Home

Wat zijn ADV dagen

Wat zijn ADV Dagen? ADV staat voor arbeidsduurverkorting. In tegenstelling tot vakantiedagen is het recht op ADV dagen of ATV dagen wettelijk niet vastgelegd. Afspraken over deze dagen vind je in je cao of bedrijfsregeling. Zo kan er in de cao staan dat je de uren vrij mag opnemen. Of dat je werkgever de dagen zelf in het rooster verwerkt Adv-dagen zijn niet in de wet geregeld, zoals wel het geval is met vakantiedagen. Een werknemer heeft geen recht op deze dagen, tenzij er afspraken over zijn gemaakt. Alle gemaakte afspraken over deze roostervrije uren of dagen, zoals het aantal en hoe de uren op te nemen zijn, zijn terug te vinden in de technische cao of het bedrijfsreglement Wat zijn adv-dagen a.k.a. atv-dagen? Atv-dagen / adv-dagen zijn roostervrije dagen die een werknemer opbouwt naar rato. Dus elke week wanneer de werknemer aan de slag gaat, 'spaart' hij voor zijn of haar potje atv-dagen (roostervrije dagen) die hij of zij dan kan opnemen. Maar de atv-dagen kunnen ook in het loon opgenomen worden

Wat zijn BCAA's? - BCAA werking & voordele

Wat adv-dagen en atv-dagen precies zijn. Het recht op adv-dagen of atv-dagen is niet in de wet geregeld. Dat betekent dat je er alleen recht op hebt als er afspraken staan in je cao of bedrijfsregeling. Je bouwt ze op door elke week een vast aantal uren meer te werken dan in je contract staat Er is een verschil tussen arbeidsduurverkorting (adv-dagen) en arbeidstijdverkorting (atv-dagen). Dat verschil zit in de manier waarop je de vrije uren kunt opnemen. Als dit adv-dagen zijn wordt de werkweek ingekort. Wanneer dit atv-dagen zijn, plan jij of de werkgever deze dagen in

Wat zijn ADV dagen? Or-Quest Detachering in de technie

Wat zijn adv-dagen in de techniek? - Voor

Atv-dagen en adv-dagen, hoe werkt het? Flexpedi

Wat zijn ATV-dagen? ATV staat voor arbeidstijdverkorting. ATV-regelingen zijn vroeger ontstaan om het verlies van arbeidsplaatsen tegen te gaan en om nieuwe arbeidsplaatsen te creëren. Vakantiedagen zijn er om werknemers te voorzien van 'rust'. Niet genoten ATV-dagen hoeven niet uitbetaald te worde Atv staat voor 'arbeidstijdverkorting' en adv staat voor 'arbeidsduurverkorting'. Atv- of adv-dagen zijn niet wettelijk geregeld, in beginsel hebben werknemers er dus geen recht op. In sommige branches is er voorzien in atv- of adv-dagen bij cao Bij Arbeidsduurverkorting (ADV) wordt de werkweek verkort. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat een medewerker om de week een dag, een middag of een ochtend vrij is. Bij Arbeidstijdverkorting (ATV) is de werkgever verantwoordelijk voor de bepaling van deze roostervrije dagen Wanneer er ADV-dagen worden gegeven, worden de twee niet betaalde uren opgespaard tot 104 ADV-uren (13 ADV-dagen) per kalenderjaar. In de cao is geen vervaltermijn van ADV-dagen aangegeven, nu deze zijn bedoeld om gemiddeld tot een 38-urige werkweek te komen. Als werkgever kunt u hier op verschillende manieren mee omgaan

Wat zijn ADV dagen? En dan bedoel ik op een middelbare school gewoon het 1e jaar (brugklas) Vraag volgen. Delen; Antwoorden 1. Reacties 0. Weet jij het antwoord? Het antwoord moet uit minimaal 10 karakters bestaan. Het is niet mogelijk om je eigen vraag te beantwoorden. Je mag. ADV= arbeidsduurvermindering Sinds 1/01/1999 is de wettelijke arbeidstijd 38 uren. Toch kan er nog 40u of 39u gewerkt worden. Dan kan er voor gekozen worden om bijkomende inhaalrustdagen toe te kennen zonder dat de dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur effectief wordt verminderd Om te beoordelen of een werknemer al dan niet een leidinggevende functie uitoefende, houdt de arbeidsrechtbank van Brussel klaarblijkelijk enkel rekening met de wettelijke bepalingen zoals voorzien in het KB van 10 februari 1965 en houdt ze dus geen rekening met de elementen (zoals ADV-dagen en inhaalrustdagen) die onverenigbaar lijken te zijn met een statuut als leidinggevende Atv-dagen (arbeidstijdverkorting) zijn roostervrije uren. Hierdoor wordt het aantal dagen dat een werknemer in de techniek in één jaar werkt verkort. Deze maatregel werd tientallen jaren geleden ingevoerd om meer werkgelegenheid te creëren in de technische sector

