Home

Wet verwerking persoonsgegevens

Wetten Autoriteit Persoonsgegeven

Algemene regels voor verwerking persoonsgegevens. Hoofdregel is dat persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Daarnaast mogen persoonsgegevens slechts worden verzameld als daarvoor een precieze doelomschrijving wordt gegeven De verwerking van persoonsgegevens is niet incidenteel. Een niet-incidentele (ofwel structurele) verwerking is bijvoorbeeld het bijhouden van een klantenadministratie of salarisadministratie. Er worden persoonsgegevens verwerkt die een hoog risico inhouden voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen Wet voor verwerking van persoonsgegevens door NCTV 11 juli 2021 redactie Een reactie plaatsen De ministerraad heeft op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ingestemd met een wetsvoorstel dat de wettelijke basis regelt voor verwerking persoonsgegevens door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

1.Deze wet is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke, artistieke of literaire doeleinden, behoudens de overige bepalingen van dit hoofdstuk, alsmede de artikelen 6 tot en met 11, 13 tot en met 15, 25 en 49 Europese richtlijn vastgesteld.Met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt deze richtlijn in Nederland uitgevoerd. Deze nieuwe wet vervangt de Wet persoonsregistraties (Wpr). Om personen, organisaties, ondernemingen en overheidsinstellingen die persoonsgegevens verwerken of gaan verwerken, behulpzaam te zijn bij he De AVG vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 2.2. Wat zijn de belangrijkste principes uit de AVG? Dat gegevens in overeenstemming met de wet moeten worden verwerkt. Dat je een grondslag (reden) uit de wet moet hebben om gegevens te verwerken (vastleggen, doorsturen, opvragen) Uw privacy en uw persoonsgegevens Wij informerenu graag over de verwerking van uw persoonsgevens. Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord doordat u [ De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens is op 1 juli 2017 gedeeltelijk in werking getreden (Stb. 2017, 279). De bepalingen van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens zijn opgenomen in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (de Wabvpz, voorheen de Wet gebruik bsn in de zorg)

Je verwerkt persoonsgegevens die de betrokkene zelf openbaar heeft gemaakt. De verwerking is noodzakelijk om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen. Of je handelt als gerecht vanuit je rechtsbevoegdheid. (alleen als het in een wet staat) De verwerking is noodzakelijk voor een zwaarwegend algemeen belang Wet cliëntenrechten versus AVG. De AVG is een Europese privacywet die boven nationale wetgeving staat. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens geldt in aanvulling op de AVG. Dat betekent dat dáár waar de AVG meer bescherming voor cliënten biedt, de AVG voor gaat Verwerking van persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw gegevens staat uw belang voorop! Dit betekent: Wij zijn zorgvuldig met uw gegevens. Wij spannen ons in ervoor te zorgen dat uw gegevens bij ons veilig zijn. Wij houden ons aan de wet; Wij gebruiken uw gegevens voor de dienstverlening van de Raad en delen uw gegevens alleen met derden als. De Wet bescherming persoonsgegevens, voluit de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018, is de Belgische wet die uitgevaardigd werd in uitvoering van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG 2016/679). De wet trad op 5 september 2018 in werking Wbp - Wet bescherming persoonsgegevens - Artikel 6 Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.Artikel 7 Persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld.Artikel 8 Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:a. de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;b. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een.

De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens treedt deels per 1 juli 2017 en deels per 1 juli 2020 in werking. De bepalingen van de wet zijn opgenomen in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg. Omdat de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg met de nieuwe bepalingen niet meer alleen maar gaat over [ Wet bescherming persoonsgegevens Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in ove op de verwerking van persoonsgegevens door gerechten en het parket bij de Hoge Raad in het kader van de uitoefening van hun gerechtelijke taken, met inachtneming van toepasselijke verordening (AVG), de hiervoor genoemde Richtlijn en de wet- en regelgeving, als volgt ingericht

