Home

Ionaire stoffen

Ionaire verbindingen zijn elektrisch neutraal. Ze hebben geen netto lading. Door de sterke ionaire bindingen binnen hun kristalrooster zijn deze stoffen bros, en niet kneed- of vervormbaar. Ze geleiden stroom niet in vaste aggregatietoestand, maar hun elektrische geleidbaarheid neemt sterk toe als ze in gesmolten of in opgeloste toestand verkeren Ionoforen zijn stoffen die in zuivere toestand reeds bestaan uit ionen, die bij het oplossen in water apart gaan zitten. Ionogenen zijn stoffen die in zuivere toestand geen ionen bezitten, maar die wel aanmaken wanneer ze opgelost zijn in water. Geloof niet alles wat je leest. Heb jij verstand van PHP

Ionaire binding - Wikipedi

Ionaire stoffen. Opgebouwd uit metalen en niet-metalen (M+NM): zouten. Positieve metaalionen. Negatieve ionen van niet-metalen. Sterke ionbinding, dus: Hoge smeltpunten. Voorbeeld: ionrooster KClO3 > > Afhankelijk van welke stoffen (en de fase waarin de stof zich bevindt, zie andere FAQ voor uitleg over stoffasen) er bij elkaar worden gebracht, kan er een oplossing, suspensie, emulsie of overig mengsel ontstaan. Ook kan er schuim, nevel of rook gevormd worden. Hieronder zal per mengsel een beschrijving gegeven worden Keukenzout is een ionaire stof, bestaande uit natriumchloride. In de volksmond wordt dit stofje gewoonlijk zout genoemd, maar in de scheikunde is een zout een overkoepelende term voor een stofje bestaande uit een metaal en een niet-metaal. Enkele voorbeelden van zouten zijn kaliumnitraat, calciumcarbonaat en aluminiumhydroxide

atomaire stoffen zijn stoffen die op atomair niveau de eigenschappen van de stof hebben zoals de elementen ,moluculaire stoffen zijn stoffen die op moluculair niveau de eigenschappen van de stof hebben zoals bijvoorbeeld zouten, zuren ,base en Als een stof oplost in water, dan ontstaat een ionaire oplossing. Bijvoorbeeld: Cu 2+ (Cl-) 2 --> Cu 2+ (aq) + 2 Cl-(aq). Elk ion zit in de oplossing tussen de watermoleculen. IJzerionen hebben de lading 2+ of 3+. Fe 2+ (Cl-) 2 heet ijzer(II)chloride. Fe 3+ (Cl-) 3 heet ijzer(III)chloride Formules van ionaire stoffen Enkelvoudige ionen Stap 1: Schrijf de naam van het zout op Calciumchloride Stap 2: Schrijf de ionen los van elkaar op Calciumchloride Ca2+ Cl- Stap 3: aanvullen tot de totale lading 0 is Calciumchloride Cl- Ca2+ 2+ Lading samen 1+ 1- Stap 3: ion aanvullen tot de lading 0 is Calciumchloride Cl- Ca2+ Cl2+ Lading samen 0 2- Stap 4: Zet de index op de juiste plaats. Ionaire stoffen. Niet-metaal + metaal = ionbinding Het metaal staat een elektron af (Voorbeeld tafelzout (NaCl). Elektrolyten: alle ionaire stoffen splitsen in water tot ionen. NaCl + H20 ---> Na+( ion) + Cl- ( ion) + H2O Geleiding Let op: suiker heeft GEEN ionbindng, maar covalente binding Omdat zouten ionaire stoffen zijn, heet het kristalrooster van een zout een ionrooster. De kat- en anionen in een zout trekken elkaar aan, deze aantrekkingskracht heet de ionbinding. De regelmatige rangschikking kun je ook in de macroscopische wereld zien, zout vormt mooie, regelmatige kristallen