Adv is de afkorting voor 'arbeidsduurverkorting'. Het concept is nagenoeg hetzelfde: een werknemer werkt meer uren dan in het contract is afgesproken. Het belangrijkste verschil tussen atv-dagen en adv-dagen is dat in geval van adv-dagen werknemers de opgebouwde uren niet omruilen voor een vrije dag, maar voor een kortere werkweek Werken met zulke dagen maakt het mogelijk om bijvoorbeeld elke week 40 uur te werken, waarbij er dan 12 extra afwezigheidsdagen (ADV-dagen) opgebouwd worden doorheen het jaar. Hierdoor komt het uiteindelijk wel neer op een 38-urenweek tijdens een bepaalde referteperiode

Alles over adv-dagen en atv-dagen: extra verlof CN

Hoeveel geld zijn je vakantiedagen of ATV-uren waard in 2020 of 2021?Welk bedrag dient je werkgever bij de eindafrekening bij ontslag aan je te betalen? En hoeveel levert je dat netto op? Met deze module bereken je zowel de brutowaarde als de nettowaarde van vakantierechten en ATV-rechten bij ontslag. Je kunt er voor kiezen om de berekening te maken in dagen of uren Arbeidstijdverkorting (atv) of arbeidsduurvermindering is een trend waarbij de gemiddelde werktijd per werknemer daalt. In verschillende landen is de laatste decennia zo'n trend waar te nemen. Meer specifiek kan arbeidstijdverkorting verwijzen naar een Nederlands regelgevend kader

Wat is het verschil tussen adv- en atv-dagen? - Comae

 1. Je hebt ADV-dagen en je bent op 1 januari 2018 55 jaar De maatregelen hebben op jou geen invloed. Je behoudt verder de ADV-dagen. Wat met het extra verlof vanaf 52 jaar ? Het extra verlof vanaf 52 jaar dat personeelsleden uit een zorginstelling die niet genieten van de ADV-regeling krijgen, wil de regering afschaffen
 2. gsraad (OR), Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of het personeel. Als je werkgever er mee instemt, mag je ook jouw 8 adv-dagen omzetten in geld
 3. Wat is de betekenis van ADV-dagen? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord ADV-dagen. Door experts geschreven
 4. ADV-dagen Soms zit je in een systeem waarbij je per week iets langer werkt dan de vastgelegde wekelijkse arbeidsduur en mag je de opgespaarde uren omzetten in vakantiedagen. Een bediende die 40 uren werkt in een sector waar de 38-urige werkweek van kracht is, spaart met die twee uren extra per week ruim twaalf dagen vakantie per jaar bij elkaar
 5. Geen ADV-dagen. Is een dergelijke regeling er niet, dan kan in principe als uitgangspunt gehanteerd worden dat een werknemer tijdens ziekte geen ADV-dagen opbouwt. De kern van zo een dag is namelijk dat een werknemer meer uren per week werkt dan hij uitbetaald krijgt. De uren die wel gewerkt en niet betaald worden, worden omgezet in extra vrije.
 6. istratiekantoor een tot twee keer per maand per werknemer een overzicht kreeg van het aantal ADV-dagen gaat het hof ervan uit dat de werkgever (in ieder geval in de persoon van de toenmalige directeur) op het aantal.