De Belgische Privacywet ter bescherming van persoonsgegevens, voluit de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, was de eerste wet die de burger moest beschermen tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens. De wet is opgeheven door de wet van 25 mei 2018, in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming. De persoonsgegevens van een gemiddelde burger komen in. Wbp - Wet bescherming persoonsgegevens - Artikel 16 De verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging is verboden behoudens het bepaalde in deze paragraaf

Mag u persoonsgegevens verwerken? Autoriteit

Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) Vanaf 1 juli 2020 zijn zorgaanbieders, dus ook vaktherapeuten, verplicht om cliënten elektronisch inzage te geven in hun eigen medische gegevens en om een digitaal afschrift hiervan te verstrekken. Hiervoor kun je geen kosten in rekening brengen bij de cliënt Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. De AVG geeft regels over welke doelen gerechtvaardigd zijn. Elke verwerking van persoonsgegevens moet teruggevoerd kunnen worden op één van de verwerkingsgrondslagen die in artikel 6 van de AVG worden genoemd Deze verwerking van personeelsgegevens is in beginsel niet toegestaan. Zo kan een regionale verwijscommissie, die haar wettelijke basis vindt in de Wet op het voortgezet Onderwijs, opleidingsinstituten vragen bepaalde gezondheidsgegevens te verstrekken Dit is bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de genoemde voorzieningen temeer aan de orde, omdat deze verwerking, gelet op het verplichte elektronische berichtenverkeer met de Belastingdienst op grond van de Wet EBV, voor het overgrote deel van de burgers niet op basis van vrijwilligheid plaatsvindt De Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) die eind mei is ingegaan, is namelijk alleen van toepassing op de verwerking van gegevens van natuurlijke personen. Deze privacywet, die de Wet bescherming persoonsgegevens heeft vervangen, geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is met betrekking tot een 'geïdentificeerde' of 'identificeerbare' natuurlijke persoon

wetten.nl - Regeling - Wet bescherming persoonsgegevens ..

Het gaat bij verwerking zowel over verwerking op papier als digitale / geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. De wet is niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van activiteiten: door of ten behoeve van inlichtingen- en veiligheidsdiensten De Wbp heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens. Dit zijn alle gegevens over een identificeerbare persoon - of gegevens waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden. Verwerking van persoonsgegevens is elke handeling die met deze gegevens gebeurt. Zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen en opvragen opdracht van de zorgaanbieder, tenzij hij door wet- of regelgeving tot verwerking 1 De AVG geeft in overweging (46) aan dat de verwerking van persoonsgegevens ook als rechtmatig wordt beschouwd indien zij noodzakelijk is voor de bescherming dat voor het leven van de betrokkene of dat van een ander persoon essentieel is. Deze gron WET VERWERKING PERSOONSGEGEVENS (WVP) Wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (B.S., 18 maart 1993) De wet van 8 december 1992 werd grondig gewijzigd bij de wet van 11 december 1998, waardoo persoonsgegevens en specificeert deze wet het recht op privacy, als vastgelegd in artikel 17 van de Grondwet in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. 5. Deze wet heeft tot doel te voorzien in een rechtskader ter ondersteuning van de ontwikkeling van de cultuur en de praktijk van privacy en gegevensbescherming door middel van: a

Loi - We

Reglement verwerking persoonsgegevens medewerkers Vrije Universiteit Amsterdam Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen Artikel 2 Toepassingsbereik Artikel en aanverwante wet- en regelgeving daaraan toekent (hierna: de Wet), tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. a Persoonsgegevens. Ten tweede moeten we nagaan wat een persoonsgegeven is. Ook daarvan geeft de Wet bescherming persoonsgegevens in artikel 1 (onder a) een definitie. Deze is gelukkig wat handzamer: een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

Kennisbank - AVG VerenigingenCorona en de regels rond zieke werknemers - Visma | Raet

Juridische factsheet wet aanvullende bepalingen verwerking

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens door privaatrechtelijke organen onder de onderhavige verordening valt, moet deze verordening voorzien in de mogelijkheid dat de lidstaten onder specifieke voorwaarden bij wet vastgestelde verplichtingen en rechten beperken, indien een dergelijke beperking in een democratische samenleving een. Verwerking van persoonsgegevens. Je verwerkt persoonsgegevens als je één of meer handelingen verricht met betrekking tot persoonsgegevens. Te allen tijde hoort dit te gebeuren volgens het principe van eerlijke verwerking. Dit houdt in dat je gegevens verwerkt: In overeenstemming met de wet

Overheid.nl Consultatie Wet verwerking persoonsgegevens ..