Wat zijn ionoforen/ionogenen? - Wetenschapsforu

Samenvatting Scheikunde Stoffen en metalen (4e klas vmbo

Ionaire verbinding = verbinding tussen positieve en negatieve ionen Ionaire stoffen = zouten 1.4 ONTLEEDBARE STOFFEN: Ionaire verbindingen II Samengestelde ion = elektrisch geladen deeltje dat uit meerdere atoomsoorten bestaat ZOUTEN - negatieve en positieve ionen trekken elkaar aan = ion-binding 1.5 DE MOLECULAIRE STOFFE NEN DE MASSA VAN ATOM Kenmerken van de ionaire binding: Het zijn sterke bindingen; Door polaire oplosmiddelen zijn ze makkelijk te verbreken (Vb. zout in water oplossen) Ionaire stoffen hebben een hoog smeltpunt; Ionaire stoffen zijn goed oplosbaar in water, ze splitsen in gehydrateerde ionen. Oxidatiegetallen (OG

Naamgeving organische stoffen Samenvatting HD 2 Samenvatting hoofdstuk 1 Samenvatting - Chemistry: Core Edition for Students Physiotherapy Samenvatting hoofstuk 2 Naamgeving Anorganische stofklassen. Andere gerelateerde documenten Basisbegrippen chemie Samenvatting Communicatie I 2012-2013 Tentamen 2009,. Ionaire stof Een stof die uit ionen is opgebouwd. We noemen dit ook wel een zout. Voorbeelden zijn kaliumchloride en natriumchloride. Ionrooster De ionen van een zout zijn regelmatig gerangschikt in een Stoffen die zijn opgelost in het oplosmiddel, kunnen gassen zijn Ionaire vaste stof = Elk atoom heeft 8 VE. vb. NaCl (Cl krijgt het VE van Na, op die manier hebben ze na binding beide 8 VE) Covalente vaste stof = Elk atoom ook 8 VE. vb. I 2 (I met 7 VE, ze gebruiken elk één elektron in een gedeeld elektronenpaar, dus in totaal 8 VE stoffen? C. Oxiden Welk van deze stofklasse n komt niet voor bij de an organische stoffen? B. Alcoholen Wat is het oxidatiegetal precies? A. Dit geeft het aantal elektronen aan van een element dat een atoom opneemt of afgeeft wanneer het overgaat naar de ionaire vorm. In een samengestelde stof is het O

Samenvatting Scheikunde Curie Hoofdstuk 3 en 4 Scheikunde

Elektrolyt Als stoffen opgebouwd zijn uit ionen noemt men ze vaak: elektrolyten. Het woord heeft te maken met de eigenschap van ionaire stoffen (er zijn geladen deeltjes aanwezig!) om elektrische stroom te geleiden (zie module 5), als die deeltjes tenminste vrij kunnen bewegen (dus niet in een ionrooster vastzitten) Ionaire stoffen, zouten [bewerken | brontekst bewerken] Positieve en negatieve ionen zijn bij zouten in een vaste verhouding in het kristalrooster gerangschikt. Beschouw natriumchloride NaCl als voorbeeld, dan kan men het kristalrooster als volgt voorstellen: ieder natrium-kation Na + wordt door zes chloride-anionen Cl − omgeven en ieder chloride-kation door zes natrium-anionen Ionaire stoffen zijn opgebouwd uit ionen, dus alle zouten zijn iIonaire stoffen. In het rijtje dat je opsomde zijn kaliumbromide en calciumnitraat de enige 2 ionaire stoffen. Een extra kenmerk van een ionaire stof is het hoge kook- en smeltpunt. ____ Voordelen van ionische vloeistoffen zijn dat ze niet verdampen en dat je ze goed kunt recyclen. Tien jaar geleden verwachtten velen dat de chemische industrie geleidelijk zou overstappen op deze 'groene' vloeistoffen. Toch is dat nog maar op bescheiden schaal gebeurd, vooral omdat ze nogal kostbaar zijn