Vele scholen zijn inderdaad dicht op Bevrijdingsdag. Met vriendelijke groeten, Zeemeeuw. Sjef Kolen, 04-01-2017 Geachte meneer, Ik heb een vraag dit jaar word ik 55 jaar. Ik zit in de cao van metaal en techniek. Ik zou graag van u willen weten hoeveel vrije adv dagen ik heb en alle totale vrije dagen per jaar Wat gebeurt daarmee bij uitdiensttreding? Van Duyneveldt-Franken: 'Vakantiedagen zijn wettelijk geregelde dagen, ATV-dagen komen in de wet niet voor. Die zijn vaak overeengekomen in een cao of in de arbeidsovereenkomst. Vaak is de afspraak dat ze komen te vervallen als je uit dienst gaat.' Vanaf 1 januari 2017 geldt voor de werknemer vanaf 50 jaar de nieuwe staffel leeftijdsdagen in de cao's Metaal en Techniek. Dat betekent dat er op twee peildata, 30 juni en 31 december, extra vakantie-uren worden toegekend 1. Wat zijn bovenwettelijke vakantiedagen? Bovenwettelijke vakantiedagen zijn vakantiedagen die bovenop het wettelijke minimum komen.. Afspraken over vakantiedagen staan in een arbeids­overeenkomst of een eventuele verplichte collectieve arbeids­overeenkomst (cao).. Verschil met wettelijke vakantiedage

Het verschil: vakantiedagen en adv-dagen Redactie HR

 1. Bovenwettelijke verlofdagen. Alle extra vakantiedagen die een werkgever aanbiedt, bovenop deze wettelijke vakantiedagen zijn bovenwettelijke vakantiedagen. Denk hierbij aan ADV dagen of hoe je werkgever het ook mag noemen. Wanneer jij als fulltimer 25 vakantiedagen krijgt, zijn dit dus 20 wettelijke vakantiedagen en 5 bovenwettelijke vakantiedagen
 2. Vakantiedagen zijn immers niet gelijk te stellen met ATV-dagen. Hieruit volgt dat partijen zelf afspraken mogen maken over de waarde van een ATV-dag en deze waarde kan ook nihil zijn. De waarde van een ATV-dag is dus afhankelijk van wat is overeengekomen tussen partijen of in de toepasselijke cao
 3. Dan meldt het interimkantoor je dat je ADV dagen in het loon verrekend zijn en je dus bij opname van die halve dag niet bent uitbetaald. Kan dit? Wat is het nut dan van die ADV dag? Bis Beurs 2016 : Praktisch. Ontdek wat een jaar in eigen huis met de interieursector deed. Gevelinspiratiegids
 4. ALLES WAT U MOET WETEN OVER DE CAO EN PERSONEEL H ET GENERATIEPACT IN DE PRAKTIJK ADV-dagen zijn geen onderdeel van het bruto maandsalaris en worden geacht in tijd te worden verkregen. Opbouw van ADV-dagen wordt dan als volgt berekend: 32/40 x 13 ADV-dagen = 10,4 ADV-dagen
 5. In mijn gesprekken met mijn werkgever praten we steeds over ADV dagen. Is dit hetzelfde als roostervrije uren? Wat ik niet begrijp is dat roostervrije of ADV toch opgebouwd moeten worden, dus hoe kan dit maandelijks in mijn salaris zijn verwerkt
 6. ADV dagen zoals wij die op het werk noemen, zijn dagen die de werkgever gegeven heeft in CAO's en zijn betaalde verlofdagen die gegeven werden ipv loonsopslag. In elke volgende CAO kan hij die inderdaad weer afpakken, daar het een CAO-materie is. (i.e. beperkt in de tijd)

Arbeidstijdverkorting & Arbeidsduurverkorting - FN

 1. deringsdagen krijg je in sommige sectoren ter compensatie van overwerk. Wat zijn de gevolgen? Waarom Japanners niet blij zijn met 10 extra dagen vakantie. Moest de overheid ons ineens 10 dagen extra vakantie opleggen, zouden we waarschijnlijk een gat in de lucht springen
 2. Gelet op de coronacrisis zijn er bovendien nog heel wat werknemers waarvan er op de tellers nog een saldo openstaat. In principe moeten uw werknemers immers alle verlofdagen, ADV dagen en vervangende feestdagen van 2020 opgenomen hebben ten laatste op 31 december 2020. Als werkgever kan u dit best goed opvolgen en uw werknemers hieraan.
 3. Toch zijn er belangrijke verschillen tussen vakantiedagen en adv-dagen. Wat zijn die verschillen precies? Werknemers hebben jaarlijks recht op vakantiedagen om te herstellen van de gedane arbeid. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen

De wet zegt in principe niets over arbeidsduur- en arbeidstijdverkorting, oftewel adv- of atv-dagen. Je kunt in je arbeidsovereenkomst, personeelsgids of cao nagaan of er specifieke afspraken zijn gemaakt. In deze afspraken lees je het aantal atv- en adv-dagen, en wat de status hiervan is. Er kan bijvoorbeeld afgesproken zijn dat deze dagen vrij opneembaar zijn, maar ook dat je werkgever ze in. Nu de vakantieperiode voorbij is, kan het nuttig zijn om even te bekijken of uw werknemers hun vakantiedagen, feestdagen, ADV-dagen en compensatiedagen voor overuren reeds opgenomen hebben. Wettelijke vakantiedagen Een werknemer is verplicht om zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen voor het einde van het kalenderjaar waarop ze betrekking hebben. Het is [ Vraag Blackboard Wat zijn ADV-dagen en is er een recht op dergelijke dagen? - ADV-dagen zijn vrije dagen die worden opgebouwd doordat in feite meer wordt gewerkt dan contractueel afgesproken is, bijvoorbeeld 40 uur per week werken bij een 36-uur contract (dan bouw je 4 uur ADV op), of vrije dagen die extra worden toegekend bovenop vakantiedagen

Vakantiedagen en ADV-dagen opnemen Partena Professiona

Vervolgens deel je het aantal ADV dagen op die noemer en de uitkomst pas je toe als compensatie op de gewerkte uren bij de betreffende inlener. Op basis van bovengenoemd voorbeeld zou je dan van de 254 dagen 25 vakantiedagen afhalen en 3 vastgestelde ADV dagen. Het maximaal aantal dagen wat de werknemer dan op jaarbasis zou kunnen werken is 226 Wat houden ze in? De afspraken Als eerste moet er nog eens goed gekeken worden wat er in de cao van de inlener staat. Als het daar niet duidelijk in staat, is er een formule afgesproken die gebruikt moet worden. Die gaat uit van betaling in geld en dan moet het ADV% als volgt worden berekend: Aantal ADV-dagen per jaar / 254 ó Als Nederlandstalige werkgeversfederatie overkoepelen we meer dan 800 lidorganisaties: kleine, middelgrote en grote socioculturele werkgevers die tot de paritaire comités 329.01 of 329.03 behoren. Van de Kennisbank 329 tot een groot netwerk: wij hebben uitgebreide kennis over jouw vakgebied Over ADV-dagen is wettelijk niets geregeld. De status van ADV-dagen is daarmee dan ook anders dan die van vakantiedagen. In de cao MvT en de cao Tank en Was zijn wel regels opgenomen over ADV, maar het antwoord op de vraag of een werknemer tijdens ziekte ADV-dagen opbouwt is daar niet te vinden Het recht op ADV-dagen in geval van schorsing. Een werkgever heeft een aantal dagen arbeidsduurverkorting collectief vastgelegd. Wat gebeurt met deze dagen als een werkneemster gedurende deze periode in zwangerschapsrust is? Eerst moet men nagaan of de zwangerschapsrust gelijkgesteld wordt en recht geeft op ADV-dagen

Een definitie die ik vaak tegenkom op de interwebs is dat ADV dagen compensatie zijn voor werk dat je meer hebt gedaan dan de afgesproken arbeidsduur. Dan vraag ik me af hoe dat dan in je loon kan zitten, het contract zegt 40 uur in de week en er wordt ook verwacht dat ik er 40 uur zal zijn, wat ben je dan nog aan het compenseren Voor ADV-dagen, ook wel roostervrije dagen genoemd, gelden niet dezelfde wettelijke regels als voor vakantiedagen. In de wet is er niets geregeld over ADV-dagen. Werknemers kunnen het beste hun cao erop naslaan om uit te zoeken welke regels gelden voor.. Wettelijke vakantiedagen zijn de vakantiedagen waar een werknemer op basis van de wet recht op heeft. Iedere werknemer heeft bij een fulltime dienstverband (40 uur per week) recht op 20 vakantiedagen per jaar, wat overeenkomt met 4 keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Voor deeltijdwerknemers wordt dit naar rato berekend Wat je vaak ziet in cao's waar sprake is van ADV, is dat het aantal dagen per jaar wordt genoemd, zonder verdere handvatten. De berekening die dan gedaan moet worden is: De fout die nogal eens wordt gemaakt is dat het aantal ADV- dagen of -uren wordt gedeeld door 261, of door 261 minus de ADV dagen. De Bouw kent 20 ADV-dagen Ziekte en vakantie. Een medewerker die ziek is tijdens de vakantie heeft over die periode geen vakantie (art 7:637-2 BW). Dat wil zeggen dat een medewerker die ziek wordt voordat hij met vakantie gaat, geen uren opneemt over de dagen dat hij ziek is. Wordt de medewerker ziek tijdens zijn vakantie, dan kan hij zich direct ziekmelden

