Home

Artikel 23 Grondwet vrijheid van onderwijs

De vraag kan worden gesteld of de vrijheid van onderwijs, zoals geregeld in artikel 23, niet strijdig is met andere waarden in onze samenleving. De vrijheid van onderwijs biedt niet-openbare scholen immers de mogelijkheid hun eigen normen- en waardenstelsel uit te dragen In artikel 23 van de grondwet (Vrijheid van Onderwijs) is o.a. bepaald dat ouders een school mogen stichten op basis van bijvoorbeeld een godsdienst. Als zo'n school voldoet aan bepaalde voorwaarden, dan krijgt de bijzondere school dezelfde financiering vanuit de overheid als een openbare school De basis voor de vrijheid van onderwijs in Nederland is artikel 23 van de Grondwet. Hieronder de volledige tekst. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering

Destinations: The Netherlands, Australia, Belgium, Wales, Scotlan

 1. De vrijheid van onderwijs is een grondrecht. Iedereen mag een school oprichten die past bij de eigen overtuiging (artikel 23 Grondwet)
 2. Artikel 23 van de Grondwet borgt al ruim 100 jaar dat we in Nederland vrijheid van onderwijs hebben en dat de overheid zorg draagt voor het onderwijs. De laatste tijd spelen veel discussies over artikel 23 in politiek en samenleving. De Onderwijsraad publiceert in het kader van zijn 100-jarig bestaan de notitie Onderwijsvrijheid én Overheidszorg:.
 3. Art. 23 GW - Artikel 23 Grondwet - Artikel 23 1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.3
 4. Vrijheid van onderwijs. Al ruim 100 jaar zorgt artikel 23 van de Grondwet ervoor dat we in Nederland vrijheid van onderwijs hebben en dat de overheid zorg draagt voor het onderwijs
 5. Op basis van artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs mag iedereen een school oprichten en deze naar eigen overtuiging inrichten. In de praktijk is het bijna onmogelijk om een nieuwe bekostigde school te beginnen. Daarom wil het kabinet het starten van nieuwe scholen in het basis- en voortgezet onderwijs wijzigen
 6. Artikel 23 gaat over de verantwoordelijkheid die de regering heeft voor het onderwijs. Er is ook in geregeld dat burgers de vrijheid hebben om een school op te richten op basis van een erkende.

Deze vrijheid van onderwijs, die in 1917 is vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet, kwam tot stand na een strijd tussen protestanten en katholieken (de confessionelen) enerzijds, en de liberalen. Het is logisch dat ouders daar invloed op willen hebben en een school zoeken die past bij hun levensovertuiging. Artikel 23 GW biedt die mogelijkheid. De taak van de overheid is de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. Artikel 23 is bovendien een mooi voorbeeld van het subsidiariteitsbeginsel In artikel 23 is vastgelegd dat het onderwijs voorwerp van overheidszorg is, en dat het geven van onderwijs vrij is, behoudens het bij de wet te regelen toezicht van de overheid. Het derde en vierde lid bevatten de grondwettelijke waarborgen met betrekking tot het openbaar onderwijs Wellicht is hier een toelichting met een definiëring van de in artikel 23 gebezigde begrippen ('openbaar', 'bijzonder', 'richting' en 'deugdelijk onderwijs') voldoende. Inperking van de vrijheid van onderwijs in bovenbedoelde zin verlost ons tevens van twee andere uitwassen van artikel 23: het almaar uitdijende thuisonderwijs en de vervoersvergoeding, waar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten al jarenlang tegen protesteert