Zouten worden dan ook wel ionaire of ionogene stoffen genoemd. Door de sterke aantrekkingskracht tussen positieve en negatieve ionen hebben zouten een hoog smeltpunt over het algemeen. Deze binding tussen de ionen wordt de ionbinding genoemd. Ionen kunnen dus negatief of positief geladen zijn bij elk type vaste stof voor, niet alleen bij ionaire stoffen. Voorbeelden van polymorfie zijn de witte en rode vorm van het element fosfor en de calciet- en aragonietfase van calciumcarbonaat. 1.2.2. Kristalstructuur Onze eerste taak is het ontwikkelen van een begrippenkader nodig voor de beschrijving van ee Stoffen die slecht of matig dissociëren(=in ionen splitsen) in water zijn slechte elektrolyten. HCl is een goede elektrolyt. Het is een moleculaire stof (H is covalent aan Cl gebonden), maar dissociëert volledig in ionen in water Polaire of apolaire stof. Dalton stelde als eerste vast dat atomen de kleinste deeltjes waren, waaruit een stof kon opgebouwd zijn. T, Rutherford en Chadwick bewezen echter het tegendeel door het uitvoeren van talloze experimenten. Zo ontdekte T dat er negatief geladen deeltjes voorkwamen in het atoom Is uranium een ionaire of moleculaire stof? (of iets anders?) Reacties. Gosse op 22 december 2005 om 19:12 Beste Berend De 3 soorten straling zijn geen van allen atomen, maar allemaal anders. -Alfastraling bestaat uit deeltjes, namelijk heliumkernen. Dus 2 protonen en 2.

PPT - 1

Ionische vloeistof - Wikipedi

 1. Een moleculaire stof is vaan een stof die uit een gas of vloeistof bestaat. (dit is NIET altijd het geval) een zout bestaat uit een metaal en een niet-metaal en een metaal is vaak een vast stof. Ik denk dat je dit voor school nodig hebt. Als je in je Binas kijkt op tabel 31 & 32 zie ke het helemaal staat
 2. ste vrij kunnen bewegen (dus niet in een ionrooster vastzitten)
 3. Alle verbindingen gevormd uit metalen en niet-metalen zijn zouten. De zouten zijn opgebouwd uit ionen. Zouten worden dan ook wel ionaire of ionogene stoffen genoemd. Door de sterke aantrekkingskracht tussen positieve en negatieve ionen hebben zouten een hoog smeltpunt over het algemeen. Deze binding tussen de ionen wordt de ionbinding genoemd
 4. Ionaire stof Zout, stof die niet uit moleculen maar uit ionen bestaat Ionlading De positieve of negatieve elektrische lading van een enkel ion of van een samengesteld ion Ion Elektrisch positief of negatief geladen atoom Index Getal in een molecuulformule dat het aantal atomen van een element aangeeft
 5. ionaire stof; elektrode; ionentheorie; enkelvoudige ionen; elektrolyse; natriumchloride; stroomgeleiding; kristalrooster; stroomgeleiding; onderzoeken van een moleculaire stof en van zouten; 6.2: kan zeggen wat er gebuert bij het oplossen van zouten; kan van enkele ionen zeggen welke lading ze hebbe

Moleculaire stoffen: Opgebouwd uit moleculen. (de formule van een moleculaire stof bestaat alleen uit atomen van niet-metalen) In het molecuul (tussen de atomen): de atoombinding (sterke binding). In moleculaire stoffen werkt de atoombinding (ook wel covalente binding genoemd): elektronen vormen elektronenparen die tussen twee niet-metaal atomen voor binding zorgen Cafeïne is een stof die van nature voorkomt in koffie, en in kleinere hoeveelheden in thee. Ook energiedrankjes, cola, chocolade en chocolademelk bevatten cafeïne. Bij een kleine hoeveelheid, bijvoorbeeld met het drinken van 1 à 2 kopjes koffie, verbetert cafeïne de concentratie en prestatie en verdrijft het vermoeidheid basen zijn ionaire stoffen bestaande uit een positieve metaal ion en een negatieve OH- of hydroxide. alkaan. alkanen zijn covalente stoffen bestaande uit C en H en soms een andere niet metaal. oxidatiegetallen. een oxidatiegetal van een atoom is een verbinding dat iets zegt over de ladingstoestand van dat atoom

