Home

Versvoeten voorbeelden

Versvoeten Hieronder vind je de verschillende versvoeten, eerst die met twee dan die met drie lettergrepen, met voorbeelden uit de Nederlandse poëzie. Jambe De jambe bestaat uit een onbeklemtoonde en een beklemtoonde lettergreep (uó). Het is het patroon van woorden als 'geloof', 'bereik', 'gemoed' en dergelijke Voorbeelden. De vol­gende woor­den komen overeen met de zes versvoeten hier­boven, in dezelfde vol­go­rde. De bek­lem­toonde klink­ers zijn steeds onderstreept. bewolkt; hemel; windhoos; para­plu; motre­gen; gedonder; Etymologie. De taal­term versvoet is een leen­ver­tal­ing uit het Frans Soorten versvoeten (x = onbeklemtoonde lettergreep en - = beklemtoonde lettergreep) Jambe: x - Trochee: - x Spondeus: - - Anapest: x x - Dactylus: - x x Amfibrachus: x - x Een versvoet kan meerdere malen achterelkaar worden gebruikt in een versregel. Hier zijn namen voor bedacht, enkele bekende noemen we hieronder Voorbeeld:'t Is de verwezenlijking van Het lieflijk droombeeld, dat Zijn ziel zich had geschapen, die Daar in dien wagen zat (Uit: Des zangers min van Piet Paaltjens) Enjambementen worden gebruikt om meer aandacht voor de woorden waarbij ze optreden te vragen, om effecten met het ritme te bewerkstelligen en om de spanning op te voeren. Oefening (Voor­beelden van versvoeten zijn de jambe, de trochee en de dacty­lus.) Zet je op een richtregel bijvoor­beeld zes jam­ben achter elka­ar, dat heet het metrum: jam­bis­che hexameter. Het woord metrum heeft twee mogelijke meer­vouden: metrums en metra. Een ander woord voor metrum is vers­maat. Voorbeelden

Hexameter een versregel met 6 gelijke versvoeten; Pentameter een versregel met 5 gelijke versvoeten; Tetrameter een versregel met 4 gelijke versvoeten; Er zijn ook metrumsoorten die alleen bepaalde versvoeten gebruiken. Een voorbeeld hiervan is de dactylische hexameter De strepen tussen de woorden geven de versvoeten aan. Trochee. In een trochee hoor je eerst een beklemtoonde lettergreep of woord en daarna een onbeklemtoonde lettergreep of woord. Een voorbeeld: Goede | dichters | denken | aan het | metrum. De vet gedrukte woorden of lettergrepen krijgen de nadruk. De strepen tussen de woorden geven de versvoeten aan Versleten beeldspraak of een dooddoener. Voorbeelden: 'reebruine ogen', 'een perzikachtige huid', 'de toekomst zal het leren', 'dat begrijp je later wel'. 7 Ironie

De Beste Compound Oefeningen-Uitleg en Voorbeelde

Voorbeeld: de dactylische hexameter bestaat uit zes versvoeten. Een versvoet bestaat uit een vast aantal korte en lange lettergrepen. In de dactylische hexameter zijn er twee mogelijkheden voor een versvoet: de dactylus of de spondee (zie onder.)open /gesloten lettergreepEen open lettergreep eindigt op een klinker, een gesloten letter-greep op een medeklinker Voorbeelden ⇒ Voorbeelden. et; nisi Hierin is elke versvoet lang-kort-kort of lang-lang. Elke vers bestaat uit zes versvoeten (vandaar de term hexameter). De laatste twee versvoeten zijn bijna altijd lang-kort-kort lang-lang. De overige versvoeten staan niet vast. Deze website kan je daar bij helpen De bot zoekt naar zinnen in tweets die een Jambische pentameter bevatten. Een pentameter is een regel die bestaat uit vijf versvoeten. Voorbeeld: Het was vandaag een hele lange dag. Het klankbeeld van een jambische bestaat uit vijf versvoeten waarbij het accent telkens op de tweede lettergreep valt. Voorbeeld: tadá tadá tadá tadá tadá Voorbeelden Verbuig Een van zijn versvoeten was heel uniek, namelijk een pentameter invoegen na elke hexameter in de Ilias, dus: Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος Μοῦσα· σὺ γὰρ πάσης πείρατ ̓ ἔχεις σοφίης