Wat zijn overuren? Een standaard werkweek bestaat uit maximum 38 uren (of 40 uren als je ook ADV-dagen krijgt). Werk je meer dan 38 uur per week (of 40 met ADV) of meer dan 9 uur op één dag, dan werk je over Adv-dagen zijn arbeidsduurverminderingsdagen: daarop hebben werknemers recht in organisaties waar de werknemer effectief meer uur per week werkt dan gemiddeld. Bijvoorbeeld in een organisatie waar een werknemer effectief 40 uur per week werkt, krijgt de werknemer 12 adv-dagen waardoor de werknemer gemiddeld 38 uur per week werkt Ik kan er ook niets aan doen, dat er voor part-timers dezelfde rechten zijn dan voor full-timers, en terecht vind ik, gelijke monniken gelijke kappen noemen we zoiets. Maar wat vind jij dan van het gegeven dat er hier in Nederland nog steeds verschil in loon zit tussen mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen, maar waar de man meer verdiend dan de vrouw Deeltijdpensioen biedt nieuw perspectief. Je hebt enorm veel plezier in je werk. Leuke collega's, nieuwe uitdagingen en een baas die je waardeert om wat je doet. Toch zie je het niet zitten om tot je 67 ste fulltime te blijven werken. Langzaam afbouwen en meer genieten van je vrije tijd, dat is wat je wilt Nu had die bediende - uiteraard - nog heel wat vakantiedagen niet opgenomen. Verder had hij ook nog een aantal openstaande adv-dagen (inhaalrust omdat er 40 uur i.p.v. 38 uur per week gewerkt wordt) én recupdagen voor overuren. Als hij die allemaal moet opnemen, dan wordt zijn opzegtermijn verlengd tot na 1 september 2014

Atv-dagen, 8 veelgestelde vragen Ondernemen Met Personee

 1. Een voltijdse werknemer heeft recht op 20 betaalde vakantiedagen. Wanneer je bijvoorbeeld 4/5 gaat werken, heb je ook maar recht op 4/5 van die 20 dagen. Bespreek vooraf goed met je werkgever wat er gebeurt met je extralegale vakantiedagen of eventuele adv-dagen
 2. Wat zijn de gevolgen van inlenersbeloning voor de factor of tarief? Inlenersbeloning kan ervoor zorgen dat de inlener een hoger tarief moet betalen aan het uitzendbureau. Waar voorheen een uitzendkracht de eerste 26 weken onder de ABU cao kon worden ondergebracht, moet vanaf 30 maart 2015 vanaf dag 1 inlenersbeloning worden toegepast
 3. Kopen of verkopen van vakantie- en ADV-dagen. Een werknemer kan - onder hantering van bepaalde spelregels - ADV-dagen en vakantiedagen ruilen tegen geld (verkopen). Ook kan de werknemer geld ruilen tegen tijd (kopen). Log in om het hele artikel te lezen. Personeel & Arbeid
 4. Onze collega's arbeidsrecht krijgen verschillende vragen over werknemers en Corona. Een vraag die op dit moment met regelmaat gesteld wordt is hoe omgegaan kan worden met geplande en ongeplande vakanties. Reden voor ons om in een blog even de hoofdlijnen neer te zetten. Is uw situatie of vraag net anders, neem dan contact op: babette.melsen@fifthadvocatuur.nl..
 5. Wat je met de overblijvende vakantiedagen doet, kies je zelf: je kan ze opnemen zonder dat je opzegtermijn daardoor verlengd wordt of je ze laten uitbetalen wanneer je contract stopt. 2.Word je ontslagen door je werkgever. Dan is de situatie anders
 6. uten per dag meer aan rusttijden besteed mag worden. U mag wat dat betreft helemaal niet klagen want de pauze in de middag is nog steeds een gunst van de werkgever. Ten eerste: het gaat hier niet over ATV
 7. istratieve.