Samenvatting Scheikunde Stoffen en moleculen hoofdstuk 5

Ionaire verbinding = verbinding tussen positieve en negatieve ionen Ionaire stoffen = zouten 1.4 ONTLEEDBARE STOFFEN: Ionaire verbindingen II Samengestelde ion = elektrisch geladen deeltje dat uit meerdere atoomsoorten bestaat ZOUTEN - negatieve en positieve ionen trekken elkaar aan = ion-binding 1.5 DE MOLECULAIRE STOFFE NEN DE MASSA VAN ATOM Het aardige van deze, overigens niet erg praktische, manier om natriumchloride te maken is dat je hier drie verschillende soorten stoffen ziet: een metaal (natrium), een moleculaire stof (chloor) en een zout of ionaire stof (natriumchloride). Die drie soorten stoffen verschillen in eenvoudig waar te nemen eigenschappen 100 - Een omschrijving kunnen geven voor: ion, anion, kation en ionaire stof (= zout). 101 - De vorming van kationen en anionen kunnen verklaren d.m.v. de edelgasconfiguratie. 106 - Van de eerste 20 elementen, metalen en niet-metalen van elkaar kunnen onderscheiden op basis van hun elektronenconfiguratie en de vorming van kationen of anionen Zouten Mengsels Moleculaire stoffen Oplosvergelijking Nask 2 Mengen en scheiden Ionaire stoffen. Deel deze video . Miranda Onstenk-Kusters . Door: Miranda Onstenk-Kusters Bekijk profielpagina. Hoi! Mijn naam is Miranda Onstenk. Ik ben docent NaSk in de onderbouw en NaSk2 in de bovenbouw van het VMBO - Indampvergelijking van een molekulaire stof en ionaire stof - Samenstelling van een mengsel: massa en volume-procenten . Hoofdstuk 4 §4.1 De fasen van een stof -vaste stof - vloeistof - gasvormige stof g Deeltjesmodel aantrekkingskracht, ruimte tussen de molekulen 6 faseovergange

112 - Kunnen afleiden dat een binaire ionaire stof steeds bestaat uit een metaal en een niet-metaal. LP Chemie 2e gr ASO (studierichtingen zonder component wetenschappen) OVSG 93 - Van de eerste 18 elementen, die met een uitgesproken metaalkarakter en niet-metaalkarakter kunnen opnoemen en situeren in het periodiek systeem Samengestelde Ionen Zout Formules Formules Ionaire Stoffen Met Dank Aan Tyler DeWitt VMBO MAVO HAVO Onderbo' 'binas alles voor je examen July 3rd, 2018 - BINAS vmbo KGT Informatie voor NaSk 1 en NaSk 2 INHOUD Algemeen 1 Veelgebruikte waarden 2 Omrekenregels 3 Vermenigvuldigingsfactoren 4 Uit het Griekse alfabet 75 aangeven welke organen en/of weefsels de mens heeft voor opname van stoffen, voor transport, voor het geschikt maken van stoffen voor transport, voor het verwijderen van overtollige en schadelijke stofwisselingsproducten en voor opslag van stoffen. 76 in afbeeldingen de verschillende organen herkennen die betrokken zijn bij de vertering Moleculaire stoffen : bestaan alleen uit niet-metaal-atomen (zie binas 99) Atoombinding : aanwezig binnen moleculen in vaste, vloeibare en gasfase en ook als de stof i 49 - met voorbeelden uitleggen hoe een ionbinding, een atoombinding en een metaalbinding tot stand komen. 53 - het model van de atoombinding als gemeenschappelijk elektronenpaar tussen twee atomen voorstellen. 70 - het. Stoffen en hun reacties (7 lesuren) Inleiding: stof, element en reactie Hoeveelheden Veiligheid en energie (5 lesuren) Hoe je een moleculaire stof en hoe je een zout (ionaire stof) weergeeft; De bouw van een atoom Berekeningen maken over de elementensamenstelling in een zuivere stof en over de samenstelling van mengsels;.