Hire a caravan near Vrijhei

Vrijheid van onderwijs, oftewel artikel 23 van de Grondwet, is een thema dat de laatste tijd op veel belangstelling kan rekenen in de pers, politiek en veel organisaties in en rondom het onderwijs. Onder redactie van Verusadviseur en hoogleraar Chris Hermans is de bundel Vrijheid van onderwijs: een uitnodiging tot wisseling van perspectief geschreven waarin een voorstel to De rechter verwijst naar artikel 23 van onze grondwet - de vrijheid van onderwijs. Dat is een groot goed. Ontstaan uit een beroemd compromis: de pacificatie van 1917. De confessionelen kregen financiering van scholen op een religieuze grondslag, de sociaaldemocraten en liberalen kregen het algemeen mannenkiesrecht Anders geformuleerd: Hoe ver ging de vrijheid van onderwijs? Artikel 23 van de Grondwet. Hoofdstuk 1, artikel 23 van de Nederlandse grondwet luidt als volgt: Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering Met als gevolg het lerarentekort, schaalvergroting, een groot personeelsverloop, verzakelijking, achteruitgaande reken- en taalresultaten, salarisachterstand t.o.v. gelijk opgeleiden in andere sectoren, de autonome ruimte noodzakelijk om de pedagogische opdracht van het onderwijs in te perken en in te vullen, etc. Praten over artikel 23 grondwet is een handige kapstok om je goede bedoelingen voor het voetlicht te brengen en in de concrete wetgeving achter de feiten aan blijven lopen

Het oer-Nederlandse artikel 23 van de grondwet ligt onder vuur. Dit artikel regelt de vrijheid van onderwijs, oftewel: de vrijheid een school op te richten op basis van religie of levensovertuiging In artikel 23 Grondwet is de vrijheid van richting, op te vatten als de vrijheid om een fundamentele oriëntatie, ontleend aan een welbepaalde godsdienstige overtuiging of levensbeschouwing in het onderwijs tot uitdrukking te brengen, niet geformuleerd als een algemeen vrijheidsrecht waarop - zoals bij artikel 6 of 7 Grondwet - slechts een begrensd aantal mogelijkheden tot beperking openstaan

Vrijheid van onderwijs in de Grondwet - Nederlandse Grondwe

Vrijheid van Onderwijs art

 1. Artikel 23 / PvdA wil vrijheid van onderwijs beperken buiten Grondwet om: 2004-03-29: Trouw (www.trouw.nl) E. Kreulen: Analyse / Minister knabbelt aan vrijheid van onderwijs: 2004-05-04: Trouw (www.trouw.nl) Redactie onderwijs: Minister twijfelt over dwang: 2005-05-19: Trouw (www.trouw.nl) M. Homan: Utrecht / Witte scholen willen we niet: 2004.
 2. Vrijheid van onderwijs in de Grondwet. Het huidige Grondwetsartikel ( artikel 23) dateert grotendeels uit 1917. In dat jaar werd na jarenlange strijd een politiek compromis bereikt, waardoor er financiële gelijkstelling kwam tussen bijzonder en openbaar onderwijs. Met name de liberalen verzetten zich lange tijd tegen subsidiëring door het.
 3. ouderwetse vrijheid van onderwijs is niet meer. Artikel 23 nieuw Het is tijd om het fundament van ons onderwijs te herzien. De vrijheid van onderwijs is wat VOS/ABB betreft toe aan een wedergeboorte. Wat blijft, is de vrijheid om scholen op te richten en in te richten, maar wel binnen de waarden van onze democratische samenleving

Vrijheid van onderwij

Artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs moet ondergeschikt worden gemaakt aan artikel 1 waarin het gelijkheidsbeginsel is geformuleerd. Dat benadrukt historicus en oud-conrector Carel Verhoef op de opiniepagina van Trouw De vrijheid van onderwijs - zoals vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet - kan daarbij worden misbruikt om 1) scholen te stichten die niet optimaal aan de toekomst van kinderen werken en 2) door kinderen te weigeren die op een bepaalde school onderwijs zouden willen genieten De vrijheid van schoolstichting wordt door artikel 23 Grondwet beschermd als een deelvrijheid van de ruimere vrijheid van onderwijs. Bij de beschrijving van de reikwijdte van de stichtingsvrijheid in hoofdstuk 4 werd vetrokken vanuit een uiteenzetting van het karakter van de vrijheid van onderwijs als grondrecht

Zijn christelijke en islamitische scholen nog van deze

Artikel 23, dat de vrijheid van onderwijs garandeert, schept immers veel ruimte voor scholen om het onderwijs zo in te richten als zij geschikt achten. Je kunt Artikel 23 vergelijken met het Tweede Amendement op de grondwet van de Verenigde Staten Artikel 23 van de Grondwet is honderd geworden, De liberalen kregen hun algemeen mannenkiesrecht, de christelijke partijen scoorden in ruil daarvoor de vrijheid van onderwijs, artikel 23 Vrijheid van onderwijs, zoals geregeld in Artikel 23 van de Grondwet, staat weer volop in de belangstelling vanwege een aantal incidenten op slecht functionerende scholen. De hernieuwde belangstelling voor de vrijheid van onderwijs kan niet los gezien worden van de ontwikkelingen rondom het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam PvdA wil vrijheid van onderwijs beperken buiten Grondwet om ZWOLLE - De PvdA loopt op eieren als het gaat om de vrijheid van onderwijs. Een duidelijk voor of tegen het afschaffen van artikel 23.