Woordkunst: metrum Kunst en Cultuur: Taa

versvoet (taalterm) • Taaleidoscoo

Voorbeeld tekst. Samenvatting leven van Hoofdstuk 1: Het Vak In dit hoofdstuk worden de verschillende takken binnen de cultuurwetenschap en tot slot de literatuurwetenschap en haar subspecialismen toegelicht. Wetenschap is nooit af Het beste antwoord. Met de klemtoon bedoelen ze dat deel van een woord waar je de nadruk op legt. Zo wordt er vaak met een grapje gezegd je legt de klemTOON verkeerd Toon is dan met meer druk gezegd, er wordt naartoe gewerkt terwijl je klem zegt Versvoet betekenis. versvoet: een voet (voeten) die op Hemelvaartsmorgen-vroeg hebben gedauwtrapt in het voorjaarsgras versvoet. m. (-en), elk van de gelijke delen waarin een vers volgens de maat verdeeld kan worden, nl. groepen van heffingen en dalingen, lange en korte lettergrepen, b.v. de jambe 1. Inleiding 1.1 Vormen in de 'Keltische muziek' Op deze pagina wordt een aanzet gegeven tot het bespreken van vormen in de Keltische muziek. Tot de meest eenvoudige vormen, kunnen we zondermeer de dansmuziek rekenen, maar ook instrumentale slow-airs, marches (marsmuziek), liederen met of zonder refrein: lamentations (klaaggezangen), lullabies (slaapliedjes), verhalende liederen (ballads.

Wat een enjambement is, kan wellicht het best worden uitgelegd aan de hand van een voorbeeld. Neem de volgende kwatrijn van de zeventiende eeuwse dichter Constantijn Huygens. GEBROKEN TAAL 'Dat is een grote schelm,' sprak onze schout van Piet, die in de boeien zat. 'Nee, heerschap,' zij hij, 'niet zo groot een schelm als gij' (hier hoestte hij. Deze tips zijn algemeen, maar er zijn websites die bijvoorbeeld gedetailleerd ingaan op het thema liefdesgedicht, kindergedicht of sinterklaasgedicht (zie ook tip 10). Via het internet kun je een selectie maken van je mooiste gedichten en deze bundelen in een gedichtenbundel die je in eigen beheer kunt uitgeven Versvoeten en versmaat. Een enkel voorbeeld van zulke telverzen van 10 (11) lettergrepen in een strofe van Jan van der Noot: Alleen het 2e van deze 4 verzen vloeit geheel gelijkmatig. In 3 ervan zweeft de inzet en trekt het verdere verloop afwijkende zangerige lijnen boven de tijdmaat Naast het interpreteren van de betekenis van poëzie is het gebruikelijk om de technische kwaliteit van een gedicht te beoordelen. Dit gebeurt aan de hand van analyse van het rijmschema, metrum, de strofe en voet. Bij een voet heb je termen om de verschillende soorten aan te duiden: jambe, trochee, spondee, anapest, dactylus en amfibrachys Een ander voorbeeld is het gevoel van opgeslotenheid (claustrofobie) Een metrische versregel die uit tien lettergrepen bestaat, heeft dus 5 versvoeten: 5 jamben of 5 trocheeën. Een versregel bestaande uit 6 jamben (dus 6 jambische versvoeten) heet een alexandrijn. antimetrie

Metrum in gedichten, versmaat - uitleg en betekeni

Het antwoord op Muziekmaten en versvoeten vind je hier. Wij maken het je zo eenvoudig mogelijk om het antwoord te vinden welke je nodig hebt. Je kunt je vraag opzoeken door een deel hiervan in te vullen. En om je extra te helpen tonen we ook alvast de vorige en volgende vragen. Op deze manier Lees Muziekmaten en versvoeten verde Dag 4, Versvoeten bij het maken van gedichten klik , HIER Dag 5, soorten rijm bij het maken van gedichten, klik HIER Week 2 Dag 1, de Limerick klik HIER Dag 2, het sonnet, klik HIER Dag 3, het Elfje, klik HIER Dag 4, de Haiku, klik HIER Dag 4, voorbeelden van Japanse prenten om te schilderen bij Haiku's, klik HIE Les 19: De maatsoort. We weten uit de vorige lessen dat we een muziekstuk opdelen in kleine stukjes met even veel tellen, die we maten noemen. En we weten dat als we bijvoorbeeld in drieën meetellen met de muziek, elke maat ook drie tellen aan noten heeft

