Home

Meetinstrument kindermishandeling

Signaleren van kindermishandeling Nederlands Jeugdinstituu

  1. Dit ondersteunt artsen en verpleegkundigen bij hun signalering of er mogelijk sprake is van kindermishandeling als een kind met verwondingen op de Spoedeisende hulp binnenkomt. De ALPHA-NL is een korte invullijst die al vroeg in de zwangerschap, voorafgaand aan een consult, door de zwangere zelf wordt ingevuld
  2. Kindermishandeling is in deze studie omschreven als alle (psychische of fysieke) het gebruik van een meetinstrument met nauwkeurige omschrijvingen van de diverse vormen van fysieke en emotionele kindermishandeling. Op deze wijze is voor iedere informant duidelijk wa
  3. Toepassing van screening op kindermishandeling met een screeningsinstrument in de spoedeisende medische zorg leidt tot een toename van het aantal vermoedens van kindermishandeling. Alle onderzoeken naar de validiteit van screeningsinstrumenten laten een zeer lage tot lage PVW (0,03-0,69) voor kindermishandeling zien
  4. De screeningsinstrumenten die beschikbaar zijn voor de signalering van kindermishandeling in de spoedeisende zorg. De betrouwbaarheid van de screeningsinstrumenten en de toegevoegde waarde van aanvullend lichamelijk onderzoek. De waarde van scholing van zorgprofessionals in het herkennen van kindermishandeling
  5. In de modules 'Screeningsinstrumenten kindermishandeling' en 'Validiteit screeningsinstrumenten' is aandacht besteed aan screeningsinstrumenten voor kindermishandeling. De vraag is of scholing een bijdrage kan leveren aan herkenning van kindermishandeling. Deze module richt zich daarop
  6. Google Store: Meldcode VWS - huiselijk geweld en kindermishandeling APP; Bron/auteur: Rijksoverheid: Doelgroep: Cliënten waarbij een vermoeden van huisgeweld of kindermishandeling bestaat. Wat kun je ermee: De meldcode helpt om goed te reageren bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Uitkomst

Een vermoeden van kindermishandeling behoort met de ouder(s) of verzorger(s) besproken te worden, behalve wanneer dit bedreigend/gevaarlijk is voor kind(eren) en/of hulpverleners. Hetzelfde geldt voor een melding bij Veilig Thuis sociaal-medische zorg. De beroerachten hebben aan de hand van meetinstrumenten en een nauwkeurige omschrijving van de verschillende vormen van fysieke en emotionele kinder-mishandeling een schattig gedaan naar het aantal mishandelde kinderen dat zij in hun werk zijn tegengekomen Ouderenmishandeling in de thuissituatie. De omvang van ouderenmishandeling (ouderen van 65 jaar en ouder) is behoorlijk groot. Hoeveel ouderen op enigerlei wijze te maken hebben met mishandeling is nog niet precies in kaart gebracht maar vaststaat dat het in ieder geval één op de twintig ouderen betreft. Vaak zijn de slachtoffers geheel of. Kindermishandeling. Is jouw eigen thuissituatie niet fijn of maak je je zorgen om een kind in jouw omgeving? Blijf er niet mee rondlopen. Misschien is er niets aan de hand, maar wat als je zorgen terecht zijn? Je kunt iets doen door erover te praten of om advies te vragen. Bel bij direct gevaar altijd 112

De papieren signalenkaart Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is te bestellen via info@kadera.nl voor € 7,50 plus verzendkosten. Voor grote bestellingen kunt u een offerte opvragen. Meer informatie over Kadera vindt u op www.kadera.nl De kindcheck is een meetinstrument waarmee de kans op mishandeling van een kind dat opgroeit in een risicovolgezin kan worden bepaald (zie website NJI). Mondzorgverleners beschikken over specifi eke expertise bij symptomen in het mondgebied Screeningsinstrumenten voor de signalering van kindermishandeling zijn gedefinieerd als meetinstrumenten die zich op kinderen richten, waarin door middel van het beantwoorden van vragen duidelijk wordt of sprake is van (mogelijke) kindermishandeling, en die toepasbaar zijn voor alle kinderen die zich presenteren in de spoedeisende medische zorg Hoofdstuk 7: Hoe worden de competenties van de pedagogisch medewerkers om kindermishandeling te signaleren en aan te pakken gemeten? 7.1 Verantwoording meetinstrument 42 Hoofdstuk 8: De uitkomsten van de enquête 46 Hoofdstuk 9: Conclusie, aanbevelingen & discussie 9.1 Conclusie 9.2 Aanbevelingen 9.3 Discussi