Een stof die uit ionen is opgebouwd. b Een verbinding opgebouwd uit ionen, dus ionaire stof. c De binding tussen positieve en negatieve ionen door elektrische aantrekking. d Een ion dat opgebouwd is uit één element. e Een ion dat opgebouwd is uit meer dan één element. 112 - Kunnen afleiden dat een binaire ionaire stof steeds bestaat uit een metaal en een niet-metaal. 130 - Het model van de vorming van covalente bindingen kunnen toepassen voor de opstelling van structuurformules van eenvoudige covalente verbindingen tussen 2 ongelijksoortige nietmetaalatomen. 140 - De metaalbinding kunnen beschrijven De meeste moleculaire stoffen hebben een molecuulrooster. In zo'n molecuulrooster zitten geen geladen deeltjes Binnen de scheikunde delen we stoffen in drie soorten op; moleculaire stoffen, metalen en zouten. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de zouten (ionaire stoffen) Ionaire stoffen (zouten) nl. Frank Joosen. 2019-11-13 14:55:33. Binnen de scheikunde delen we stoffen in drie soorten op; moleculaire stoffen, metalen en zouten. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de zouten (ionaire stoffen) 2.3c ionrooster Verslag examenbesprekingen nask2 Algemeen: - Vrij veel rekenwerk - Examen heeft meer body dan dat van de afgelopen jaren. - Waarom nergens berekening van de molecuulmassa

Over die VdW die ik eerder meldde....ik begin na wat leeswerk te twijfelen. Vanuit de natuurkunde (toch de meest adequate beschrijving van de krachten) lijkt het dat het afwezig is bij ionaire stoffen....ik betwijfel ook dat weer, maar kan er nog niks over vinden. Maar ik heb ook niks gevonden over een binding tussen moleculair apolair en metaal Studiecoaching met filmpjes. Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen. Dit is de samenvatting van het boek NOVA Scheikunde. De auteur (s) van het boek is/zijn J Geertzen T de Valk. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris 95 aangeven dat organische stoffen vanaf bladeren en vanuit opslagweefsels via bast- en houtvaten naar alle cellen in de plant getransporteerd worden. 96 aangeven dat opslag van stoffen plaatsvindt in wortels, stengels, bladeren en zaden. Subdomein: Metabolisme van de mens* De kandidaat ka 8-feb-2020 - Oplosbaarheid Niet alle zouten lossen even goed op. De oplosbaarheid is ook afhankelijk van de temperatuur. In BINAS tabel 45A staat een schematisch overzicht van de oplosbaarheid van de belangrijkste zouten in water.Hierbij wordt alleen onderscheid gemaakt in goed, matig of slecht oplosbare zouten bij kamertemperatuur. Een r, o of open plek in de tabel betekent dat het.

Bindingstypen en eigenschappen van stoffen De chemische

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de zouten (ionaire stoffen) De mate van oxidatie van broom in verschillende verbindingen. Kenmerken van broom als element en als eenvoudige stof. Verschillende broomverbindingen, hun gebruik in de industrie. Geschiedenis van ontdekking, fysieke en chemische eigenschappen van het element mogelijk Stoichometrie- Anorganische chemie en andere samenvattingen voor Algemene en Anorganische chemie, Farmaceutische Wetenschappen. Stoichometrie (chemische formules & chemische reacties). + illustraties, schemas & vraagstukken Ionaire / inogene stof: de stof bestaat ook in de vaste fase uit positieve en negatieve ionen. Het kristalrooster wordt gevormd door positieve en negatieve ionen. ionrooster. Moleculaire stof: de stof bestaat uit moleculen, dus uit groepjes bij elkaar horende atomen

H1.6 naamgeving moleculaire stoffen en verschil ..

CHEMISCHE STOFFEN EN HUN EIGENSCHAPPEN en andere samenvattingen voor Natuurwetenschappen, ASO. Hoofdstukken: Indeling van stoffen, Anorganische stoffen en hun eigenschappen, Organische stoffen en hun eigenschappen, Kunststoffen Henk Vrielinck U Gent E-mail Meer info. Henk Vrielinck (1974) studeerde af als Burgerlijk Natuurkundig ingenieur aan de Universiteit Gent in 1996. Zijn doctoraal- en postdoctoraal onderzoek aan de vakgroep Vastestofwetenschappen richtte zich op het achterhalen van de structuur van optische dopanten in ionaire vaste stoffen (fotografische materialen, vastestoflasers, opslagfosfors voor X. De drie groepen verschillen van structuur, oplosbaarheid en smeltpunt. Een plastic is een kunststof waarmee, door verhitting in een vorm onder druk, een object wordt gemaakt. We spreken dan van een thermoplast. Thermoharders (bijvoorbeeld polyester) en elastomen (kunstrubbers) vallen dus ook onder de kunststoffen maar zijn geen plastic 3. Los de Mulliken-elektronegativiteit met de vergelijking op. Wanneer je kJ/mol als eenheid gebruikt voor de energie, dan is de vergelijking van de Mulliken-elektronegativiteit gelijk aan ENMulliken= (1,97×10−3) (Ei+Eea) + 0,19. Verwerk je waarden in de vergelijking en los op voor EN Mulliken