Metrum - CambiumNe

 1. klemtoon . nadruk waarmee een woord of een woorddeel * wordt uitgesproken. Bij meerlettergrepige woorden krijgt één lettergreep de hoofdklemtoon. Bijvoorbeeld: in het woord ondoorgrondelijk zijn deze lettergrepen onbeklemtoond: on-door-gron- de- lijk. Hier ligt de hoofdklemtoon: on-door- gron-de-lijk. Hier ligt een nevenklemtoon: on- door-gron-de-lijk
 2. Metrum 1) Dichtmaat 2) Dichttrant 3) Maat 4) Maat (tijd) 5) Maat met sterkedrank 6) Maat van een gedicht 7) Maat waar drank wordt toegevoegd 8) Maatmeter 9) Maatval 10) Regelmaat in afwisseling 11) Ritme 12) Versmaat 13) Voetmaa
 3. Shakespeares sonnetten/De sonnetvorm. Een sonnet (It. sonetto, Fr. Oudoccitaans sonet, 'liedje') is een gedicht van veertien vijfvoetige, meestal jambische regels, geschreven in een regelmatig rijmschema waarvan ook verschillende variaties bestaan. Het sonnet ontstond in de 13e eeuw in Italië. Dante Alighieri was de eerste grote dichter die er.
 4. Versvoeten van 2 lettergrepen Jambe zwak/sterk (v-) Vb: Het Wilhelmus Trochee sterk/zwak (-v) Dolk op wieken in een jasje van kobalt Ander voorbeeld: Sinterklaas kapoentje (Arie van den Berg) Versvoeten van 3 lettergrepen Anapest zwak/zwak/sterk (vv-) In het diepst van het woud t Was al herfst en erg koud Liep een heer in zijn eentje te dwalen (Piet Paaltjens) Dactylus sterk/zwak/zwak (-vv.

Metrum (taalterm) • Taaleidoscoo

 1. Versregels voorbeelden Vers (gedicht) - Wikipedi . Een vers (ook: versregel of dichtregel) is een regel uit een gedicht, dat wil zeggen een groep woorden die horizontaal van links naar rechts op de pagina staan en een eenheid vormen.In deze betekenis is het via het Frans ontleend aan het Latijn (versus: rij, regel, versregel).Het woord vers wordt soms ook wel voor grotere teksten gebruikt Neem.
 2. De reden is dat het Nederlandse vers, naar mijn vaste overtuiging, geen versvoeten kent zoals het klassieke. Maar ik zou graag willen dat het botsen van de versaccenten in deze beide voorbeelden de bedoeling is. De hapering in het vers die door de botsing ontstaat vind ik onweerstaanbaar
 3. Wat is de betekenis van VERSMAAT? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 5 betekenissen van het woord VERSMAAT. Door experts geschreven
 4. 2 o Versvoeten.. Versvoeten (pedes) of rhythmische maten noemt men de geleders, waerin een vers zich schikt door middel der daerin heerschende toonbeweging. De indeeling eener versmaet (metrum) in zulke geledering is noodig, om den Rhythmus te bepalen.. De versvoeten bestaen of uit ongelyke tyddeelen: lange en korte silben, of uit gelyke tyddeelen: bloote lengten of bloote kortten
 5. Als voorbeeld van goede namen noemt het boek: Google, TomTom, PuurZuid en De sleutels van Zijl en Vliet. (Die laatste is overigens recentelijk gewijzigd in De Sleutels) Er zijn ook wel een paar 'Gallische dorpjes' te ontdekken in bedrijfsnamenland
 6. Talrijke gedichten van Annie M. G. Schmidt zijn ideale voorbeelden om mee te oefenen. In het Nederlands zijn de jambe en de trochee de eenvoudigste versvoeten om als basis van een gedicht te dienen. De jambe is een versvoet die bestaat uit een niet-benadrukte syllabe, gevolgd door een benadrukte
 7. De versregel bestaat uit een jambische pentameter, een versregel die bestaat uit vijf versvoeten en dus uit tien lettergrepen. Het accent valt steeds op de tweede lettergreep. Een prachtig voorbeeld hiervan is The Rape of the Lock (1712) van Alexander Pope