Naar een generiek meetinstrument voor het Adcies- en Meldpunt Kindermishandeling Aanleiding In de gehele gezondheidszorgsector is extra aandacht voor het inzichtelijk maken van de kwaliteit. De afgelopen jaren is Bureau Jeugdzorg stadsregio Rotterdam ook bezig geweest met de kwaliteit ling lopen. De kindcheck is een meetinstrument waarmee de kans op mishandeling van een kind dat opgroeit in een risicovolgezin kan worden bepaald (zie website NJI). Mondzorgverleners beschikken over speci eke expertise bij symptomen in het mondgebied. Het meest voorko-mende signaal van kindermishandeling in de mondzor De Aletta Jacobs School of Public Health heeft onderzoek - gefinancierd door ZonMw - gedaan naar deze beschikbare meetinstrumenten en heeft onder meer een online keuzetool meetinstrumenten kwaliteit van leven in de jeugdzorg ontwikkeld. Meer over het onderzoek: voordejeugd.nl. Naar de online keuzetool

Korte bijdrage Kindermishandeling: economische gevolgen op lange termijn1. P. Speetjens, F. Thielen, M. ten Have, R. de Graaf, F. Smit. achtergrond Kindermishandeling komt veel voor en is op volwassen leeftijd geassocieerd met substantiële kosten door zorggebruik en ziekteverzuim. doel De economische kosten van kindermishandeling berekenen en het effect van zelfregie (mastery) op deze kosten. In 'Brain': Nieuw meetinstrument voor meten spierkracht: Nederlandse neurologen pleiten voor herschrijven deel neurologisch onderzoek. De neurologen schrijven dit in hun artikel Modifying the Medical Research Council grading system through Rasch analyses in het gezaghebbende wetenschappelijk tijdschrift Brain. Op termijn zal dit moeten leiden tot nieuwe richtlijnen voor dit type onderzoek. Verwaarlozing in situaties van huiselijk geweld - B.J. Grisnich 3 Abstract Child neglect is the most common kind of child abuse.The main question of this study is: In which way is neglect present at situations of domestic violence?. The purpose of this study is to give an overview of neglect in situations of domestic violence kindermishandeling (Alink et al., 2011). Deze mishandeling en/of verwaarlozing kan ernstige korte- en lange termijn gevolgen hebben op lichamelijk, emotioneel, sociaal en cognitief gebied (Teeuw & Boer, 2013; Rijpert et al., 2006; van de Putte, 2013; McCoy & Keen, 2009). Kindermishandeling iselke vorm van voor een minderjarige bedreigende o

  1. dat er vier verschillende vormen van kindermishandeling zijn, namelijk fysieke mishandeling, psychische mishandeling, seksueel misbruik en verwaarlozing (Pears, Kim, & Fisher, 2008). Fysieke kindermishandeling is het gebruik van fysieke kracht die de gezondheid, de ontwikkeling en/ of de waardigheid van het kind schaadt (Norman et al., 2012)
  2. De PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) is een meetinstrument en kwaliteitskeurmerk dat inzichtelijk maakt in welke mate een organisatie meer dan gemiddeld sociaal onderneemt als het gaat om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. Op dit moment bezet IJsselzorg Trede 3 op de PSO-ladder. Erkend leerbedrij
  3. Kamerbrief over Appreciatie motie leden Westerveld (GL) en Wörsdörfer (VVD) om thema's huiselijk geweld en kindermishandeling opnieuw in de curricula van opleidingen te agenderen. Staatssecretaris Blokhuis stuurt de Tweede Kamer zijn appreciatieop de motie van Westerveld (GL) en Wörsdörfer (VVD) om thema's Kamerstuk: Kamerbrief | 09.