De vrijheid van onderwijs en de financiële gelijkstelling tussen openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs is gebaseerd op artikel 23 van de grondwet. De vrijheid van onderwijs staat in artikel 23 lid 2. De financiële gelijkstelling van openbare en bijzondere scholen staat in artikel 23 lid 6 en lid 7 In deel 2 van deze serie gaan we het hebben over vrijheid van onderwijs, passend onderwijs en de salariskloof. Artikel 23 van de Grondwet. Artikel 23 regelt de vrijheid van onderwijs, oftewel: de vrijheid een school op te richten op basis van religie of levensovertuiging. Eind vorig jaar kwam het artikel in opspraak na verschillende incidenten Artikel 23 v.d. grondwet: vrijheid van onderwijs Houden of afschaffen? Waarschijnlijk heeft iedereen in Nederland de discussie tussen de VVD-leden Ayaan Hirshi Ali en Hans Wiegel gevolgd. Dit conflict gaat over het wel of niet afschaffen van vrijheid van onderwijs (artikel 23). In dit artikel staat 'Artikel 23 van de Grondwet, waarin de vrijheid van onderwijs wordt geregeld, is inderdaad niet meer van deze tijd. Het had bij de grondwetherziening van 1983 al moeten worden aangepast. Het vormde een oplossing voor een probleem dat inmiddels niet meer bestaat, omdat de Nederlandse samenleving zo sterk is geseculariseerd

Vrijheid van onderwijs Rijksoverheid

De vrijheid van onderwijs in artikel 23 Grondwet: niet meer van deze tijd? / Vermeulen, B.P. Onderwijs en integratie: leren van het verleden. ed. / Wetenschap Faculteit der Sociale. Utrecht : Faculteit der Sociale Wetenschappen, 2003. p. 29-50. Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceeding › Chapter › Academi Kwaliteit van het onderwijs Lid 5 Artikel 23 handelt over de eisen van deugdelijkheid bepaalt door de wetgeving (met . inachtneming de vrijheid van richting). Dit betekent dat er geen deugdelijkheideisen gesteld worden . die een wezenlijke beperking vormen voor het eigen godsdienstige en levensbeschouwelijke karakter . van bijzonder onderwijs

Vrijheid blijheid? Diversiteit in ons onderwijs - Het Hof

Artikel 23 van de Grondwet gaat over onderwijsvrijheid én over overheidszorg. Het laatste wordt nog wel eens vergeten in de discussies over artikel 23. Hierdoor raakt de balans die de Grondwet beoogt, uit beeld. Dit stelt de Onderwijsraad in zijn informerende notitie 'Onderwijsvrijheid én Overheidszorg', die de raad op 9 december 2019 publiceerde Artikel 23 van onze Grondwet is na bijna 100 jaar nog steeds het ankerpunt van ons onderwijsbestel. Met een beroep op dit artikel kunnen ouders voor hun kinderen een school kiezen, of zelfs stichten. Een school die past bij hun overtuiging of levensvisie, bij hun opvatting over opvoeding en onderwijs En nu, ruim een eeuw na de pacificatie, vormt de positie van bijzondere scholen opnieuw de inzet van hevige debatten. Daarbij gaat het vooral om de verenigbaarheid van Grondwetsartikel 23, waarin de vrijheid van onderwijs is vastgelegd, met artikel 1 - dat bepaalt dat 'iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld' Artikel 23 grondwet. Nederland heeft gelukkig een bijzonder onderwijssysteem. De overheid is in ons land niet de enige partij die scholen in stand houdt. Scholen die door ouders zijn opgericht, de zogenaamde bijzondere scholen, worden ook bekostigd. Dat is een mooi en belangrijk uitgangspunt. Het geeft namelijk aan dat onderwijs een wezenlijk.