7. Arbeidsduurverkorting (ADV) - Arbeidsrechter.n

Wettelijke vakantiedagen zijn vakantiedagen waar jij recht op hebt. Dit staat vast in de wet. Lees hoeveel dat is en wat ervoor is geregeld Studenten van 18 jaar en ouder. De arbeidsduur: maximum- en minimumlimieten - De arbeidsduur is de tijd dat de werknemer, in dit geval de student, ter beschikking staat van de werkgever. De maximale arbeidsduur is vastgesteld op 8 uur/dag (9 uur indien er niet meer gewerkt wordt dan 5 en een halve dag per week) en, in principe, op 38 uur/week Wettelijke vakantiedagen zijn vakantiedagen waar u als werknemer volgens de wet minimaal recht op heeft. Het aantal wettelijke vakantiedagen bedraagt jaarlijks minimaal vier keer het aantal uren dat u per week werkt. Dit betekent dat u recht heeft op minimaal vier weken vakantie per jaar. Deze vakantieuren worden door uw werkgever betaald

Landingsbanen: wat zijn de mogelijkheden? In een landingsbaan gaat een oudere werknemer minder uren presteren of stapt hij over naar een lichtere job. De bedoeling is om het einde van de loopbaan wat uit te stellen. Maar de ene landingsbaan is de andere niet, en de voorwaarden veranderen bovendien regelmatig Wat zijn primaire arbeidsvoorwaarden? Primaire arbeidsvoorwaarden bestaan uit het salaris of loon en de arbeidsduur (hoeveel uren per week je gaat werken). Tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek is er ruimte om te onderhandelen over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden ADV-dagen. Je hebt recht op 2 dagen adv bij een werkweek van 40 uur. Dit kan worden omgezet in 4 uur per 14 dagen of 8 uur per 4 weken. Op jaarbasis heb je 13 adv-dagen. Een ingeroosterde adv-dag vervalt als je ziek bent. Je werkgever kan adv-dagen niet eenzijdig vaststellen De wettelijke vakantiedagen (vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week) zijn de dagen die in de wet zijn vastgesteld. Bij een voltijd dienstverband heeft een werknemer recht op 20 wettelijke vakantiedagen per jaar. Daarnaast kunnen er in de cao of arbeidsovereenkomst nog bovenwettelijke vakantiedagen zijn afgesproken

ADV-dagen ATV-dagen Alles wat je moet weten

ADV is iets wat tussen werkgever en personeel of personeelsvertegenwoordiging moet zijn overeengekomen. Bij een werkweek van 38 uur heeft de werknemer recht op 25 vakantiedagen. Oudere werknemers (50+) hebben daarnaast nog recht op extra vakantiedagen zodra ze langer dan 6 maanden in dienst zijn Collectieve ADV dagen / 5 mei 2020. Beste Achterban, mijn werkgever heeft mij 5 collectieve ADV opgelegd in 2020 (per mail in januari 2020 kenbaar gemaakt), terwijl in de CAO maar 3 collectieve dagen zijn toegestaan. Tevens heeft mijn werkgever 5 mei 2020 verplicht vrij gegeven (is afgeschreven van mijn vakantieverlof) Adv-dagen overdragen of uitbetalen kan in principe niet. De enige uitzondering is wanneer de referentieperiode niet gelijkloopt met het kalenderjaar. Als de referentieperiode bv. loopt van 1 april tot 31 maart, dan kunnen de adv-dagen wel overgedragen worden Vakantiedagen vs. ADV-dagen. De regels die er zijn omtrent de vakantiedagen gelden niet voor ADV-uren. Dit betekent dat de werkgever de werknemer wellicht wel kan verplichten om ADV-uren op te nemen. Of dit kan is afhankelijk van de afspraken die op papier staan

Arbeidsduurverkorting (ADV) · Definitie en Uitle

 1. Gelukkig zijn er naast vakantiedagen natuurlijk ook nog de verplichte vrije dagen, zoals de feestdagen, maar ook wat dit betreft komen we er in Nederland bekaaid af: gemiddeld hebben we in Nederland 30 vrije dagen per jaar (ADV-dagen niet meegerekend). Wat dat betreft kun je beter ergens in Duitsland of Denemarken gaan werken, want telt men.
 2. Neem contact met ons op 020 - 515 9 515. Voor werknemers die tijdelijk meer vrije tijd nodig hebben of juist wat meer inkomen, kan de werkgever een regeling invoeren waarbij werknemers vakantiedagen kunnen kopen of verkopen. Let op deze aandachtspunten. Het kopen en verkopen van vakantiedagen is niet geregeld in de wet
 3. Wat is de inlenersbeloning of het loonverhoudingsvoorschrift? De inlenersbeloning is de geldende beloning van medewerkers in dienst van de opdrachtgever, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie als de uitzendkracht. De toepassing van de inlenersbeloning is gebaseerd op informatie verstrekt door de opdrachtgever over: functiegroep en.