Poëzie: metrum & scanderen - Mr

Vondels poeticale lessen. Voorafgaand aan de herziene uitgave van Poëzy of Verscheide gedichten in 1650 verscheen de Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste. In reactie op de uitgave van 1647 schreef Vondel als blijk van authenticiteit van de editie deze verhandeling over het dichterschap (zie voor details over de perikelen rond de uitgave. Begrippenlijst over Verhalen en gedichten H2 begrippen en leerdoelen uitggewerkt voor het vak nederlands. Dit verslag is op 1 februari 2013 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas havo Voorbeeld weergeven schrijvers sociale soort spelen stand steeds studies term theorie traditionele University vaak vanuit verband verhaal verschillende versvoeten verteller volgens vooral voorbeeld vorm vraag vrouw waarbij waarde waarin waarop wanneer weer wereld werk werkelijkheid westerse weten wetenschap wijze woorden zeggen zelf. kunstliederen. Van kunstliederen is in veel gevallen bekend, wie de maker is. Aan de uitvoering ervan worden hogere muzikaal-technische eisen gesteld, waardoor ze dikwijls worden uitgevoerd door beroepsmuzikanten. Daarom zijn in ieder geval veel teksten opgeschreven en is soms ook de muziek (melodie) genoteerd. Troubadours (1100-1300) zijn.

Uiteraard veel Mariaverschijningen en voorbeelden van vrouwelijke idoolaanbidders, non of niet. Dat dit boek tevens een geschiedenis is van het christelijk geloof is nauwelijks toeval. En dat allemaal voorzien van een toepasselijk gedicht in vijfjambige versvoeten Klemtoon. Klemtoon (of: accent) is de nadruk waarmee een woord of woorddeel wordt uitgesproken. Bij meerlettergrepige woorden ligt de hoofdklemtoon bij het gewone spreken in de meeste gevallen op een bepaalde lettergreep (bijv. be klem toonde let tergreep ). Ook kan een woord (deel) worden beklemtoond om er in het bijzonder de aandacht op te.

Metrum - Wikikid

 1. Versregels met een vast bepaald aantal versvoeten onderscheiden we als volgt: Alexandrijn Een Alexandrijn bestaat uit zes versvoeten, waarvan de regels uit jamben bestaan Een ander voorbeeld is het gevoel van opgeslotenheid (claustrofobie) (De metra anapest, dactylus en amfibrachys worden hier niet behandeld.) versvoet
 2. Zijn de besproken trends na 5 jaar nog steeds actueel of valt er inmiddels een kentering te bespeuren. Op de website van Globrands zien we een recente naam van september 2012: Middin: een krachtige en eenvoudige manier om 'midden in' te zeggen: midden in de wijk, midden in de samenleving en midden in het leven.
 3. Voorbeeld : brief wordt poëzie toilet wordt kunstvoorwerp. (= een versregel bestaande uit vijf versvoeten, waarbij het accent steeds op de tweede lettergreep ligt) De volta (Italiaans voor 'wending, omkering') duidt een inhoudelijke ommekeer in het gedicht aan:.
 4. De dactylische hexameter is de meest gebruikte versvoet voor epische gedichten in de klassieke oudheid, waarin zowel de Ilias als de Odyssee van Homerus geschreven zijn, alsook de Aeneis van Vergilius. Ook de Metamorphosen van Ovidius, een werk dat in vele opzichten afwijkt van het traditionele epos, is in de dactylische hexameter geschreven
 5. deel achter het masker commedia plezante nonkel carlo goldoni geboren in 1707, in venetië gestorven in 1793, in parijs eerste komedie wanneer hij amper jaa
 6. Vertaling van metrum in Engels. zelfst. nw. metre. meter. Andere vertalingen. Een goed gedicht vertelt meer dan een mooi metrum of schone rijmelarij. A good poem tells you more than a nice metre or a beautiful doggerel. Het jambische metrum en het grootendeels zeer abstracte van den inhoud maakt de compositie voor mij althands niet gemakkelijk