Week Tegen Kindermishandeling gaat 20 november van start. Altra en De Opvoedpoli steunen het initiatief en geven de gratis workshop 'veilig opgroeien in een gezin herstellen'. We zoomen in op het veiligheidsoverleg en Signs of Safety. Laat je inspireren en kom op 22 november van 14-15:30 naar de workshop van Alfons Crijnen en Tycho Vecht Prevalentiestudie over Kindermishandeling - de basis waarop de overheid beleid maakt - 'Sloppy science' of volksverlakkerij? Misleidende wetenschap kan de koppen de verkeerde kant opzetten in héél de jeugdzorgketen. De overheid baseert zich op de NPM, de Nationale Prevalentiestudie Mishandeling (2005 en 2010), het voorkomen van mishandelingen

Validiteit van screeningsinstrumenten - Richtlijn

gekozen definities, de meetinstrumenten en de onderzoekspopulatie. Het VU-PI onderzoek komt op een grotere omvang uit dan het Leidse onderzoek. In deze bijdrage gaan we op deze verschillen in. K­indermishandeling: een afbakening Toen kindermishandeling 45 jaar geleden door artsen op de maatschappelijk Richtlijn Signalering kindermishandeling in de spoedeisende medische zorg (NVSHA, verwacht 2016). De beoordeling van lichamelijke signalen kan complex zijn. Overleg met een (collega) jeugdarts en de aandachtsfunctionaris kindermishandeling en verwijs indien nodig voor een nader medisch onderzoek naar een gespecialiseerde (kinder)arts

Meetinstrumenten hier opsommen --> Van elk meetinstrument binnen de Kinderoefentherapie, wat het meet, voor welke doelgroep het is en wat validiteit en betrouwbaarheid is Goede besluitvorming over kindermishandeling vraagt niet alleen een specifieke attitude, kennis en vaardigheden van professionals. Het is ook belangrijk dat een aantal randvoorwaarden in de organisatie en in het professionele netwerk is gerealiseerd

Sophie Reijman spreekt op het jaarlijks congres over hechtingsproblematiek, dat dit jaar online zal plaatsvinden, over de relatie tussen kindermishandeling en een gedesorganiseerde hechting.Blik op Hulp interviewde haar alvast over haar bijdrage. Troost en toeverlaat. Alle kinderen hechten zich aan hun ouders, alleen de kwaliteit van de hechtingsrelatie kan verschillen • Mikzo adviezen • www.zorgvoorkennis.nl 1 Mikzo advieskaart Gebied Adviezen voor de medewerker Adviezen voor de cliënt Bejegening Zeven tips Geluksroute Betrokkenheid Samenwerken met familie Samenwerken met de zorg Communicatie Vaardigheden Goed in gesprek Woonomgeving Inrichting Inrichting Zingeving Aandacht voor welbevinden Tips bij levensvrage 77 documenten over Kindermishandeling. Verberg filters. Sorteren op: Datum / Relevantie. Abonneren op documenten over dit onderwerp

Startpagina - Kindermishandeling - Richtlijn

Scholing bij herkenning kindermishandeling - Richtlijn

Ongunstige opgroeiomstandigheden en risicofactoren voor kindermishandeling zijn bijvoorbeeld: geweld tussen (aanstaande) ouders, psychische problemen of depressie en/of ontbreken van een sociaal netwerk etc. Verloskundigen en kraamverzorgenden kunnen dit signaleren en samen met (aanstaande) ouders en het netwerk kijken wat er nodig is voor een optimale start van de baby Landelijk Kenniscentrum KJP: Trauma en Kindermishandeling. Achtergrondinformatie, preventie, diagnostiek, medicatie en psychologische behandeling van trauma en kindermishandeling. Meldcode voor medici inzake kindermishandeling. Op 4 september 2008 is een nieuwe versie verschenen van de KNMG meldcode inzake kindermishandeling van 2002 4. PTSS diagnostische (semi)gestructureerde interviews In Nederland zijn dit de meest recente en gangbare (semi)gestructureerde interviews. • Clinician-Administered PTSD Scale voor de DSM-5 (CAPS-5).xiii • Mini International Neuropsychiatrisch Interview (MINI)xiv • Structured Clinical Interview for DSM5 (SCID-5).xv De CAPS wordt het meest gebruikt, zowel in Nederland als internationaal Signalen van een slachtoffer van huiselijk geweld. Het slachtoffer: gedraagt zich nederig/slaafs naar de partner; is zichtbaar bang voor de partner; heeft nauwelijks contact met anderen, zelfs niet met de familie; heeft moeite met oogcontact; schrikt snel; heeft regelmatig blauwe plekken, kneuzingen en botbreuken