Wat zijn (secundaire) Dat zijn beloningen die bovenop je salaris komen, zoals je adv-dagen of atv-dagen. Die neem je op als je je na een weekend feesten liever nog een keer in je bed omdraait. Hierboven hebben we de belangrijkste secundaire voorwaarden voor je uitgelicht Als niet alle ADV-dagen opgenomen zijn, wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur immers overschreden, wat niet toegelaten is. Extralegale verlofdagen Hiermee worden anciënniteitsdagen en andere buitenwettelijke verlofdagen, die op het niveau van de sector of de onderneming zijn toegekend, bedoeld Wat de oorzaak ook is, niet opgenomen vakantie- of ADV-dagen ben je kwijt. Bedienden die vrijwillig afstand doen van hun vakantie, verliezen daarbij ook hun recht op vakantiegeld

Mag de werkgever verplichte ADV-dagen aanwijzen? Verlofregelingen - Arbeidsduurverkorting cq arbeidstijdverkorting. In combinatie met een verplichte feestdag, bijvoorbeeld 27 december, mag de werkgever een verplichte collectieve ADV-dag aanwijzen. Hij zal daartoe wel instemming van de OR moeten vragen. verder. 2 Oorsprong ATV. Arbeidstijdverkorting (ATV) heeft zijn oorsprong in de jaren tachtig toen zich in Nederland een grote werkloosheid vooral onder jongeren voordeed.De gedachte was simpel, als werknemers extra dagen verlof krijgen of 38 in plaats van 40 uur gaan werken, kunnen meer mensen aan de slag

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van 3-ploegenroosters. Bedrijfsmatig. Zowel vroege, late als nachtdiensten. De gemiddelde werkweek bedraagt 40 uren. Met een opbouw van adv dagen bij een lagere contractuele arbeidstijd. De weekendploeg werkt 2*12u (24 uren) en wordt meestal betaald voor 40 uren Bouw & Infra. De sector Bouw & Infra valt onder FNV Bouwen & Wonen. Vind hier je cao, het laatste nieuws en de contactgegevens van jouw bestuurder (s). Bekijk je cao. Corona: wat betekent dat voor jou. Vind jouw bedrijf. Typ je bedrijfsnaam en vind jouw cao Hellende daken - Cao. Typ je bedrijfsnaam en vind jouw cao Vakantiedagen laten uitbetalen: wat zijn je rechten? Maak je je vakantiedagen niet op dan kan het aantrekkelijk zijn om deze te laten uitbetalen. Dit is echter niet altijd mogelijk. Allereerst moet een onderscheid gemaakt worden tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Alleen bovenwettelijke vakantiedagen komen in aanmerking voor. Verplichte vrije dagen toewijzen. Je mag verplichte vrije dagen aanwijzen en deze gaan van het vakantiedagensaldo van je werknemers af. Maar let op: in de cao of de arbeidsovereenkomst moet dan al zijn aangekondigd dat je verplichte vrije dagen kunt aanwijzen en hoeveel.. Kondig verplichte vrije dagen al aan het begin van een jaar aan, zodat werknemers er ruim op tijd rekening mee kunnen houden

ADV arbeidsduurverkorting - Basiseconomie

Gelukkig voor mij is dat bij ons niet het geval. ADV dagen worden die niet gebruikt zijn kunnen worden meegenomen naar het volgende jaar. Ook kunnen niet gebruikte ADV dagen aan het einde van het dienstverband uitbetaald worden (wat ook lang niet overal mogelijk is!). [Voor 9% gewijzigd door Exigence op 14-07-2016 15:34 Vakantiedagen zijn onderverdeeld in wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen heb je op basis van de wet en bestaan uit 4 maal jouw arbeidsomvang per week. Of je recht hebt op bovenwettelijke vakantiedagen moet blijken uit jouw arbeidsovereenkomst of uit de op jou van toepassing zijnde cao

ATV-dagen zijn geen vakantiedagen en hebben daarom andere

Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag. Telefoon 070 850 86 00 AWVN-werkgeverslijn: 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.n Blog Cumulatiegrond, wat zijn we ermee opgeschoten? De cumulatiegrond is een half jaar oud. Tot nu toe zijn twaalf uitspraken gepubliceerd. In géén van de twaalf zaken is de arbeidsovereenkomst op de cumulatiegrond ontbonden. 8 juli 2020. Blog Tips voor de juiste begeleiding bij langdurig zieken In 2021 (het jaar van ontslag) betaalt Leo door zijn extra hoge inkomen € 41.000 aan belasting. Totaal betaalde belasting over 2019, 2020 en 2021: € 67.000. Leo wil in aanmerking komen voor de middelingsregeling. Hij berekent allereerst zijn gemiddelde inkomen over de jaren 2019, 2020 en 2021. Zijn gemiddelde jaarinkomen bedraagt € 56.666.