VVD: 'Vrijheid van onderwijs niet voor salafisten'

Dat ligt sinds honderd jaar vast in Artikel 23 van onze grondwet. Inmiddels een paar weken na het conflict over het Haga Lyceum en voorbij de waan van de dag werpt De Balie de simpele vraag op: is de vrijheid van onderwijs wel zo'n goed idee? Twee topadvocaten pleiten voor en tegen misschien wel het meest bekritiseerde stukje grondwet. Het is daarom de hoogste tijd om artikel 23 aan te passen. Om daarin vast te leggen dat niet de vrijheid van het schoolbestuur, maar de vrijheid van kinderen voorop staat. Waarbij goed onderwijs en een veilige schoolomgeving grondwettelijk zijn vastgelegd. En waarbij we in de Grondwet vastleggen dat we in Nederland streven naar gelijke kansen. Verus Verkenningen deel 1 Onder redactie van Chris Hermans Vrijheid van onderwijs (artikel 23 Grondwet) is een thema dat op veel belangstelling kan rekenen in de pers, politiek, en veel organisaties in en rond het onderwijs. Waar onderwijs vrij is, gaat dit ten koste van zorg van de staat voor de kwaliteit van onderwijs.

Van wie is de school? - Evelien Polter

Artikel 23 gaat over onderwijsvrijheid én overheidszorg

De vrijheid van religieus onderwijs staat verankerd in artikel 23 van de grondwet, maar is op een bepaalde manier juist in strijd met de vrijheid van godsdienst: Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. (art. 6). Volgens de wet moeten kinderen naar. Grondwet Artikel 23 1 Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering. 2 Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs gev Aantasting artikel 23 belemmert herstructurering onderwijs [2010-11-09] Ewald Engelen (hoogleraar financiële geografie) Artikel 23 van de Grondwet: afschaffen [2010-11-09] Henk Lamberink e.a. (LVGS) De vrijheid van onderwijs is bij linkse partijen niet veilig. [2010-09-11] Gijsbert Vonk (VGS - beleidsmedewerker) Wetsvoorstel 'toelating' is. Artikel 23 Grondwet speelt ook daarbij steeds een belangrijke rol (vgl. Handelingen II 2018/19, nrs. 1599 en 1708; P. Slaman e.a. (red.), In de regel vrij, 100 jaar politiek rond onderwijs, cultuur en wetenschap, 2018). Gelet op het voorgaande verbaast het niet dat het draagvlak voor artikel 23 Grondwet sterk afneemt De betrokken scholen beroepen zich op artikel 23 van de Grondwet, dat de vrijheid van Onderwijs regelt. Aan het onderwijs op bijzondere scholen worden 'eisen van deugdelijkheid' gesteld, met inachtneming 'van de vrijheid van richting'. Minister Slob heeft die grondwettelijke ruimte steeds verdedigd

Art. 23 GW - Artikel 23 Grondwet :: Maxius.nl voorheen ..

Terecht stipt Palache de nadelen van het beroemde (of beruchte) artikel 23 van de Grondwet aan, over vrijheid van onderwijs, omdat kinderen daarmee het risico lopen hun jeugd in een bubbel door te brengen. Zij vergelijkt islamistisch onderwijs en orthodox gereformeerd onderwijs met Joods onderwijs, met name Rosj Pina en Maimonides, waarop zij. Tekst van artikel 23 Grondwet / 15 1 Kenmerken van artikel 23 Grondwet / 17 1.1 Lange ontstaansgeschiedenis en stapsgewijze uitbouw / 17 1.1.1 Eerste en achtste artikellid: de leidende rol en de zorgplicht van de rijksoverheid / 17 1.1.2 Tweede, derde en vierde artikellid: vrijheid van het bijzonder onderwijs en neutraliteit van het.

