteur-generaal Onderwijs. Vacature secretaris-generaal IenW. Connie Eli directeur Communicatie bij BZK. Petra Loeff hoofd Strategische Beheer Organisatie DSO bij BZK. Matthijs Keur hoofd Financieel Dienstencentrum bij SZW Monique Vogelzang (1969) was sinds november 2013 hoofdinspecteur voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs. In die functie was zij ook al plaatsvervangend inspecteur-generaal De inspecteur-generaal van het Onderwijs, drs. Monique Vogelzang Pagina 1 van 1 . BIJLAGE bij het besiuit van de inspecteur-generaai van het Onderwijs 1 septembe, vanr 2015 nr, 4617506, to, t wijziging van het Toezichtkader VO 2013 in verband me technischt aanpassingee n van het daarin opgenomen waarderingskade De Inspecteur-generaal van het Onderwijs, Mevrouw mr. drs. C. Kervezee 27 27 Deel 1 Het onderwijs in thema s 2 Technisch lezen 30 3 Zorg en begeleiding 48 4 Veiligheid 76 5 Voortijdig schoolverlaten, spijbelen en schoolverzuim Sociale cohesie Bèta en techniek in het onderwijs Onderwijspersoneel Nieuwe vormen van leren Doorlopende leerlijnen in het onderwijs

Weer beginnen | Weblogs | Inspectie van het onderwijs

Inspecties Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Benoeming inspecteur-generaal Onderwijs. Mr. A. (Alida) Oppers wordt inspecteur-generaal van het Onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs bij het ministerie van Nieuwsbericht | 29-05-2020 | 14:45. Betere rechtsbescherming voor mbo-studenten. De rechten van mbo-studenten rondom schorsing en verwijdering worden opgenomen in de wet Directeur Milton Top van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL), heeft een andere functie aangeboden gekregen. Het gaat om de nieuwe functie van inspecteur-generaal. Voorlopig zal een interim-manager belast zijn met de leiding op het IOL onder beheer van Marcia Dankerlui. Zij verzorgt ook al negen jaar les in het hoger onderwijs

Ambtelijke leiding en secretaris-generaal Ministerie van

Genoeg redenen volgens inspecteur-generaal Oppers om het onderwijs structureel te renoveren. Eén ding veranderen helpt echt niet. Wat er in de klas gebeurt, wat schoolleiders doen, welke. Inspectie: grijp kans om onderwijs na coronapandemie structureel te verbeteren. De door de coronapandemie opgelopen achterstanden bij leerlingen en studenten moeten worden aangegrepen om het. Besluit van de inspecteur-generaal van het Onderwijs van 19 maart 2015, nr. 4509181, houdende vaststelling van de organisatie van en de mandaatbevoegdheden binnen de Inspectie van het Onderwijs (Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie van het Onderwijs 2015) Let op. Deze wet is vervallen op 16 maart 2017

Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs - juni 2020

 1. Sterker, inspecteur-generaal Alida Oppers van de Onderwijsinspectie verwacht niet anders. Het onderwijs is dan al een jaar niet optimaal geweest. Maar dat is geen reden om de toets te.
 2. Schoolbesturen moet nu écht aan de slag om de grote financiële reserves in te zetten. Die dringende oproep komt van inspecteur-generaal Alida Oppers in de Financiële Staat van het Onderwijs 2019, dat de inspectie vandaag heeft gepubliceerd. Eind 2019 lag er ruim 1,4 miljard euro aan 'mogelijk bovenmatig' eigen vermogen op de plank, waarvan 900 miljoen in het primair onderwijs
 3. In dit gesprek bespreken Inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang en Ad Verbrugge het recent verschenen rapport over de staat van het onderwijs in Nederland, waarin een kritisch licht wordt geschenen op de onderwijsontwikkelingen van de afgelopen decennia
 4. Ben jij onze nieuwe managementondersteuner die de Inspecteur Generaal van het Onderwijs(IGO) en de afdelingshoofden van de DBO ontzorgt en waarop zij kunnen vertrouwen? De directie beleidsondersteuning en organisatie (DBO) ondersteunt het primaire proces van de inspectie met kaders, advies, opleiding, instrumenten en uitvoering