Atv & adv - Hoe zit dat nou precies? - BackOffice

Wat er feitelijk staat is dat er in overleg met de ondernemingsraad of de vakvereniging een regeling opgesteld dient te worden, waarin reiskosten, telefoonkosten en vergoeding van oproepbaarheid per etmaal geregeld zijn. Er zal dus bij de inlener nagevraagd moeten worden welke regelingen er getroffen zijn Er zijn verschillende soorten oproepcontracten met verschillende regels. Wat is een oproepcontract? Soms is het lastig om te bepalen of iemand een oproepovereenkomst heeft. Bijvoorbeeld bij een nulurencontract of een min-maxcontract. Een oproepcontract heeft de volgende kenmerken Op welk loon heeft een uitzendkracht recht? Een uitzendkracht heeft vanaf de eerste dag van de tewerkstelling bij een opdrachtgever recht op de inlenersbeloning. Er zijn uitzonderingen waardoor in bepaalde gevallen een andere beloning kan worden toegepast. Bij de uitzendkrachten die niet-indeelbaar zijn, wordt de beloning vastgesteld in overleg.

Er zijn echter ook veel verschillen met vakantiedagen. Zo. kent adv geen bovenwettelijke of wettelijke vakantiedagen. In veel cao's is opgenomen dat adv-dagen vervallen als ze niet in hetzelfde kwartaal of jaar gebruikt worden. Het komt echter soms wel voor dat cao's adv-dagen en vakantiedagen op een hoop gooien Het vraagt wat puzzel- en rekenwerk, maar wie zijn vakantiedagen voor 2020 zorgvuldig plant rond de feestdagen kan bijna dubbel zo lang op vakantie. Al is daar in de praktijk wel heel veel goede wil van de werkgever bij nodig In de horeca-cao zijn de arbeidsvoorwaarden en regelingen voor horecamedewerkers vastgelegd. KHN is samen met CNV Vakmensen en FNV Horeca tot het inzicht gekomen dat het verlengen van de cao voor de horeca 2020 tot eind 2021 de meeste duidelijkheid geeft over de arbeidsvoorwaarden en lonen die niet stijgen

ATV en ADV dagen - Kolibrie Kennisban

Om deze groei kracht bij te zetten, zijn wij op zoek naar een dynamische en proactieve 32-40 uur: VACATURE 32-40 UUR 1 DIRECTE COLLEGA EXTRA PLUSPUNT Voor deze vacature zoeken wij Gevarieerde functie iemand voor 32-40 uur 155 wereldwijd 25 VAKANTIEDAGEN & 13 ADV-DAGEN* *o.b.v. een 40-urige werkwee

Revit Tekenaar | Kremer TechniekMonteur Pompen Binnendienst (Dronryp) | FactaVacature Elektromonteur paneelbouw bij Werken bij HoeflakeMijn kijk op… artikelen: Informatie van Mens enSchoorl is mooi (2) | Van alle markten thuis

Dit is de Van Delft groep. Wij zijn dé totaalinstallateur met een aanstekelijk enthousiasme voor techniek en grote nieuwsgierigheid naar innovatie.Bij de Van Delft Groep adviseren, realiseren en beheren wij duurzame gebouwgebonden installaties. Een écht Brabants familiebedrijf van bijna 126 jaar oud waar eenvoud, humor en passie nog steeds voorop staan Wat zijn verloonde uren? Verloonde uren zijn uren waarover u loon betaalt. U vult de verloonde uren in de loonaangifte in. Dat is belangrijk, want het aantal verloonde uren bepaalt de hoogte van uw loonkostenvoordelen en lage-inkomstenvoordeel (LIV) Wij willen hier een beschrijving geven, maar de site die u nu bekijkt staat dit niet toe Wat het statuut van de ADV-dagen betreft, dienen de toepassingsregels (betaald of onbetaald, individueel op te nemen dan wel collectief vastgesteld, regels voor verwerving, enz.) te worden gezocht in het juridisch instrument (CAO of arbeidsreglement) waarmee de arbeidsduurvermindering is doorgevoerd en op grond waarvan deze ADV-dagen worden toegekend