Toolbox Indicatieproces Wijkverpleging - Kwaliteit van

Impactmonitor Aanpak huiselijk geweld en kinder­mishandeling 2020. Op die manier wordt toegewerkt naar een meetinstrument waarmee inzichtelijk wordt gemaakt of de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling een wezenlijk verschil maakt in de levens van mensen die het raakt Hoewel verwaarlozing als vorm van kindermishandeling steeds meer aandacht krijgt in onderzoek, valt er nog veel winst te behalen op het gebied van het meten van verwaarlozing. We willen wel benadrukken dat er geen perfect meetinstrument of perfecte methode bestaat waarbij alle vormen van mishandeling volledig en correct kunnen worde - Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling - Sputovamo formulier (signaleringsprotocol kindermishandeling voor de acute hulp Zij zien de verschijnselen van kindermishandeling vaak het eerst. Maar de vertrouwensband met hun patiënten plaatst hen in een precaire positie: uit je een verdenking, dan verlies je het contact met zo'n gezin en ben je verder van huis. Daarom is juist de eerstelijns-zorgverlening erg gebaat bij een betrouwbaar, betaalbaar meetinstrument.' De gevolgen van kindermishandeling lijken verder te reiken dan de huidige posttraumatische stresssymptomen en te verschillen van de gevolgen van eenmalige trauma's. De huidige studie heeft tot doel deze assumpties te toetsen. De Trauma Symptom Checklist for Children (tscc) wordt gebruikt om op ptss-symptomen en traumagerelateerde symptomen te screenen, bij 253 kinderen

Meetinstrument spiertonus. Nieuws over fysiotherapie en de fysiotherapeut › Forums › Overige onderwepen/algemeen › Overige onderwerpen/algemeen › Meetinstrument spiertonus. Dit onderwerp bevat 1 reactie, 2 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 3 maanden geleden door Edwin de Raaij. Weergave van 1 genest reactie Monitor aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld 4. Verwachtingen en samenwerking 5. Volgende bijeenkomst(en) 6. Rondvraag 7. Sluiting . 3 Geweld gehanteerd als meetinstrument - We gaan een nul-meting doen en we willen eind 2018 een verbetering zien op het resultaat . 9 Terugblik kick-off bijeenkoms Het Trimbos-instituut doet onderzoek naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. Wij zetten ons met kennis en innovatie actief in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid in Nederland en daarbuiten Van meetinstrument naar tevredenheid: een voorstudie op de revalidatieafdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis. Afstudeerproject voorgedragen door: Franssens Niels Janssens Elien Knapen Sara Put Fenne zuigelingen, heropnames en aanpak van kindermishandeling. 2

kindermishandeling? Sinds 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht: organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren zijn verplicht om een meldcode te hanteren. Dit heeft tot doel beroerachten te ondersteunen in de omgang met signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling Inforsa heeft een meetinstrument ontwikkeld om de zorgrelatie tussen cliënt en medewerker in kaart te brengen, de WIEK. Samen met het onderzoeksinstituut Nivel hebben we deze kwalitatieve interviewmethode geëvalueerd. Zo [ De 'jeugdzorg' gebruikt BW1:255 e.d. met beweringen zoals: bedreiging, onveilig, dus weet wat de definitie is van woorden of vraag ernaar, liefst zwart op wit, en ken de wet als juridisch meetinstrument, om zich te wapenen tegen een lage juridische OTS of drangzorg

» Ziektebeelden » Neurocognitieve stoornissen » Meetinstrumenten. Meldcode voor medici inzake kindermishandeling Op 4 september 2008 is een nieuwe versie verschenen van de KNMG meldcode inzake kindermishandeling van 2002. De nieuwe Meldcode hanteert als uitgangspunt 'spreken, tenz.. 4 Voorwoord Vanaf juli 2013 wordt het verplicht voor huisartsen om volgens de KNMG meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te werken. Dit kan andere eisen stellen aan het handelen van de huisartsen, dan dat zij gewend zijn. Daarom is in dit onderzoek onderzocht welke bevorderende en belemmerende factoren een rol spelen bij huisartsen naar het werken volgens de meldcode Observeren en documenteren: leg het speelgedrag vast. Als je het speelgedrag in de loop van de dag vastlegt, zie je pas echt wat er in kinderen omgaat en leer je ze pas echt goed kennen. Dit is een belangrijk uitgangspunt van de Reggio Emiliapedagogiek