Inspecteur-generaal - Wikipedi

Inspecteur-generaal - Beter Onderwijs Nederlan

De inspecteur-generaal van het Onderwijs, Gelet op de artikelen 10:3 en 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 2, eerste lid, en 3, derde lid, van de Wet op het onderwijstoezicht, de artikelen 11, eerste lid, en 14, derde lid, van het Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008, artikel 9, vijfde lid, van de Regeling Inspectie van het onderwijs 2018, artikel 3 van Regeling verlening. De Inspectie van het Onderwijs wil dat de eindtoets op basisscholen dit jaar doorgaat. Zonder eindtoets verliest de inspectie het zicht op hoe het onderwijs ervoor staat, zegt inspecteur-generaal. De inspecteur-generaal van het Onderwijs, M. Vogelzang BIJLAGE BIJ HET BESLUIT VAN DE INSPECTEUR-GENERAAL VAN HET ONDERWIJS, VAN 1 SEPTEMBER 2015, NR. 4617506, TOT WIJZIGING VAN HET TOEZICHTKADER VO 2013 IN VERBAND MET TECHNISCHE AANPASSINGEN VAN HET DAARIN OPGENOMEN WAARDERINGSKADE Staat van het Onderwijs 2017-2018 met de inspecteur-generaal van het Onderwijs Gesprek: Staat van het Onderwijs 2017-2018 met de inspecteur-generaal van het Onderwijs Deze vergadering is geweest. Bekijk via Debat Gemist. 11 april 2019. 11:30 - 13:00 Zaal: Klompezaal.

(basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, centra voor leerlingenbegeleiding, inspectie en begeleiding) De onderwijsinspectie Het departement, de agentschappen en de onderwijsinspectie functioneren autonoom, met aan het hoofd een secretaris-generaal in het departement, een administrateur-generaal in een agentschap en een inspecteur-generaal bij de onderwijsinspectie Op woensdag 14 april 2021 overhandigde inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers in het Nationaal Onderwijsmuseum de publicatie de Staat van het Onderwijs 2021 aan de ministers van OCW. 's Middags gaf de inspectie nadere uitleg over diverse thema's uit de publicatie via zeven verschillende webinars

Inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers overhandigde in het Nationaal Onderwijsmuseum symbolisch het eerste exemplaar van De Staat van het Onderwijs aan de ministers. #svho #staatvanhetonderwijs. https://bit.ly/3dgM9lW. 14/04/202 Toen ik in september 2020 begon als inspecteur-generaal van het onderwijs, was de coronacrisis al een hal aar gaande. Ik trof een organisatie die grotendeels online functioneerde, al werd er na de zomer weer wat meer onderzoek op locatie gedaan. Ik trof een veerkrachtige organisatie, grot

Alida Oppers inspecteur-generaal Onderwijs bij inspectie

De oud inspecteur-generaal van onderwijs (hoofd van de onderwijsinspectie) Mertens heeft een boekje geschreven over zijn tijd bij de inspectie. Voor het grootste deel oninteressant, maar hij zegt een aantal dingen over onderwijstijd die ik een beetje vreemd vind (pagina 38 t/m 42) Kennismaking inspecteur-generaal van het Onderwijs met Technasium. Dinsdag 25 juni was Monique Vogelzang, inspecteur-generaal van het Onderwijs, samen met 2 collega's van de Onderwijsinspectie op bezoek bij het Technasium op het Niftarlake College, Maarssen Ingrid van Engelshoven (D66) is de huidige minister van OCW. Daarnaast is er een minister voor basis- en voortgezet onderwijs en media, Arie Slob (ChristenUnie). De ambtelijke leiding van het ministerie is in handen van een secretaris-generaal, Marjan Hammersma. Mr. Alida Oppers is inspecteur-generaal van het Onderwijs

De inspectie van het onderwijs heeft het onderzoekskader uit 2017 verder uitgewerkt tot een herziene versie onderzoekskader 2021. Onder andere over dit herziene onderzoekskader gaat het in dit interview met Alida Oppers, inspecteur-generaal van het onderwijs Onderwijsinspectie: eindtoets basisschool moet doorgaan. UTRECHT (ANP) - De Inspectie van het Onderwijs wil dat de eindtoets op basisscholen dit jaar doorgaat. Vorig jaar werd de eindtoets nog.

Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal IGJ: De bedrijven, onderwijs- en zorgorganisaties die samen het netwerk van het Zorgtrainingscentrum vormen, gaan de komende tijd door met het ontwikkelen van innovatieve manieren van opleiden. Daarbij speelt technologie een belangrijke rol De inspecteur-generaal van het onderwijs is tevens gemandateerd om in het kader van de handhaving van de WNT de bevoegdheden aan te wenden, bedoeld in de artikelen 5.4, eerste lid, 5.5, eerste tot en met vierde lid, en 5.6, eerste en derde lid, van die wet (o.a. opleggen last onder dwangsom en opeisen onverschuldigde betalingen) Monique Vogelzang inspecteur-generaal van het onderwijs De onderwijsinspectie slaat alarm. Nederland is echt zijn internationale toppositie aan he Wij willen in ieder geval dat een belangrijk deel van die 8,5 miljard in onderwijs wordt gestoken, zegt de inspecteur-generaal. Investeer in die 350.000 professionals De inspecteur-generaal is gemachtigd om elke beslissing te nemen met betrekking tot : 1° de vacantverklaring van een betrekking bij de inspectie en de oproep voor de test van de generieke competenties, vermeld in artikel 64 van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs

Inspecteur-generaal over de Staat van het Onderwijs 202

 1. Interview Inspecteur-Generaal Onderwijsinspectie: 'Het onderwijs heeft nu een unieke kans om grote problemen aan te pakken' lees meer 11 april 2021. Artikel Trouw. Hoe kinderen op deze Brabantse basisschool binnen een half jaar leerden rekenen. lees meer november 2020. Artikel Onze Taal nr. 11. Lubach maakt gehakt van begrijpend lezen.
 2. Monique Vogelzang - Inspecteur-generaal van het Onderwijs: We zijn bij de school in Amsterdam, Laterna Magica, dat is een school voor basisonderwijs en ik heb hier vandaag het predicaat excellente school mogen uitreiken
 3. geldende beleidsregel van de inspecteur-generaal van het onderwijs van 19 juli 2013, nr. 4081443, inzake het verlenen van ontheffingen WEC en Onderwijskundig besluit WEC ingetrokken. De aanleiding voor een nieuwe beleidsregel is de invoering van de Wet van 20 december 2017 (Stb. 2018, nr. 12)
 4. isterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De benoe

Inspecteur-generaal van het onderwijs over 2 werelden 2 werkelijkheden Gesprek: Inspecteur-generaal van het onderwijs over 2 werelden 2 werkelijkheden Deze vergadering is geweest. Bekijk dagoverzicht. 1 december 2016. 11:00 - 12:00 uur. Betreft: Gesprek inspecteur-generaal over de Staat van het Onderwijs 2017-2018 Ons kenmerk: 2019D02320 Geachte mevrouw Van Engelshoven, De Kamer zal op 10 april 2019 de Staat van het Onderwijs 2017-2018 ontvangen. Hierbij verzoek ik u namens de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toestemmin SOVO zat in maart j.l. aan tafel bij Annette Roeters, inspecteur-generaal van de Inspectie. In die bijeenkomst is gesproken over de zorgen die leven onder de leden van het netwerk SOVO over ontwikkelingen in het onderwijs. Uitgangspunt van gesprek was de onderstaande tekst, die gedragen wordt door alle leden van het SOVO-netwerk