 1. U bent verplicht persoonsgegevens van klanten en personeel te beschermen. Lees de eisen van de privacywet (AVG)
 2. gezondheid van hun verzekerden. Om zorgvuldige omgang met deze persoonsgegevens te waarborgen hebben de zorgverzekeraars in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars (Gedragscode) gedragsregels geformuleerd. Die gaan over onderwerpen waarvoor een aanvulling op wet- en regelgeving in de praktijk gewenst is. Deze wet- en regelgevin
 3. Wet is dus van toepassing op een artificieel breed toepassingsgebied: Alle geïnformatiseerde databanken. Bvb.: ook op adressenbestand van outlook (mail) Bijna alle professionele manuele databestanden . Algemene principes bij verwerking van persoonsgegevens (art. 4) Verwerking moet . eerlijk en rechtmatig. zijn Verwerking ma
 4. g (AVG of in het Engels: GDPR) per 1 januari 2021 niet meer de geldende regelgeving vormen.Wisselt u ook persoonsgegevens uit met partijen in het VK of maakt u bijvoorbeeld gebruik van.
 5. g van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens WVP. Valérie Verbruggen, Thierry Claessens, Willem Debeuckelaere, Bea Reyns Published in 2011 in Brussel by Larcie
 6. Bijzondere persoonsgegevens. De wet onderscheidt bijzondere persoonsgegevens van gewone persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kan schenden. Een organisatie mag geen bijzondere persoonsgegevens gebruiken, tenzij daarvoor in de wet een uitzondering is
 7. g van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PbEG L 281) te implementeren;Gelet op artikel 10, tweede en derde lid.

Bescherming persoonsgegevens voor privacy - wat mag, wat niet

1 Uitgangspunten voor Verwerking van de Persoonsgegevens van Klanten In deze uitgangspunten voor Verwerking van de Persoonsgegevens van Klanten (hierna ook uitgangspunten) wordt beschreven hoe Saldodipje Persoonsgegevens van haar Klanten en andere Betrokkenen (hierna ook u) verwerkt in verband met de door Saldodipje aangeboden diensten De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) was een Nederlandse wet waarin de bescherming van de privacy van burgers is vastgelegd. De Wbp verving in 2001 de oude Wet persoonsregistratie en is gebaseerd op de Europese dataprotectierichtlijn. In 2018 is de Wbp vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Bijzondere categorieën persoonsgegevens: ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond, verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichthei Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid. Reageren op consultatie. Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag Een belangrijke verplichting die uit de wet voortvloeit is de melding die de verwerker moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de toezichthouder voor verwerking van persoons-gegevens. Deze melding is bedoeld om de transparantie te bevorderen: alle bij het AP gedane meldingen worden opgenomen in een openbaar register Voor rechtmatige verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de betrokkene vereist of een andere gerechtvaardigde grondslag waarin de wet voorziet, hetzij in deze verordening, hetzij in andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen als bedoeld in deze verordening, of ook dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichting die op de. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is de belangrijkste wet over persoonsgegevens, informatie zoals naam en adres. Verwerking van persoonsgegevens mag alleen als de betrokkene geïnformeerd is over wat er met de gegevens gebeurt. Er zijn uitzonderingen voor bijvoorbeeld mailinglijsten, forums of privé-netwerken