Vrijheid van onderwijs De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: Artikel 23 van de grondwet Artikel 23 over vrijheid van onderwijs is er voor iedereen. Jan Schreuders en Gerdien Lassche. 27 november 2020 12:11 Gewijzigd: 30 november 2020 07:56. Artikel 23 is de constitutie van het. Artikel 23 van de Grondwet, de vrijheid van onderwijs, regelt dat scholen les mogen geven volgens hun overtuiging: katholiek, islamitisch, hindoeïstisch, Joods of protestants-christelijk Bijzonder onderwijs. Nederland heeft een uniek onderwijsbestel. Door de in artikel 23 van onze Grondwet geborgde vrijheid van onderwijs is een divers bestand aan scholen en instellingen ontstaan die door de overheid worden bekostigd. Ouders, leerlingen en studenten kunnen kiezen voor onderwijs dat aansluit bij hun opvoeding en levensovertuiging

Discussie over reikwijdte van artikel 23 Grondwet nog steeds gaande ChristenUnie-kamerlid Slob staat pal voor de vrijheid van onderwijs, zoals vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet. Toch wijst hij een fundamenteel debat over de reikwijdte van het artikel niet af. De praktijk dwingt ons daartoe Wij zijn dus voor behoud van artikel 23 Grondwet. En: Handhaving van het bijzonder onderwijs en artikel 23 van de Grondwet, maar islamitische scholen gaan dicht. Vrijheid van onderwijs is een grondrecht. De verschillende standpunten die ze erop na houdt lijken dit keer niet zozeer met die van anderen, maar vooral met elkaar in conflict 2. Van vrijheid van onderwijs naar vrijheid voor onderwijs Een onderwijspedagogisch argument 38 Gert Biesta 3. Vrijheid van onderwijs: meer dan een recht 59 Erik Borgman 4. Anders denken over artikel 23 van de Grondwet 86 Ernst Hirsch Ballin 5. Kansengelijkheid en vrijheid van onderwijs Een grondwettelijk debat 101 Paul Zoontjens 6

Spreektekst Nota-overleg Artikel 23 Grondwet. Spreektekst Nota-overleg Artikel 23 Grondwet. Details. Geschreven: 29 september 2014. Voorzitter, De PVV is altijd warm voorstander geweest van artikel 23, het artikel dat de vrijheid van onderwijs borgt voor ALLE gezindten, maar wat ons betreft gaat dat niet op voor de Islam Neutraal onderwijs bestaat niet. Met de vermoede 'anti-democratische invloeden' op het islamitische Haga Lyceum in Amsterdam laaide de discussie over de vrijheid van onderwijs weer op. Toch mag er door de overheid niet aan artikel 23 van de grondwet worden getornd. Marcel ten Hooven. 31 juli 2019 - verschenen in Artikel 23 (vrijheid van onderwijs) biedt deze gemeenschappen de ruimte om ongestoord hun gang te gaan. Democratische wederkerigheid. Gelijkwaardigheid kent een wederkerig element. Democratische vrijheid werkt altijd twee kanten op. De vrijheid en de rechten die jij een ander ontzegt, kunnen jou in beginsel ook ontzegd worden De vrijheid van onderwijs (art.23 van de grondwet) verschaft ouders het recht op basis van een geloofsovertuiging een school te stichten. Was dit de bedoeling van Thorbecke toen hij dit recht in 1848 in de grondwet vastlegde? Wat wordt precies bedoeld met de vrijheid van richting, van oprichting en van inrichting

De initiatiefnemer beoogt het belangrijke artikel 23 van de Grondwet - dat de vrijheid van onderwijs regelt én de overheid de taak geeft zorg te dragen voor de kwaliteit van het onderwijs - daarom aan te vullen. Met de aanvullingen blijft de onderwijsvrijheid voor scholen bestaan en wordt de positie van kinderen en ouders versterkt Historie van 100 jaar vrijheid van onderwijs. Introductie op de geschiedenis van het christelijk onderwijs. De stelling dat de vrijheid van het (christelijk) onderwijs (artikel 23 van de grondwet) vandaag de dag meer dan ooit aangevochten wordt, berust niet op een historische analyse en een actuele kennis van zaken De vrijheid van onderwijs is geregeld in artikel 23 grondwet en is de laatste weken een veelbesproken thema. Dat komt vooral door berichtgeving over islamitisch onderwijs. De twee partijen hebben met een christelijke en een liberale achtergrond allebei andere beelden over de manier waarop vrijheid van onderwijs moet worden ingericht Dialoog: Vrijheid van onderwijs Tijdens het Waldorf100 festival stonden we stil bij de inrichting van ons onderwijsbestel aandehandvaneendialoog over onderwijsvrijheid en artikel 23 van de grondwet. De dialoog werd ingeleid door emeritus hoogleraar Onderwijsrecht Paul Zoontjens, die in het voorjaar van 2019 een nieuw boe Artikel 23 van de Grondwet gaat over de verantwoordelijkheid van de regering voor het onderwijs. Ook de vrijheid van onderwijs is in dit artikel gewaarborgd, evenals de eerbiediging van godsdienst en levensovertuiging en hiermee samenhangend garanties voor de bekostiging