H20 Esports Campus is een platform voor Developing the Next Generation through gaming, esports en creative tech. Het Rabo Esports Stadium is de eerste en grootste permanente esports evenementenlocatie van de Benelux en wil uitgroeien tot dé esports hub van Europa. De campus omvat o.a. 10.000 m2 esports gaming arena, werkplekken en kantoren voor startups en bedrijven in gaming, esports en. De bepalingen van de kritische micelconcentraties (cmc) voor ionaire surfactanten met behulp van specifieke geleidbaarheidsmetingen zijn uitstekende onderzoeksprojecten voor studenten en leerlingen om inzicht te verwerven in enkele eigenschappen van stoffen in oplossing. In deze bijdrage bespreken we de resultaten van een dergelijk project Wat je voor je strijkijzer wil, is water zonder droogrest, dat wil zeggen vaste stoffen die achterblijven na verdamping. Die droogrest is hoofdzakelijk afkomstig van opgeloste zouten, in leidingwater vind je bijvoorbeeld meer of mindere concentraties van vooral natrium, kalium, calcium en magnesium, en dan natuurlijk ook tegenionen zoals sulfaat, carbonaat, chloride,. In een samengestelde stof kan men altijd een elektropositiever en een elektronegatiever element onderscheiden. Dit geldt zowel voor ionaire als voor covalente verbindingen. Niettegenstaande zij uit drie verschillende elementen opgebouwd zijn, volgen de zogenaamde pseudobinaire verbindingen de schrijfwijze en de benaming die hier voor de binaire stoffen beschreven wordt

PowerPoint-presentati

 1. Voor stoffen die uit atomen bestaan, zoals metalen, geldt analoog: 1 mol = A gram. En voor een ionaire stof geldt hetzelfde, bijvoorbeeld 1 mol NaCl = 58.5 g. De massa van 1 mol stof noemen we molaire massa. 10.2 Molariteit = Aantal mol per liter De molariteit is het aan mol stof per liter oplossing. Hoofdstuk 11 11.
 2. Een ion - of ionenbinding, ook wel elektrovalente of heteropolaire binding genoemd, is een binding die ontstaat door de elektrostatische aantrekking tussen een negatief en een positief geladen ion. De binding is alleen mogelijk tussen atomen met een groot verschil in elektronegativiteit. In de praktijk gaat het dan om bindingen tussen atomen met een metaalkarakter en atomen met een niet.
 3. Deze grondstoffen gaan tijdens de chemische synthese covalente of ionaire bindingen aan en vormen zo amorfe of kristallijne stoffen. Er zijn drie soorten kunststoffen: Thermoplasten: synthetische polymeren gevormd uit lineair geschakelde monomeren; 92% van alle geproduceerde plastics zijn thermoplasten
 4. stof of een ionaire stof?' Zeg niet ' Uit welke en hoeveel atomen bestaat ethanol?' Hier zou expliciet moeten vermeld worden dat het gaat om één molecule ethanol. Van vergelijkbare aard is de vraag: wat gebeurt er als je twee watermoleculen met elkaar laat reageren? Dat is een onmogelijke opdracht: twee aparte moleculen kan j
Kristal (natuurwetenschappen) - Wikipedia