Omgaan met versvoeten of te wel het ritme van een gedicht. Het is zo opgesteld, dat je jezelf kunt overhoren. Bedek de ene helft en zeg de andere helft op (en omgekeerd) Naam. ritme of versvoet. voorbeeld. 1. Dactylus *) - v v kijk toch eens, hier is het. 2. Anapest *) v v -wie niet waagt, die niet wint. 3. Jambe *) v -Het gaat maar niet zoals. Een voorbeeld van zo'n Spaanse q met tilde die 'que' betekent, is hier te zien bij Cervantes, Don Quixote, op de 13 e en 14 e rechts en op de voorlaatste regel links. Op blz. 11 van De Barros 1540 veel voorbeelden ervan voor het Portugees Uiteraard veel Mariaverschijningen en voorbeelden van vrouwelijke idoolaanbidders, non of niet. Dat dit boek tevens een geschiedenis is van het christelijk geloof is nauwelijks toeval. En dat allemaal voorzien van een toepasselijk gedicht in vijfjambige versvoeten! Een bekende criticus over dit werk: â Opnieuw herlas ik.. Ionische meter. Ionische metermaten zijn in oude metrieken: ( brachycatalectic) ionisch quaternar a maiore (io 4ma), ook wel Sotadeus genoemd naar de Alexandrijnse dichter Sotades: —— ˌ —— ˌ —— ˌ— ×. ionische decameter een minore (io 16km).Een te noemen voorbeeld is Horace Carmina 3.12 met 4 decameters bestaande uit 2 ionische quaternaren per minore (io 4km) en een dipodie. Voorbeelden zijn relatief zeldzaam in Latijnse poëzie: Iambische Dipody (ja 2) bij Plautus volgens het schema × —ˌ . Trochaic Dipody (tr 2) alleen met Plautus volgens het schema - × ˌ— ×. Een speciale vorm van de trochaïsche dipodie volgens het schema — — wordt thymelicus genoemd

Een van onze trouwe klanten, Agoria (de grootste sectorale werkgeversfederatie in België), vroeg ons vertaalbureau vlak voor Kerstmis om de nieuwjaarsboodschap van zijn CEO te vertalen. We kregen anderhalf uur om een tekst in versvorm van het Nederlands naar het Frans te vertalen In dit boek brengt de auteur een breed panorama van de wiskunde in het bereik van een ruim publiek van zowel wiskundeleken als van wiskundeliefhebbers. Hij belicht daarin de natuurlijke en maatschappelijke relevantie van de wiskunde en de diverse culturele aspecten ervan. De concrete inhouden vergen weinig meer dan wat elementaire begrippen uit de middelbare school en zijn ook voor de gewone. Dactylus (Gr. dâktulos = wijsvinger) is de versmaat van een zware lettergreep, gevolgd door twee lichte : — — w , bijv. wandelen, evenals de wijsvinger 1 groot en 2 kleine leden telt. Verzen in dactylen hebben iets luchtigs en heeten dan ook wel trippelmaat. Een dactylus (mv. dactylen of dactyli) ( Oudgrieks: δάκτυλος (dáktylos. In de langste Nederlandse voorbeelden (15, 14 woorden) constateert men dat bij de eerste vier versvoeten woordeind en metrumeind samenvallen. Bij de kortste (6) is dit minder vaak het geval: vgl. wórden ver/zámeld, sámenge/voégd ver/. In dit laatste geval komt de Nederlandse praktijk méér overeen met de Latijnse: vgl Een metrische versregel die uit tien lettergrepen bestaat, heeft dus 5 versvoeten: 5 jamben of 5 trocheeën. Een versregel bestaande uit 6 jamben (dus 6 jambische versvoeten) heet een alexandrijn. antimetri metrum Ritmische afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde syllaben in (poëtische) tekstregels, in vaste eenheden, versvoeten geheten