Inspectie van het Onderwijs - Internet Schooldossier. Vanwege onderhoudswerkzaamheden is Tangelo momenteel niet bereikbaar Interview Inspecteur-generaal Onderwijsinspectie 'Het onderwijs heeft nu een unieke kans om grote problemen aan te pakken' Alida Oppers, inspecteur-generaal van het Onderwijs, in het onderwijsmuseum in Dordrecht Van de beide auteurs is er een zelf inspecteur-generaal geweest. Ferdinand Mertens (1946) werkte als inspecteur-generaal van het Onderwijs en van Verkeer en Waterstaat. Pierre Spaninks (1955) is zelfstandig publicist en gespecialiseerd in management, organisatie en ondernemerscha

Inspecteur-generaal onderwijsinspectie: 'We laten talent

Inspecteur-generaal Alida Oppers presenteert haar eerste Staat van het onderwijs over coronajaar 2020, en geeft een zware opdracht mee. Hier zou content moeten staan van bijv. Twitter, Facebook of. Niet repareren maar renoveren, zegt de inspecteur-generaal naar aanleiding van de Staat van Onderwijs. Nu het onderwijs is losgekomen van vastgeroeste routines door de pandemie, is dit hét moment om een systeemverandering in gang zetten. Immers leraren en schoolleiders hebben al laten zien dat zij over veerkracht, verander- en doorzettingsvermogen beschikken. Lange termijn Het Nationaa Veel onderwijsinnovatie, weinig effect 'Het lerend vermogen van het onderwijs is - paradoxaal genoeg - geringer dan bijvoorbeeld dat van sectoren als zorg, design, techniek en tuinbouw', schrijft inspecteur-generaal Monique Vogelzang scherp in het voorwoord van de Staat van het Onderwijs Volgens inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers levert dat een unieke kans om het onderwijs aan te pakken en wat te doen tegen de teruglopende basisvaardigheden en kansenongelijkheid. Speech Alida Oppers Schaduwonderwijs Alida Oppers, inspecteur-generaal Inspectie van het Onderwijs, stelt dat de coronacrisis duidelijk heeft gemaakt dat er een inhaalslag nodig is. Oppers roept op om van de reparatie een renovatie te maken: versterk met de beschikbare middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs het fundament en durf te kiezen voor basisvaardigheden en kansengelijkheid

Gesprek: Inspecteur-generaal over de Staat van het Onderwijs 2016-2017 Deze vergadering is geweest. agendapunt met * toegevoegd. Bijlagen. Convocatie commissieactiviteit. Download Herziene convocatie gesprek Inspecteur-generaal over de Staat van het Onderwijs, 19-4-201 Alida Oppers, inspecteur-generaal van de Onderwijsinspectie, waarschuwde in NRC voor de gevolgen daarvan voor de toch al groeiende ongelijkheid binnen het onderwijs

Wie is wie? - Onderwijsinspecti

 1. Inspecteur-generaal Marina Eckenhausen: 'Vanuit deze rol heeft zij zich zeer intensief en gedreven ingezet voor goede en veilige maatschappelijke zorg en jeugdhulp in Nederland. Daarnaast is Korrie Louwes vanaf het begin het gezicht van het toezicht in de coronacrisis, zowel binnen als buiten de inspectie
 2. De verschillen in het onderwijs zijn in het coronajaar groter geworden, zeker op het gebied van de basisvaardigheden. Dat is de hoofdconclusie uit de Staat van het Onderwijs, het jaarlijkse verslag van de Onderwijsinspectie over de toestand van het Nederlandse onderwijs. De oproep die inspecteur-generaal van het onderwijs Alida Oppers dan ook deed: focus op di
 3. Annette Roeters, inspecteur-generaal van het onderwijs geeft een toelichting op het onderwijsverslag. Zij geeft meteen al het belangrijkste punt uit het onderwijsverslag aan: In internationale vergelijkingen staan we in de onderste regionen wat betreft plezier en motivatie, met name voor lezen en wiskunde.
 4. Column Alida Oppers, inspecteur-generaal van het onderwijs 'Investeren in brede schooldag' Gijs van Rozendaal, voorzitter regiegroep Kindcentra 2020 en lid Platform de Toekomst van Arbeid 'De volgende stap zetten' Column Rinda den Besten, voorzitter PO-raad 'Investeer.
 5. Bijdrage Annette Roeters, inspecteur-generaal van het Onderwijs Doorstroom en aansluiting in het onderwijs Graag ben ik ingegaan op de uitnodiging om op deze Onderwijsconferentie een en ander te zeggen over overgangen in het onderwijs
 6. Directie Onderwijs is begin april een enquête gestart onder scholen om een beter beeld te krijgen van hoe het afstandsonderwijs in de praktijk gaat. Dus waar de gebreken zijn en waar ondersteuning nodig is, legt John Hessen, inspecteur-generaal onderwijs, uit. De deadline was 6 april en werd verlengd tot 14 april
Laten we eens beginnen met lezen | De Volkskrant

Inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang

De inspecteur-generaal van het onderwijs, Gelet op: • artikel 13 van de Wet op het onderwijstoezicht, Besluit Artikel 1. Vaststelling toezichtkader primair onderwijs Het toezichtkader primair onderwijs wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage Wat doet de inspectie Kort gezegd beoordeelt de inspectie de kwaliteit van het onderwijs van (bijna) alle onderwijsinstellingen in Nederland. Dit doet de inspectie door onder andere op de scholen een onderzoek te houden. Hieronder staat waarom ze dat doen en hoe ze dat doen. Inzicht in de kwaliteit van het onderwijs Onderwijs van hoge kwaliteit is van onschatbare waarde als investering in. Bezorgd vroeg Monique Vogelzang, inspecteur-generaal van de Onderwijsinspectie, het zich in 2018 af. In het jaarlijkse rapport De Staat van het Onderwijs constateerde de Inspectie dat de gemiddelde prestaties in het basis- en voortgezet onderwijs in de afgelopen twintig jaar gedaald zijn

Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie van het Onderwijs

Topvrouw inspectie: 'Langzaam voltrekt zich een drama in het onderwijs' Interview De Inspectie van het Onderwijs luidt de noodklok over de taal-, reken- en maatschappelijke vaardigheden van. Wat is de betekenis van inspecteur-generaal? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord inspecteur-generaal. Door experts geschreven

Regeling Inspectie van het onderwijs 2018 - Wetten

Onderwijs: kind van de neoliberale rekening. Voorlezen. Tijmen Lucie. In april presenteerde de Inspectie van het Onderwijs het jaarlijkse rapport over de staat van het onderwijs. Met verontrustende conclusies: de prestaties van het Nederlandse onderwijs dalen al twintig jaar, de segregatie naar opleiding en inkomen is toegenomen en er zijn. Het korps leerde onderwijsrapporten te schrijven en hoe deze te presenteren aan verschillende stakeholders van het onderwijs. De online workshop is gehouden van 17 t/m 20 november 2020 door de Jamaicaanse Inspecteur-Generaal Dr. Maureen Dwyer. In totaaal hebben 43 inspecteurs, waarvan 2 in Nickerie, de workshop online bijgewoond Dienst Inspectie van het Onderwijs ta consisti di inspectornan pa enseñansa primario, enseñansa general avansa y enseñansa profesional. Apesar cu tin diferente tipo di enseñansa, e punto di salida di Inspeccion ta cu trabou di control di inspectornan ta riba un solo liña y cu mester haci'e segun e Toezichtkader (cuadro di control) Versnippering bedreigt kwaliteit van het onderwijs. Volgens de OECD is Nederland een van de koplopers als het gaat om onderwijsinnovatie. Of het nu gaat om de organisatie van het onderwijs, de pedagogische aanpak of het gebruik van technologie, ons land is een van de meest vooruitstrevende landen ter wereld De ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob ontvingen vorig jaar uit handen van inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang het verslag De Staat van het Onderwijs 2016-2017. Beeld ANP Goed nieuws, zou je denken. Zoveel frisse nieuwe schoolconcepten. 'Dat zeggen wij eigenlijk ook