Suspensies, oplossingen, emulsies en overige mengsels - Mr

4V Indeling van stoffen скачать - Сккачивайте бесплатно любое видео с ютубе и смотрите онлайн stoffen die heel specifiek hun werk doen, dat wil zeggen, alleen aangrijpen op zijgroepen die aanwezig zijn op de boosdoener en deze ionaire vorm . Leg uit of methyleenblauw zuurstofrijke cellen kleurt of juist zuurstofarme. Neem de figuur over en maak er Lewisformules van di Diamanten koop je bij Van Leeuwen Juwelen. Het adres in de regio voor goede kwaliteit voor een goede prijs. Donderdag-zaterdag 10.00-17.00u

Nitrilbutadieenrubber - Wikipedia

Zouten en moleculaire bindingen - soorten Wetenschap

 1. Een samengestelde stof of chemische verbinding is een stof die wordt gevormd door de chemische binding tussen de atomen van twee of meer chemische elementen.. In een chemische verbinding komen de samenstellende elementen in een vaste verhouding voor. Deze verhouding wordt weergegeven met de molecuulformule of met de verhoudingsformule.Een voorbeeld: water, waarvan een individueel molecuul.
 2. Kunststof lampen. Kunststof is een organisch materiaal dat is opgebouwd uit zeer grote moleculen die ontstaan door synthese (een reactie waardoor er een nieuwe stof ontstaat) van grondstoffen. Deze grondstoffen gaan covalente of ionaire bindingen aan en vormen zo amorfe of kristallijne stoffen. Er bestaat soms wat verwarring over de spelling.
 3. de formule van elke stof correct geschreven is (H 2O is de juiste formule van water, H 2O 2 is de formule van een andere stof en dus foutief , HO 2 bestaat niet), in beide leden van de reactievergelijking (linkerlid en rechterlid) evenveel atomen van elke soort voorkomen (massabehoud). Linkerlid Een reactievergelijking is goed geschreven als de formule van elke stof correct geschreven is en als i
 4. Moleculaire, ionaire en kristallijne structuur van zouten De verbinding tussen het metaal en het niet-metaal is als vaste stof soms wel en soms niet moleculair . Bij kleine ionen (zoals chloride of antimonide) zijn er geen verschillende paren aan te wijzen in de vaste stof, maar de atomen zijn als ionen opeengestapeld (bijvoorbeeld natriumchloride)
 5. Zuivere stof moleculen opgebouwd uit 1 soort atoom = zijn niet-ontleedbare stoffen. Zouten zijn ionaire verbindingen, in zouten trekken + en - ionen elkaar aan = ion-verbinding Naam van element Formule van het ion Naam van het ion Zilver Ag+ Zilver-ion Kalium K+ Kalium-io

Wat is het verschil tussen moleculaire stoffen en atomaire

Welke van de volgende stoffen is een metaal? Zijn de overige stoffen opgebouwd uit atomen, moleculen of ionen (kationen en anionen)? NaCl, Cu, SCl 2, C (grafiet), He, O 2 Geef van de volgende verbindingen de formule (molecuulformule of formule-eenheid) en geef aan of deze stof opgebouwd is uit moleculen of ionen. Voor elke ionaire verbinding Ionaire vaste stof = Elk atoom heeft 8 VE. vb. NaCl (Cl krijgt het VE van Na, op die manier hebben ze na binding beide 8 VE 12:00 | Promotie. Het concept van Lewiszuur - een molecuul of ionaire verbinding dat een elektronenpaar kan accepteren en een gecoördineerde covalente binding kan

Overzicht hoofdstuk 6 - aphelder

 1. (Mono)waterstofcarbonaat of (verouderd) bicarbonaat is een anion, een negatief geladen ion -een ion is een elektrisch geladen atoom of molecuul- met brutoformule HCO3-. Het waterstofcarbonaat-ion bestaat uit een centraal koolstofatoom (C) omringd door drie zuurstofatomen (O). Op een der zuurstofatomen is nog een waterstof (H) gebonden
 2. Zijn de overige stoffen opgebouwd uit atomen, moleculen of ionen (kationen en anionen)? NaCl, Cu, SCl 2 en C Geef van de volgende verbindingen de formule (molecuulformule of formule-eenheid) en geef aan of deze stof opgebouwd is uit moleculen of ionen. Voor elke ionaire verbinding geef je ook de formules van de ionen waaruit deze stof is opgebouwd
 3. Moleculaire, ionaire en kristallijne structuur van zouten. Een kristal koper(II)sulfaat. De verbinding tussen het metaal en het niet-metaal is als vaste stof soms wel en soms niet moleculair. Bij kleine ionen (zoals chloride of antimonide) zijn er geen verschillende paren aan te wijzen in de vaste stof,.
 4. Deze grondstoffen gaan tijdens de chemische synthese covalente of ionaire bindingen aan en vormen zo amorfe of kristallijne stoffen. Er zijn drie soorten kunststoffen: Thermoplasten: synthetische polymeren gevormd uit lineair geschakelde monomeren 92% van alle geproduceerde plastics zijn thermoplasten