Vertalingen in context van de Infernale in Nederlands-Engels van Reverso Context: Dus spoken die het minste spirituele kracht bezitten worden in de Infernale zone aangetroffen Trochee. In poetic metre, a trochee, choree, or choreus, is a metrical foot consisting of a stressed syllable followed by an unstressed one, in English, or a heavy syllable followed by a light one in Latin or Greek. In this respect, a trochee is the reverse of an iamb. The adjective form is trochaic. The English word trochee is itself trochaic. Jambe zwak/sterk (v-) Vb: Het Wilhelmus Trochee sterk/zwak (-v) Dolk op wieken in een jasje van kobalt (Arie van den Berg) Ander voorbeeld: Sinterklaas kapoentje Versvoeten van 3 lettergrepen Anapest zwak/zwak/sterk (vv-) In het diepst van het woud 't Was al herfst en erg koud Liep een heer in zijn eentje te dwalen (Piet Paaltjens van klank tot woord samenvatting deel jesse timmermans college.

 1. meerdere versvoeten bestaat, wordt het dimeter (ôig enuévgov), trimeter, tetrameterenz.genoemd. Hierbij is echter aantemerken, dat bijJambische, Trochaische en Anapaestische verzen niet één, maar twee versvoeten eene versmaat uitmaken, welke men eene dipodie noemt
 2. Verschillende soorten ^versvoeten _ met verschillende aantal ^tijden _ U = kort en _ is lang. 4. Dactylische hexameter = een versmaat die uit 6 versvoeten bestaat en die opgebouwd is op basis van de dactylus. De ritmische klemtoon aan het begin van iedere versvoet noemt men Ictus of narcis
 3. We zullen ze alvast stevige bergschoentjes geven, die versvoeten. Dan kunnen ze de regels goed dragen. Wat de versvoet betreft beweer ik niet anders. De eerste, tweede en vijfde regel bevat drie versvoeten van elk één beklemtoonde lettergreep en twee onbeklemtoonde, samen dus negen lettergrepen; de idealitische norm voor een limerick
 4. Samenvatting over Poëzie voor het vak nederlands. Dit verslag is op 18 januari 2010 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholie
 5. Twee voorbeelden van een periodevoorbereiding. Met opmerkingen, commentaar, uitleg en voorbeelden. rekenen-1e-klas-1e-rekenperiode-MM.pdf. Oefeningen in verband met taal (alfabet, versvoeten, klinkergedicht, medeklinkeroefening, versjes, enz.) wissel je af met teloefeningen en oefeningen over rekenen. Dit kunnen zijn
 6. Poëzie De poëzie of dichtkunst is een van de oudste vormen van literatuur. Het komt voort uit een luistertraditie en gedichten zijn dus zo geschreven dat ze makkelijk te onthouden zijn door de maker en te horen door de toehoorders. Ook al is de dichtkunst al zo oud, gebruiken we nog steeds gedichten bij belangrijk
 7. of meer regelmatige afwisseling van klanken. Het gaat dan niet alleen.

Voorbeelden van werkwijze voor de vier temperamenten: 1. Een sanguinisch kind. De spreuk zal opwekkend beginnen en dan tot rust voeren. Bijv. van de opwekkende anapest (v v -) overgaan naar de melancholische (of door Steiner harmonisch genoemde) amfibrachys (v - v len opsplitsen in trocheïsche versvoeten (/×) en af en toe in jambische (×/).14 Bormans is van mening dat het overgrote deel van de Middelnederlandse poë-zie gedicht is volgens dit model. 15 Ter illustratie van zijn theorie presenteert hij de eerste versregels uit het derde boek van Boendales Der leken spieghel