Vrijheid van onderwijs Adviezen Onderwijsraa

Artikel 23 niet versterken maar afschaffen. In Nederland is een ruime meerderheid van de bevolking voor de afschaffing van het bijzonder onderwijs (Artikel 23). De Onderwijsraad heeft echter geadviseerd de vrijheid om je eigen school te stichten uit te breiden, zodat er nog meer segregatie in het onderwijs en dus de samenleving komt Vrijheid van onderwijs. In artikel 23 van de Nederlandse grondwet is bepaald dat er vrijheid van onderwijs is. Dat wil zeggen dat iedereen een school mag oprichten die past bij zijn religieuze, onderwijskundige of levensbeschouwelijke visie. In dat geval spreken we over bijzonder onderwijs

Openbaar en bijzonder onderwijs Vrijheid van onderwijs

Sinds 1917 staat in artikel 23 van de Grondwet dat bijzonder en openbaar onderwijs door de overheid in gelijke mate gefinancierd moet worden. Nederland heeft daarmee een uniek systeem dat steunt op twee pijlers: bijzonder onderwijs (ruim zeventig procent) en openbaar onderwijs (een kleine dertig procent) De vrijheid van onderwijs, zoals vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet, heeft in de ruim honderd jaar van haar bestaan veel goeds gebracht. En nog altijd voorziet zij in een behoefte. Vele tienduizenden leerlingen en studenten bezoeken dagelijks bijzondere scholen, waaronder christelijk-reformatorische Vrijheid in het onderwijs. Een rok verbieden, een hoofddoek verplichten, homoseksuele leraren weigeren; het mag allemaal van artikel 23 van de grondwet. Kinderen hebben het recht op kennis van alle levensovertuigingen. Daarom dient artikel 23 van de grondwet grondig herschreven te worden. Soms komt er zo'n bericht langs waarbij ik denk: dat. Een belangrijk discussiepunt is de betekenis van artikel 23 van de Nederlandse Grondwet, die in 1848 werd opgesteld door de liberaal Thorbecke. In de Grondwet werd opgenomen dat overal voldoende openbaar onderwijs zou worden gegeven 'met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen' Artikel 23 uit de Nederlandse grondwet: Vrijheid van onderwijs. Lees onderstaande teksten: Artikel 1 en 23 in de grondwet. Over artikel 1. Over artikel 23. Schrijf daarna in tweetallen een beschouwing (400 - 600 woorden) waarin je lezers aan het denken zet over de volgende vraag:.

PvdA en VVD willen via grondwetswijziging meer grip op

 1. 'Ik ben voor een opwaardering van artikel 23: meer vrijheid en inclusiviteit in plaats van een artikel dat uitsluit. Je mag eigen religieuze onderwijsinstellingen oprichten, maar dat is schijnvrijheid, totaal niet meer van deze tijd. We moeten elkaar ontmoeten, dus moeten we toe naar één type onderwijs: openbaar onderwijs
 2. Pas na honderd jaar artikel 23 van de grondwet aan, Het zijn met name de christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP die niet willen tornen aan de vrijheid van onderwijs
 3. Artikel 23 over vrijheid onderwijs ter discussie. Vrijheid van onderwijs kan in de praktijk tot ongewenste situaties leiden, bijvoorbeeld als een school op religieuze basis leerlingen weigert die extra zorg nodig hebben. Deze praktijk was voor PvdA-Kamerlid Loes Ypma voldoende reden om het wetsvoorstel voor algemene acceptatieplicht weer boven.
 4. De Onderwijsraad presenteerde vorige week een gezaghebbend advies over artikel 23 van de Grondwet, waarin de vrijheid van onderwijs is vastgelegd. Veel van hetgeen daarin staat bekoort aanhangers van deze vrijheid, maar er is ook een aantal kanttekeningen te plaatsen. 10 april 2012. Gerard Vroegindeweij. Reformatorisch Dagblad
 5. [Zie kader: Tekst van artikel 194 (tegenwoordig artikel 23) van de Grondwet.] Het ging Thorbecke in 1848 niet om het recht op confessioneel onderwijs of de vrijheid van burgers om eigen schooltjes op te richten. Integendeel, in zijn optiek waren bijzondere scholen eerder een gevaar dan een zegen voor de eenheid van de natie
 6. Een afwijkende definitie biedt D. Mentink, Artikel 23 van de Grondwet: de vrijheid van richting en de dragers van de vrijheid van onderwijs, in: Preadviezen bij het advies 'Richtingvrij en richtingbepalend', uitgave Onderwijsraad, Den Haag maart 1996 , p. 12 e.v.: 'de vrijheid om in het bijzonder onderwijs eigen opvattingen over de opvoeding van kinderen tot uitdrukking te brengen'
 7. Hierbij wil ik de oproep doen om niet alleen te kijken naar de vrijheid van onderwijs maar juist naar de algemene invloed van religie in onze politiek. Het feit dat onze belastingcenten gaan naar scholen die aan kinderen vragen om hun identiteit te onderdrukken ligt namelijk niet alleen aan artikel 23, het is een gevolg van de aanwezigheid van religie in de politiek