Model beleid verwerking persoonsgegevens 9 3. Wet- en regelgeving Bij <de instelling> wordt op de volgende wijze omgegaan met relevante wet- en regelgeving. 3.1. Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek <De instelling> heeft een kwaliteitszorgsysteem, waarin (onder meer) het zorgvuldig omgaan me Gedragscode Verwerking van Persoonsgegevens door Netbeheerders in het kader van Installatie en Beheer van Slimme Meters bij Kleinverbruikers Netbeheer Nederland - Inwerkingtreding 19-5-2012 1 Inhoudsopgave 1 Overwegingen 2 2 Begripsbepaling 4 3 De reikwijdte van de Gedragscode 6 4 Beginselen van Verwerking van Persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens; Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie; Wet van 11 maart 2003 Betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de Grondwe De wet is van toepassing op alle vormen van het verwerken van persoonsgegevens, ongeacht of die verwerking nu op papier of in computerbestanden gebeurt. Verwerken is een heel ruim begrip: = het omvat het gehele proces van verkrijgen, combineren, bewerken, opslaan, doorgeven tot vernietigen van gegevens

Verwerkingsregister: verplichte registratie persoonsgegeven

 1. g van persoonsgegevens (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescher
 2. g van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot.
 3. g met de toepasselijke wetgeving en de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ofwel een contract, uw toestem
 4. g toeziet op een verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de wet- en regelgeving. Het Management is daarbij gehouden aan de wettelijke bepalingen va
 5. Doelen van de verwerking van persoonsgegevens. Als u contact met ons opneemt, onze website bezoekt, informatie en/of een verzekering of andere dienst aanvraagt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Om te voldoen aan voorschriften uit de wet- en regelgeving
 6. g persoonsgegevens (Wbp), evenals het publiceren van een hyperlink naar buitenlandse websites waar dergelijke gegevens te vinden zijn
 7. De verwerking van persoonsgegevens door de RSZ in het kader van zijn wettelijke opdrachten berust hoofdzakelijk (maar niet uitsluitend) op de volgende basiswetgeving en bijhorende uitvoeringsbesluiten: Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december1944 betreffende d

Wet voor verwerking van persoonsgegevens door NCTV

Dit wetsvoorstel implementeert de EU-richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging van strafbare feiten (EU/2016/680) in de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg). Hiermee wordt de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening verving de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG is rechtstreeks van toepassing in de hele Europese Unie. Hieronder wordt ingegaan op de verhouding tussen de Archiefwet en de AVG De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de privacywetgeving die in de hele Europese Unie geldt. In de AVG staan de vereisten waaraan moet worden voldaan bij de verwerking (verzameling, gebruik en opslag) van persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen. Hieronder vindt u informatie over de gevolgen van de AVG voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Zoals minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid eerder heeft geconstateerd moet voor twee taken de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens verstevigd worden door een wet. De ministerraad heeft op voorstel van minister Grapperhaus ingestemd met een wetsvoorstel dat deze wettelijke basis regelt

Privacyverklaring

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, zoals informatie over iemands godsdienst, gezondheid of strafrechtelijke verleden, die volgens de privacywetgeving extra bescherming verdienen. De AVG verbiedt de verwerking van deze gegevens, met uitzondering van een aantal situaties die de wet omschrijft (in artikel 10) Artikel 5 van de AVG stelt dat persoonsgegevens verwerkt moeten worden op een manier op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (,integriteit en vertrouwelijkheid,) De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) omvat waarborgen voor cliënten bij elektronische gegevensuitwisseling. Een deel van de wettelijke bepalingen is per 1 juli 2017 in werking getreden. Voor de inwerkingtreding van de bepalingen rondom elektronisch afschrift/inzage en logging is een groeimodel afgesproken, om zorgaanbieders de tijd te geven zich hierop.