Metrum - Wikipedi

Wat is metrum? Definitie, uitleg en aansprekende voorbeelde

Literatuur bestuderen. Engelstalige literatuur is veelomvattend. Als je het moet bestuderen voor een proefwerk of examen kan het overweldigend zijn, en weet je niet waar je moet beginnen. Volg deze stappen om je doel te bereiken. Begin op.. Voorbeelden. Dactylisch vers: Geef. me m'n . hoed. en m'n . jas. en m'n . tas. want ik . ga. me be. drin. ken. Vers met veel spondeeën: Traag vaak schreef mijn pen. Dat is het leuke van jarig zijn: je wordt soms verrast met een bijzonder cadeau. Mijn moeder, altijd in de weer met tweedehands boeken, was aangelopen tegen het poëziekwartet van Querido. Titel: Gesneden Beelden. Dichters, dichteressen en gedichten uit zeven eeuwen. Een uitgave uit 1994. Extra grote kaarten zodat er genoeg ruimte is om gedichte Discussion: Bewerking - bewerkt. (te oud om op te antwoorden) de lachende panda. 2008-12-30 20:36:53 UTC. Permalink. Ik ben op zoek naar de juiste formulering voor de ondertitel van een. bundel met bewerkte teksten. Het gaat om prozateksten die ik in vijfvoetige jambe heb gezet Voorbeelden. Dactylisch vers: Geef. me m'n . hoed. en m'n . jas. en m'n . tas. want ik . ga. me be. drin. ken. Vers met veel spondeeën: Traag vaak schreef mijn pen die zin. neer op . klei. ne pa. pier. tjes. In het Nederlands wordt het metrum gevormd door afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen. In het . Griek

Hier nog enige voorbeelden: 'Birds in the night' (Vg 278) heeft de regel 'Een kleine teedre liedrenzwerm' (onderstrepingen van mij - H.A.). De slotstrofe van 'El cantor va por el mundo' (Vg 640) luidt: 'Zijn lied bereikt, vooruitgevlogen, / Maar zonder hem, de Eeuwigheid A. Versvoeten van 2 lettergrepen. Jambe zwak/sterk (v-) Vb: Het Wilhelmus . Trochee sterk/zwak (-v) Vb: Dolk op wieken in een jasje van kobalt (Arie van den Berg) Ander voorbeeld: Sinterklaas kapoentje. B. Versvoeten van 3 lettergrepen. Anapest zwak/zwak/sterk (vv-) Vb: In het diepst van het wou Door Congolezen, met wie hij zijn onderzoek uitvoerde, zelf hun verzen (waarvan 1 voorbeeld wordt gegeven) te laten scanderen en ritisch te doen begeleiden, meent schr. ontdekt te hebben: 1. dat de Nkundo-pozie, gelijk de Nederlandse, gebouwd is op het dynamische accent, op de klemtoon; 2. dat het volmaakte Nkundo-vers uit regelmatige versvoeten opgebouwd is, hetzij sterk-zwak, sterk-zwak.

Voorbeelden zijn de Jubelzangen voor Apollon, Elk van deze elementen was sterk gerelateerd aan de dichterlijke versvoeten als jambe, dactylus, trochee, anapest. Vandaar dat componisten in die tijd zich nauwelijks bekommerden over notatie van de ritmiek,. Uit bovenstaande voorbeelden blijkt meteen dat al deze waardeschalen vaak worden gecombineerd. Beelden zoals die van Madame Tussaud en de Andrea hebben zowel een heteronoom medium als geringe interzuintuiglijke reductie, wat alleen enigszins wordt gecompenseerd door het technisch vernuft dat nodig is om dergelijke natuurgetrouwe nabootsingen te maken W. Bronzwaer heeft Vogelvrij in 1993 gebruikt als voorbeeld in eenuiteenzetting over vers, metrum en ritme, en daar wil ik in dit stukje graag even bij stilstaan. Bronzwaer noemt Vogelvrij een metrisch gedicht, waarin per versregel zowel het aantal lettergrepen als het aantal beklemtoonde lettergrepen aan regels is gebonden