Formules van ionaire stoffen slideum

Sommige vaste stoffen in contact met een vloeistof binden moleculen en ionen uit de vloeistof aan hun opper­ vlak. Deze binding berust bij moleculen op van der Waals krachten, bij ionen op elektrostatische krachten. In het eer­ ste geval spreken we van moleculaire binding (absorptie) in het tweede ge­ val van ionaire binding De chemische binding Chemische bindingen o = krachten die atomen in een verbinding samenhouden o Gevormd doordat atomen naar laag mogelijke energie streven, bij binding soms lager energie Bindings-dissociatie-energie =energie die nodig is om een binding te breken Alle eigenschappen zijn te verklaren door interacties tussen atomen Ionaire binding o 1 of meer elektronen getransfereerd o Sterk.

De enkelvoudige stoffen worden verder onderverdeeld in metalen en niet-metalen. De samengestelde stoffen hebben ofwel een ionaire binding (of ionbinding) tussen hun samenstellende deeltjes, ofwel. Elektronenconfiguratie. De elektronenconfiguratie van een atoom of ion geeft aan hoe de elektronen verdeeld zijn in banen ( orbitalen) rondom de kern van het atoom. De elektronen vormen verschillende lagen ofwel schillen. Een laag is dus een elektronenschil. Elk element heeft zijn eigen typische elektronenconfiguratie Ionaire bindingen opgebouwd uit (metallische) kationen en (niet-metallische) anionen, waarbij elektrische neutraliteit moet voldaan zijn: •CaF 2: 2 x meer F1-als Ca2+ •MgO: evenveel Mg2+ als O2-•Kationen zijn in de regel kleiner dan anionen •elk kation streeft ernaar door zoveel mogelijk anionen omringd te worden, en omgekeerd 3

Samenvatting Microbiologie Periode 1 - StudeerSne

 1. 2. Interne factoren die de reactiviteit van organische stoffen beïnvloeden De reactiviteit van een organische stof wordt niet alleen beïnvloed door externe factoren, bv. polair (ionaire reactie.
 2. zuivere stoffen waarvan de moleculen zijn opgebouwd uit één soort atomen. symbool. andere niet-ontleedbare stoffen worden weergegeven met hun symbool bijvoorbeeld: koolstof = C(s) metalen. niet-ontleedbare stoffen zijn onderverdeeld in de groepen metalen & niet-metalen. niet-metalen
 3. Volledige verbranding van een stof betekent dat de brandstof helemaal aan de zuurstof bindt. Hierbij ontstaan afvalproducten die schadelijk zijn voor het milieu en voor je eigen gezondheid. Voorbeeld: Dit de reactievergelijking van de onvolledige verbranding van methaan. 2 CH 4 + 3 O 2 → 2 CO + 4 H 2 O
 4. View Chemie samenvatting + H12345.docx from A EN MISC at University of Antwerp - City Campus. Chemie samenvatting Hoofdstuk 2 Metaal + niet metaal = ionaire binding Naam metaal (evt romeins cijfee
 5. Stoffen die uit ionen zijn opgebouwd (meestal te herkennen aan het feit dat er een metaal in de verbinding zit) Deze inter-ionaire krachten bepalen de sterkte van het rooster en dus ook het smeltpunt. Ionic lattice In salts are strong attraction forces between positive and negative ions (see module 3).
Carbonaat - WikipediaHalfgeleidersKunststof - WikipediaNVON | Het bepalen van de kritische micelconcentratieMATERIALEN – Zwatec