AVG | Lijn 83 Primair OnderwijsContact – Cecile Uitvaartzorg

Wetgeving met de rechten en plichten omtrent de verwerking

Naast gewone persoonsgegevens kent de wet ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kan aantasten. Volgens de AVG is het verwerken van bijzondere persoonsgegevens verboden, tenzij er een uitzondering op van toepassing is De derde categorie persoonsgegevens zijn de 'strafrechtelijke persoonsgegevens' over een persoon. Dit zijn de soorten gegevens die informatie geven over het strafrechtelijk verleden van een persoon. De AVG beschrijft in artikel 10 hoe de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens dient plaats te vinden In de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars wordt aangegeven of en op welke manier zorgverzekeraars in de verschillende processen met persoonsgegevens omgaan. Dit geldt voor de zorgverzekering op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de (aanvullende) ziektekostenverzekering en de Wet langdurige zorg (Wlz) Doel van de verwerking (Rechtsgrond: Wbp art. 8, lid e) 1. Statistiekproductie op basis van CBS-wet zoals vastgelegd in het Jaarplan CBS. Herkomst (categorieën van) persoonsgegevens (Categorie van) persoonsgegevens Bron en wijze van verkrijgen 1. Actuele enquêtegegevens (correspondentienummer, benaderstap, benaderwijze

Verwerking Persoonsgegevens. Matchis verwerkt persoonsgegevens. In navolging op de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) voldoet Matchis aan de verantwoordingsplicht om technische en organisatorische maatregelen te treffen tegen inbreuk en verlies van persoonsgegevens Overige verwerking van persoonsgegevens Naast de beschreven verwerking van persoonsgegevens voor aanvang of bij de uitvoering van de dienstverlening kan het om andere redenen noodzakelijk zijn voor KPMG om persoonsgegevens van medewerkers van klanten en andere personen die aan klanten zijn verbonden te verwerken, zoals ten behoeve van Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen 32 Medische Paragraaf 33 3.5 Co-financiering en verzuimverzekeringen 35 3.6 (Eerst) terug Hoofdstuk 2 gaat in op de huidige wet- en regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens in Nederland. In Hoofdstuk 3 zijn diverse taken en rolle Artikel 15a Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. Artikel 4 sub 11 juncto artikel 9 lid 2 sub a AVG. Artikel 7 AVG. Artikel 10 Richtlijn 95/46/EG. Artikel 29 Werkgroep, Advies 15/2011 over de definitie van toestemming, p. 22. Overweging 32 AVG. Overweging 33 AVG Wet bescherming persoonsgegevens. Dit artikel bevat een algemene introductie op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet is een implementatie van de Europese richtlijn 95/46/EG. Het doel dat de Europese wetgever met deze richtlijn nastreeft, is het creëren van een degelijk en uniform privacy-beschermingsregime

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de zorgWat verandert er met de AVG, en wat zegt de AutoriteitPlattegrond | Camping Duinhorst

Handleiding Wet bescherming persoonsgegeven

 1. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt de verwerkingsverantwoordelijke zich aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de AVG, de Uitvoeringswet AVG en de onderwijswetgeving. Artikel 3 Doelen van de verwerking van persoonsgegevens 3.1. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor zover dat gebruik verenigbaar is met e
 2. Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. In de huidige maatschappij speelt informatie een grote rol. Een deel van deze informatie is persoonlijke informatie. Veel van deze informatie wordt door onszelf verschaft aan overheden, bedrijven en instellingen, veelal omdat anders het product of de dienst niet geleverd wordt
 3. Het op een juiste wijze omgaan met de verwerking van persoonsgegevens, zeker als het gaat om boa's, vereist uitgebreide kennis van het privacyrecht. Vijverberg beschikt over deze specialistische kennis en helpt u graag bij vragen op het gebied van de Wpg en de AVG. Mail of bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919