Communicatie bij vermoeden kindermishandeling - Richtlijn

Glazenwassers die kindermishandeling 'opsporen' en ouders die mishandeling wordt verweten als hun kind niet ontbijt of spijbelt. Media spreken van een 'meldcultuur'. Mariëlle Dekker weerspreekt dit - opdat kinderen en ouders om hulp durven blijven vragen. De Nederlandse jeugdbescherming kent knelpunten en fouten. Terecht dat media deze aankaarten Welkom in de wereld van Zosja - Kinderopvangtotaal. Samenwerken + informatie + inspiratie = Zosja. Zosja betekent wijsheid en levert je nieuws, duiding, achtergronden, tools en inspiratie over de wereld van de IKC's, brede scholen, kindcentra, onderwijs en opvang en alles eromheen. Voor wie is Zosja Uitgangsvraag 20d Meetinstrumenten.. 121 Hoofdstuk 10: Behandeling bij volwassenen kindermishandeling bij kinderen die zich presenteren met letsel. Bespreken (hoofdstuk 2) Welke aspecten zijn belangrijk wanneer een beroepsbeoefenaar familiaal huiselijk geweld bi Het onderzoeksprogramma levert een bijdrage aan de ondersteuning van de praktijk en biedt handvatten om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren, te borgen en te verduurzamen. Meer informatie. ZonMw-thema kindermishandeling; ZonMw-thema ouderen; ZonMw-thema Jeugd ]]> news-6512 Mon, 16 Nov 2020 16:14:55 +010 Werken met het Meetinstrument Kwaliteit van Zorg, het Mikzo Het zorgplan maken en rapporteren . 2 Mishandeling / misbruik x Rolverandering x Rouw, verlies x Seksualiteit en intimiteit x Sociaal contact x Mevrouw heeft een klein netwerk. Monitoren Evaluatie na.

Universiteit Twent mishandeling in 2005 door de 17 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK). De prevalentie van kindermishandeling: 107.200 gevallen In deze NPM-2005 studie wordt de omvang van kindermishandeling geschat op 107.200 gevallen. De prevalentie voor 2005 is daarmee ongeveer 30 gevallen van kindermishandeling op iedere 1.000 kinderen Meten in de praktijk is een prachtig hulpmiddel bij zinvol inzetten van meetinstrumenten waarbij de zorgprofessional en de patiënt gezamenlijk het doel en verloop van de behandeling bespreken en bepalen en deze na afloop evalueren. De focus in dit boek ligt meer op 'Weten waarom en wat je wilt meten' dan op het bekende 'Meten is weten'

Verwijzers. Psychologenpraktijk Psy-Noord verleent geestelijke gezondheidszorg in de Basis GGZ. Bij ons kunnen cliënten terecht met een laag complexe en matig risicovolle psychiatrische (DSM-V) aandoening. Het uitgangspunt bij de behandeling is het aanpakken van mentale klachten door een zo kort maar krachtig mogelijke behandeling toe te passen Programma post-hbo Mantelzorgconsulent. De opleiding Mantelzorgconsulent bestaat uit tien bijeenkomsten in zeven maanden van 13:30 - 17:00 uur. Ter voorbereiding maak je opdrachten en lees je literatuur. Aan het einde van de opleiding schrijf je een reflectieverslag waarin je onder meer beschrijft hoe jij de methodiek hebt toegepast op een. kindermishandeling en prosociaal gedrag (waarbij gecontroleerd werd voor oxytocineniveau, p > .05). In conclusie bleek er hiermee geen sprake van een mediërende rol van oxytocine i