Aan de andere kant eist artikel 23 van de Grondwet dat de vrijheid van onderwijs moet worden beschermd. Welke rol dicht u de onderwijsinspectie hier toe? De onderwijsinspectie heeft veel taken, onder andere met betrekking tot beleidsvorming en sanctionering, en is tot op zekere hoogte onafhankelijk van de minister Artikel 23, waarin de vrijheid van onderwijs is vastgelegd, is met de Pacificatie van 1917 aan onze grondwet toegevoegd. Daarmee heeft het een bijna on-Nederlandse bestendigheid. Die bestendigheid toont het succes van de vrijheid van onderwijs. Het artikel benadrukt als eerste het publieke belang van en de publieke verantwoordelijkheid voor het.

Vrijheid, blijheid? Diversiteit in ons onderwijs in Het

Artikel 6 (godsdienstvrijheid) en artikel 23 (vrijheid van onderwijs) van de Grondwet maken het vrij gemakkelijk om een 'religieuze vrijstaat' die losstaat van de rest van de samenleving binnen het land te onderhouden Het antwoord is gelegen in een herijking van hoe politici, het bredere publiek en rechters naar artikel 23 Grondwet moeten kijken. De heersende eenzijdige visie met een focus op de vrijheid (van ouders) om onderwijs naar eigen goeddunken in te richten moet plaats maken voor een meerzijdige visie die alle grondrechten in acht neemt

Coalitiegenoten Dijkhoff en Segers kruisen degens over'Trek duidelijke grens bij jihadistisch gedachtegoed op

Hirsch Ballin, Ernst./ Anders denken over artikel 23 van de Grondwet.Vrijheid voor onderwijs: Een uitnodiging tot wisseling van perspectief. editor / Chris Hermans. Damon, 2021. pp. 86-100 (Verus Verkenningen; 2) Door artikel 23 van de grondwet, dat gaat over vrijheid van onderwijs, zou dit mogelijk zijn. Tegelijkertijd zei Slob wél dat het onderwijs voor elke leerling een veilige omgeving moet zijn. Behoorlijk tegenstrijdig dus en daar ging Zondag met Lubach over. Vrijheid van onderwijs zorgt voor frictie in de samenlevin In artikel 23 van de Grondwet staat hoe ons onderwijs ingericht is. Ik ben zelf nooit voorstander geweest voor afschaffing van artikel 23 en daarmee van het bijzonder onderwijs. Volgens mij kan het land waarbij de meerderheid van de scholen bijzonder is en dat desondanks als eerste ter wereld de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht heeft geregeld, zo'n. Op weg naar een nieuw artikel 23 van de Grondwet. Dit artikel is te lezen in idee 1 van 2018. Wilt u ook een abonnement op idee? Klik dan hier. De Nederlandse samenleving is de afgelopen decennia ingrijpend veranderd, maar de institutionele organisatie van het onderwijs is nog steeds gebaseerd op artikel 23 van de Grondwet, dat tot stand is gekomen met de onderwijspacificatie in 1917