AVG wetgeving en verwerking van persoonsgegevens

 1. Verwerking persoonsgegevens werkrelaties en klanten . Op grond van de relevante wet- en regelgeving heeft ZB onder meer de verplichting om relaties tijdig informatie te verschaffen over de verwerking van hun persoonsgegevens. Als uitgangspunt geldt dat persoonsgegevens van relaties beveiligd worden met passende technische en organisatorisch
 2. g persoonsgegevens die in de loop van 2001 in werking zal treden, gaat over persoonsgegevens zoals die op grote schaal worden verwerkt door overheid, bedrijven en andere organisaties. De wet stelt de normen voor een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. Ee
 3. g persoonsgegevens. Dit voorstel vervangt de Wet Persoonsregistraties (WPR) en geeft uitvoering aan richtlijn 95/46/EG (PbEG L 281) van de Europese Unie ter bescher
 4. Het CBS mag op basis van de CBS-wet geen persoonsgegevens aan derden verstrekken. Recht van bezwaar (artikel 21 AVG) Een betrokkene kan nooit direct nadeel of voordeel ondervinden van een verwerking van het CBS. Het CBS zal daarom bezwaren tegen de verwerking van gegevens afwijzen
 5. Als overheidsdienst kan en mag DCJM jouw persoonsgegevens enkel verwerken in het algemeen belang, zoals dit door de wet en decreetgever is omschreven. De regelgeving die ons taken van algemeen belang toekent. In sommige gevallen kan het ook zijn dat de verwerking wordt opgelegd door de wet of decreetgever
 6. g - Alle toepasselijke wet- en regelgeving waarin de verwerking van Persoonsgegevens wordt geregeld, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de AVG; 1.5. CapitalBox - CapitalBox AB, Wennerbergsgatan 10, 112 58 Stockholm, Sweden, phone 020 018 00 20, e-mail support@capitalbox.nl. 1.6

Staatsblad 2020, 178 Overheid

 1. persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens (zie de verklaring van de Minister van Justitie tijdens de bespreking van het ontwerp dat geleid heeft tot de Wet Verwerking Persoonsgegevens, verslag Vandenberghe, Parl.St., Senaat, B.Z. 1991-92, nr. 445-2, p. 57). Een persoon kan al
 2. g met de geldende wetgeving. Dat houdt onder andere in dat we de noodzakelijke maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat u altijd het recht heeft contact met ons op te nemen om te weten te komen welke persoonsgegevens wij over u hebben opgeslagen
 3. g persoonsgegevens (Wbp), die is gebaseerd op de Europese Richtlijn 95/46/EG . Verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens bij de behandeling van letselschades
 4. De Pensioenfederatie heeft samen met haar leden de Gedragslijn Verwerking Persoonsgegevens Pensioenfondsen gepubliceerd. Deze gedragslijn beschrijft hoe de pensioensector persoonsgegevens verwerkt. Pensioenfondsen maken hiermee aan alle deelnemers en pensioengerechtigden duidelijk hoe we omgaan met hun gegevens
 5. g met de geldende (privacy)wet- en regelgeving. Verwerking persoonsgegevens Wij gebruiken je persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden. De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt
Mijn werknemer meldt zich ziek, waar moet ik AVG-technisch

Wet verwerking persoonsgegevens toegepast op onbemande camera's.. Chicago: Plaetsier, Bruno, and Brice De Ruyver. Wet Verwerking Persoonsgegevens Toegepast Op Onbemande Camera's. Licentieverhandeling voorgelegd tot het behalen van de graad van licentiaat in de criminologische wetenschappen Doel wet. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verving op 1 september 2001 de Wet persoonsregistraties (Wpr) en geeft algemene wettelijke regels ter bescherming van de privacy ('eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer', Grondwet artikel 10) van burgers.De wet regelt allerlei vormen van omgang met persoonsgegevens zoals het verzamelen, de opslag, het bewaren, het vergelijken, het. De AVG en de wet van 30 juli 2018 voorzien een verhoogde bescherming bij het gebruik en de verwerking van volgende gevoelige persoonsgegevens:. de bijzondere categorieën van persoonsgegevens, meer bepaald: ras of etnische afkomst; politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond Verwerking van persoonsgegevens. 1. DEFINITIES. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een. De wet stelt als verantwoordelijke voor de verwerking die persoon aan die, alleen of samen met anderen, de doeleinden bepaalt (bijvoorbeeld de inzameling van gegevens voor het samenstellen van marketing profiles) en de middelen van verwerking van de persoonsgegevens (online formulieren, cookies, enz.)