Ouderenmishandeling in de thuissituatie - Ouderenwegwij

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Aankondigingen over uw buurt. Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen. Naar aankondigingen over uw buur Kindermishandeling komt nog altijd veel voor in Nederland. Jaarlijks zijn er bijna 119.000 jeugdigen die hiermee te maken hebben (Alink et al, 2011) Child Abuse Potential Inventory CAPI De CAPI is een signaleringsinstrument om bij ouders de kans op kindermishandeling te voorspellen. In Nederland is de CAPI vooralsnog alleen voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. 10 - 20 minuten Instrumenten voor richtinggevende diagnostiek Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Op 1 januari 2011 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. De wet stelt gebruik van een meldcode verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Resultaten: Kindermishandeling tijdens de eerste lockdown; De Universiteit Leiden heeft onderzoek gedaan naar eventuele veranderingen in thuissituaties van kinderen tijdens de lockdown. Het aantal slachtoffers van kindermishandeling is tijdens de eerste lockdown hoger geschat ten opzicht van een periode zonder lockdown

Vanuit de praktijk is genoemd dat het een jeugdige ook ernstige schade kan toebrengen als hij getuige is (geweest) van geweld tegen een ouder. Dit is een vorm van kindermishandeling. Stress. Een scheiding kan door jeugdigen ervaren worden als een stressvolle situatie waar zij zelf geen controle over hebben en geen invloed op kunnen uitoefenen Experts geven aan te twijfelen aan de bruikbaarheid van de GAF als meetinstrument. Indien GAF wordt gebruikt, dan correspondeert 'licht' met een score 61-70, 'matig' met een score 51-60 en 'ernstig' met een score 1-50

BSL Shop | Meten in de praktijk

Gebruik ADHD , Depressie ODD-CD Trauma en Kindermishandeling Psychose Doelgroep 6-18 jaar Afname en scoring Hoe: Semi-gestructureerd interview. Afname vindt plaats door een getrainde professional. Ouders en kind worden geïnterviewd. Als het kind jonger is dan 12 jaar, worden de ouders eerst geïnterviewd Naasten in Kracht is er voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid (partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden). Via deze website krijg je informatie, tips, inspiratie en steun. Vooral van elkaar. De informatie is zo algemeen mogelijk zodat zoveel mogelijk naasten er van kunnen profiteren

Kindermishandeling Ik vermoed huiselijk gewel

Het meetinstrument is ontwikkeld voor kinderen van twaalf tot achttien maanden oud. Tijdens de procedure wordt het kind twee keer kort van de ouder/verzorger gescheiden. Op basis van het gedrag van het kind tijdens het herenigen van ouder/verzorger en kind, kan het kind worden geclassificeerd als veilig, vermijdend, afwerend/ambivalent of angstig-gedesorganiseerd gehecht 32 documenten over Certificaten, normen en meetinstrumenten. 32. documenten over Certificaten, normen en meetinstrumenten. Verberg filters. Sorteren op: Datum / Relevantie. Abonneren op documenten over dit onderwerp

SignalenKaar

Kindermishandeling is een groot maatschappelijk probleem. Een protocol dat door het Medisch Centrum Haaglanden (MCH) De Parel is voor onderzoekers van het AMC die een meetinstrument ontwikkelden voor de culturele competentie van zorgverleners en instellingen, teneinde de zorg te verbeteren kindermishandeling binnen de Nederlandse jeugdzorg Masterscriptie Christian Stokman 1076833 Universiteit Leiden Scriptiebegeleider Verschillende meetinstrumenten tonen verschillenden prevalenties, waar rekening mee gehouden dient te worden bij de interpretatie van deze resultaten Op de vervolgmetingen is niet langer gevraagd naar geweld tijdens de jeugd. Er zijn wel vragen toegevoegd over geweld in andere situaties zoals het werk. Het overzicht meetinstrumenten geeft een goed beeld van de onderwerpen die per meting zijn opgenomen in NEMESIS-2 Activiteiten 2020. het werken aan een onderwijs continuüm over pijn bij kwetsbare ouderen. het leveren van afvaardiging t.a.v. relevante werkgroepen wat betreft pijn en pijneducatie bij kwetsbare ouderen. het uitdragen van de noodzaak van deskundigheidsbevordering rondom pijn, het signaleren van pijn en de pijnbehandeling bij kwetsbare ouderen De revalidatie is bedoeld voor mensen die door de complexiteit van hun aandoening(en) (tijdelijk) minder belastbaar zijn. Zowel oudere als jongere mensen kunnen voor revalidatie in aanmerking komen. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis of op aanvraag van uw huisarts wordt beoordeeld welke vorm van revalidatie het beste bij uw situatie past