Inspectieleiding en secretariaten - Onderwijsinspecti

 1. De problemen in het onderwijs dreigen te verergeren, waarschuwt de inspectie. Leerlingen van groep 8 van de prinses Marijkeschool in Den Haag beginnen aan de Citotoets. Beeld ANP. Het onderwijs in.
 2. Alida Oppers werd in september 2020 inspecteur-generaal van het Onderwijs, midden in de coronacrisis. Achter de schermen werd er onder haar sturing hard gewerkt aan een herzien onderzoekskader. We legden haar een aantal vragen voor over de redenen en de doelstellingen van deze herziening
 3. Alida Oppers, Inspecteur-Generaal Inspectie van het Onderwijs. Alida Oppers. Inspecteur-Generaal Inspectie van het Onderwijs. Terug naar boven Video niet beschikbaar... Interactief panelgesprek, Ronde 1: Waarom evidence-informed onderwijs? Interactief panelgesprek
 4. Monique Vogelzang, inspecteur-generaal van het Onderwijs, vertelt hoe het toezicht - toen nog 'toezigt'- op onderwijs zich in die tijd heeft ontwikkeld. De enige echte constante: Toezicht moet altijd het onderwijs helpen verbeteren.'' Wat er verandert met het nieuwe inspectietoezicht
 5. De ongeveer 80 hoogste functies binnen de Algemene Bestuursdienst (ABD) vormen de topmanagementgroep (TMG), Hieronder vindt u het overzicht van deze functies. De linkjes verwijzen naar de personen die de functies vervullen. Als een functie niet is gelinkt, is deze momenteel niet ingevuld
 6. Elke nieuwe aanstelling in een vacante betrekking in de ambten van directeur van de Dienst voor Onderwijsontwikkeling, coördinerend inspecteur, inspecteur-generaal basisonderwijs, inspecteur-generaal secundair onderwijs en van coördinerend inspecteur-generaal, wordt vanaf 1 mei 1999 toegewezen bij mandaat
 7. Onderwijs vernieuwt zich een slag in de rondte, maar onderzoekt niet of dat werkt. Nederland kent steeds meer scholen die iets speciaals of innovatiefs bieden, zoals tweetalig onderwijs of het.

Nu zien we dat ongeveer één op de vier schoolbesturen geen zicht heeft op de kwaliteit van het eigen onderwijs. Dat is zorgelijk. Deze opmerkingen die de inspecteur-generaal maakt snijden inhoudelijk hout, alleen is wat zij constateert niet van vandaag of gisteren, zorgelijk is het al jaren Onderwijs Inspectie bezorgd over kwaliteit van buitengewoon onderwijs Beeld Stad Gent. De Vlaamse onderwijsinspectie maakt zich zorgen over de kwaliteit van het buitengewoon onderwijs

Programmacoördinator / Docenten Toezicht in de 21e eeuwCSG De Oude Maas excellent op alle niveausJohan de Leeuw Ridder in de Orde van Oranje NassauAD | Salons onder de loep | Knipselkrant Curacao

Rineke van Daalen Onderwijs heeft iets onbewegelijks. Veel problemen worden wel aangepakt, maar niet echt opgelost. Ze blijven hangen en dilemma's blijven bestaan. Problemen veranderen, in relatie tot de samenleving, tot leerlingen, docenten, ouders en andere betrokkenen. Het onderwijs past zich aan, maar vaak halfslachtig en niet van harte Onderwijs | Inspecteur-generaal Monique Vogelzang. Gasten in BNR's Big Five van het Onderwijs - Monique Vogelzang, inspecteur-generaal. 10 december 2018 The Big Five Onderwijs Paul van Liempt Met bekwaamheidsbewijs van het niveau master wordt bedoeld : een van de basisdiploma's, vermeld in artikel 6, 1° tot en met 11° van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregels in het secundair onderwijs. De inspecteur-generaal die. In haar brief aan de minister van Onderwijs vraagt de Inspecteur-Generaal Generaal van Onderwijs, Monique Vogelzang, zich af of er werkelijk sprake is van dyslexie: Gaat het eerder om andere. Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door de Volkskrant NL: inspecteur-generaal van h. onderwijs DE: Generalinspektor für das Unterrichtswesen NL: inspecteur-generaal voor de scheepvaart DE: Generalschiffahrtsinspektor Download de Android App Download de IOS Ap