De titel alleen is al geweldig, en let op... de versvoeten kloppen. Dat wil zeggen, het ritme klopt, of zoals Hans Kuper zou zeggen Over rijmschema's en scanderen. Natuurlijk staan er ook voorbeelden bij, een mooie vormgeving waarbij gewerkt wordt met kleuren en typografie. De prachtige tekeningen van Georgien Overwater maken het helemaal af De alexandrijn, die zijn naam dankt aan de 12de-eeuwse Roman d'Alexandre, is in het Nederlands een zesvoetige jambe, in het Frans (dat geen versvoeten kent) een twaalflettergrepige versregel met twee vaste heffingen (de 6e en de 12e lettergreep) en twee vrije - volgens de klassieke regels althans, want sinds Hugo en Baudelaire worden ook vrijere alexandrijnen (zonder cesuur, bijvoorbeeld. Laat leerlingen aan de hand van de voorbeelden brain-stormen over een onderwerp (zie ook kader 1). Leerlin-gen verzamelen ideeën en associaties en maken een keuze welke vorm het beste bij hen en bij het onderwerp past. Ze schrijven het gedicht en bedenken een perfor-mance. Voordat de leerling zijn gedicht voor de klas pre Ambrosius en de hymne : Ambrosius (c. 340-397) schreef een groot aantal hymnes in jambisch metrum (jambe = versvoet van twee lettergrepen met accent op de tweede).Steeds vier regels van vier jambische versvoeten, maar pas op: per regel eigenlijk maar twee echt opvallende accenten, dus geen gestamp bij de voordracht.Dit vaste en tegelijk soepele ritme is waarschijnlijk toe te schrijven aan de. sonnetten schrijven 1: wat is een sonnet? Ja, wat is dat eigenlijk, een sonnet? Het is een soort gedicht, dat is wel duidelijk. Maar verder? Als je mensen vraagt wat een sonnet is, zeggen ze meestal: een gedicht met een bepaald rijmschema. Met wat geluk weten ze ook nog dat het 14 regels heeft. En dat het is opgebouwd uit 4 coupletten, van 4, 4.

Voorbeelden van middenstandsrijm in de mondelinge traditie zijn uiterst zeldzaam en meestal behoren ze dan tot het genre van de straatroep. Zoals de visboer die, eind jaren '50, zijn stootkar onze straat in duwde met de kreet 'Gestoomde Ma! Gerookte Pa! zo, hier is ie dan. een topic waarin je alles kan posten over gedichten, soorten gedichten, stijlen, enz. de bedoeling is dat ik hier later een 'verhaaltje' over ga schrijven en verschillende soorten gedichten beschrijf. je mag natuurlijk ook links plaatsen met goede gedichtensites met uitleg over gedichten oid

Voorbeelden zijn regent, voornaam en kantelen. Tijdens mijn vakantie kwam ik in een cryptogrammenboekje van Jan Meulendijks een prachtige homograaf van maar liefst 15 letters tegen. Lees verder Versvoeten. Gepubliceerd op 8 juli 2019. Gecategoriseerd als Weetje van de week Uiteraard veel Mariaverschijningen en voorbeelden van vrouwelijke idoolaanbidders, non of niet. Dat dit boek tevens een geschiedenis is van het christelijk geloof is nauwelijks toeval. En dat allemaal voorzien van een toepasselijk gedicht in vijfjambige versvoeten! Een bekende criticus over dit werk Parkwachter Zuid en Noord Burgemeester Blomlaan 294 t/m 316 en Blomlaan 200 t/m 29 Het derde voorbeeld is een Rock&Roll klassieker en kom je al tegen bij de High School Rock van Fats Domino (Blueberry Hill) maar wordt ook in blues- en rock-muziek gebruikt en is de basis voor de traditional en rock-klassieker House Of The Rising Sun, die bekend werd door de uitvoering van The Animals. (3) Het ritme Een klassieke tanka bestaat uit vijf regels van respectievelijk vijf, zeven, vijf, zeven en zeven lettergrepen; er wordt geen rekening gehouden met versmaat, versvoeten of rijm. De cesuur kwam door de band na de derde regel. Tanka is lyrische poëzie. Zij bezingt een diep gevoel van de dichter(es) door middel van een verwant natuurbeeld

Dactylische hexameter - Wikipedi

weet iemand het metrum van dit gedicht? wij snapper er

Rijm en metrum Cambiumned - Poezi

De laatste strofe van het gedicht Protestzang biedt een treffend voorbeeld: Niet langer nu gewacht. met vaste hand zijn observaties in het keurslijf der versvoeten giet. Een stille hartstocht klinkt op uit verscheidene minnezangen, gewijd aan dames als Eléonore,. Een voorbeeld hiervan is de openingsalinea van 'Waar wij steden doen verrijzen op de bodem van de zee', dat zich afspeelt in de Oostvaardersplassen: Het water kolkt grauw onder een even grijze hemel, het loden gewelf drukt zwaar op het lage land